Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
SPIS TREŚCI
W tym numerze: Pierwszaki w naszym Gi-mnazjum .................... 3
IntroSTW Foto: Klaudia Piotrkowicz

Wspomnienia ze Schwä-bisch Hall .................... 7 Sprzątamy świat - to brzmi dumnie ............ 14 Dzień Chłopaka w naszej szkole........................ 18 Rywalizacja na stadionie ................................. 20 Dzień Nauczyciela ...... 22 Wybory samorządu szkolnego................... 32 Warsztaty teatralne PASCH........................ 28 Listopadowe święta .... 38 Modnie w szkole. ....... 40 Nasze sukcesy ........... 44

IntroSTW

Pierwszaki w naszym Gimnazjum Uczniowie pierwszych klas powoli przyzwyczajają się do Gimnazjum. To, że bez żadnych przeszkód możemy spotkać swoich starszych kolegów ze Szkoły Podstawowej, na pewno pomaga w tzw. odnalezieniu się. Trzeba przyznać, że zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez nauczycieli. My również staramy się zrobić jak najlepsze wrażenie. „Puszczamy oko” do wszystkich albo, inaczej ujmując, robimy dobre miny, pogryzając kwaśną czasem cytrynę.

IntroSTW IntroSTWIntroSTW

Nowa szkoła wyma-ga od nas o wiele więcej. Musimy się przyłożyć do nauki z powodu czterech no-wych przedmiotów. Przyroda ze szkoły podstawowej została rozłożona na: geo-grafię, biologię, fizy-kę i chemię. Każdy z tych przedmiotów wymaga systematy-cznej nauki. Na szczęście po pię-ciu dniach ciężkiej pracy jest upragniony weekend i można trochę odpocząć. Wtedy, poza nauką, można się zająć sta-rymi zainteresowa-niami. Wiadomo, ka-żdy ma swoje ulu-bione gry, komiksy, jedni coś zbierają, inni jeszcze składają lub najzwyczajniej chcą pojeździć na swoim rowerze lub desce. Byłbym zapomniał, udzielamy się jeszcze w życiu szkoły i kla-sy. Pomagamy sobie nawzajem i chociaż czasem krucho z cza-sem, staramy się. Kończąc, powiem tak, chyba większość „pierwszaków” cieszy się, że chodzi do Gimnazjum w Sta-dnickiej Woli. Paweł Szwed

IntroSTW

Nasza przygoda roz-poczęła się na lotni-sku w Warszawie. Po-znaliśmy się z nowymi kolegami i koleżanka-mi. Lot trwał półtorej godziny i był bardzo komfortowy. Obawialiśmy się, czy aby na pewno na lo-tnisku we Frankfurcie będzie na nas ktoś czekał. Po wylądo-waniu przekonaliśmy się jednak, że wszy-stko przebiegło bez za-kłóceń. Jedna grupa uczestników z Polski udała się do Biergle-hof, a nasza do Schwäbisch Hall. We Frankfurcie odebrali nas nasi przyszli opie-kunowie. Po serde-cznym przywitaniu do-staliśmy owoce i sło-dycze. Następnie po-szliśmy do autokarów i po paru minutach odjechaliśmy w kieru-nku Schwäbisch Hall. Przejazd trwał około dwóch godzin. Po przyjeździe do naszego campu zjedli-śmy kolację, wypełniliśmy arkusze z danymi osobowymi oraz złożyliśmy w de-pozycie rzeczy warto-ściowe. Otrzymaliśmy specja-lne identyfikatory oraz klucze do pokojów, w których zamieszkali-śmy. Ja mieszkałem z kolegą z Rumunii o imieniu Vlad oraz ko-legą z Beninu Micha-elem. Justyna zamie-szkała z koleżanką z Chin Naomi oraz z Ukrainką Marią. Wszy-stkich uczestników

IntroSTW

obozu było siedemdziesięciu pięciu. Była to młodzież ze wszystkich regionów świata. Pierwszy dzień pobytu był poświęcony organizacji. Całą grupą udaliiśmy się do budynku Goethe Institut. Tam dokonało się uroczyste powitanie uczestników, przedstawiono nam naszych nauczy-cieli oraz opiekunów. Po uroczystości napisaliśmy test z języka niemie-ckiego, który kwalifikował nas do grup o podobnym poziomie zna-jomości niemieckiego. Od następne-go dnia zaczęliśmy zajęcia w grupach wyłonionych na podstawie w/w testu. W drugim dniu pobytu byliśmy na uroczystym spotkaniu w miejskim ratuszu z burmistrzem i władzami miasta. Zaprzyjaźniliśmy się z wieloma kolegami i koleża-nkami pochodzącymi m.in. z Me-ksyku, Japonii, Ukrainy, Węgier, Burkina Faso, Ugandy, Chin, Gwinei, Armenii, Wenezueli i wielu, wielu innych państw. Popołudniami ucze-stniczyliiśmy w różnych dodatko-wych projektach. Justyna w zaję-ciach teatralnych, a ja w redago-waniu naszej gazetki. Każdy dzień rozpoczynał się od śniadania o 07:15. Następnie szli-śmy na zajęcia do Goethe Instytutu. Droga prowadziła uliczkami przepię-knego, malowniczego i bardzo za-dbanego Schwabische Hall. Prze-jście do Instytutu zajmowało nam około pięciu minut. Chodziliśmy wspólnie, poznając się i żartując. Zajęcia rozpoczynały się od 9:00. W czasie lekcji było bardzo sympatycznie. Pracowaliśmy w gru-pach, opowiadaliśmy o sobie, o naszym codziennym życiu i zainte-resowaniach. Po lekcjach jedliśmy obiad. Następnie mieliśmy czas na zwiedzanie miasta. Popołudniami pracowaliśmy przy swoich projek-tach, następnie wracaliśmy do ca-mpu i mieliśmy czas wolny wype-łniony od A do Z. Graliśmy w piłkę, tworzyliśmy różne prace plastyczne, rozmawialiśmy, żartowaliśmy, cho-dziliśmy do teatru. O godzinie 19:OO była kolacja, a o 22:OO spotkanie z opiekunami. Dwa razy odbyły się wieczory tematyczne poświęcone prezentacji krajów, z których poszczególne osoby po-chodziły. Podczas naszego pobytu dużo zwiedzaliśmy. Na pierwszej wycie-czce zwiedziliśmy Norymbergę z interaktywnym Muzeum III Rzeszy. W drugim tygodniu pojechaliiśmy do Stuttgartu, gdzie zwiedziiliśmy niesamowite Muzeum Mercedesa, zobaczyliśmy najpiękniejsze i naj-droższe samochody świata. Wycie-czki odbywały się w soboty. Po każdej z nich organizowano nam dyskoteki i zamawiano pizzę. W weekendy nie było szkoły. Leniuchowaliśmy do późna. W nie-dziele chodziliśmy na basen, do miasta na zakupy, na spacery. Pod koniec naszego pobytu mieliśmy możliwość napisania egzaminu ze znajomości języka niemieckiego. Razem z Justyną zdaliśmy nasze testy.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW Jednak wszystko, co miłe, szybko się kończy. Po trzech tygodniach pobytu w Niemczech wróciliśmy do domu. Do dzisiaj rozmyślam o pobycie w Schwäbisch Hall, o moich nowych kolegach i koleżankach z całego świata. Dzięki Internetowi u-trzymuję z nimi stały kontakt. Pobyt zorganizowany przez Goethe Institut był niesamowitym przeżyciem, polecam i gorąco zachęcam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w tym projekcie w przy-szłym roku. Piotr MejnartowiczIntroSTW

Sprzątamy świat - to brzmi dumnie. Dnia 12 września bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Jeszcze w szkole zostaliśmy wyposażeni w niezbędne do tego worki i rękawiczki. Wszyscy ochoczo szliśmy do Piekła, zbierając napotkane po drodze śmieci. Po skończonej pracy udaliśmy się na skałki, gdzie rozpaliliśmy ognisko. Pieczenie kiełbasek w miłej atmosferze sprzyjało nawią-zywaniu nowych znajomości. Pomimo zmęczenia wszyscy świetnie się bawiliśmy. Wracając, byliśmy dumni, że w ten sposób mogliśmy choć trochę oczyścić naszą planetę i przy okazji się zintegrować. Jagoda Lorek

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLEIntroSTWIntroSTW

RYWALIZACJA NA STADIONIE Dnia 2 października 2012 roku na miejskim stadionie „Neptun” odbyły się zawody lekkoatletyczne. Mimo wielkich starań naszego zespołu nie udało się nam zdobyć najlepszej pozycji. Zawody zakończyliśmy na trzecim miejscu, lecz niewątpliwie cała nasza reprezentacja wyglą-dała, mówiąc skromnie, najlepiej! Uczniowie startowali w różnych dyscyplinach m. in. w biegach i sko-ku w dal. Najszybszą biegaczką na dystansie 100 metrów okazała się Paulina Giser. Klasę pokazała również nasza zawodniczka długodystansowa – Natalia Staciwa, która w znako-mitym czasie zakończyła swój bieg na 800 metrów, nie pozastawiając swoim rywalkom żadnych szans. Z chłopców na taki sam dystans pobiegł Bartłomiej Krasowski, kończąc jako drugi. Dobre wyniki uzyskali także nasi skoczkowie w dal: Martyna Panek – 3,99 m. i Michał Kania - 5,09 m. Pomimo wielkich chęci i starań zajęli 2 pozycję. Sztafety 4x100 i 4x400 dziewcząt i chłopców też nie okazały się na-jgorsze. W rzucie ringo na pachołek z naszej szkoły wystartowali: Pa- trycja Kuśmierczyk i Dominik Ogonowski. Obydwoje wygrali tę konkurencję. Sił zabrakło dziewczętom jak i chłopcom w przeciąganiu liny. Najbardziej oczekiwany przez wi-dzów był tor przeszkód. Śliska nawierzchnia powodowała, że za-wodnicy dosłownie przewracali się przy slalomie między pachołkami. Naszym zawodnikom poszło na-prawdę nieźle, lecz to nie wysta-rczyło, by zajęli drugą lokatę. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Najlepsi zawo-dnicy dostali pucharki. Szkoła zy-skała nowe piłki do siatkówki, piłki nożnej i koszykowej. Wszyscy byli zadowoleni, bo przecież wiadomo, że sport to zdrowie! I od siebie chciałam jeszcze dodać szczególne podziękowania dla na-szych kochanych nauczycielek wy-chowania fizycznego, dla Pani I-wony Banasik i Pani Magdaleny Hurec. Bez ich pomocy nie osią-gnęlibyśmy tego, co zdobyliśmy ! Martyna Panek

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

Dzień Nauczyciela w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej to polskie święto państwowe, święto oświaty i szkol-nictwa wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1972 roku na mocy ustawy - ,,Karta praw i obowiązków nauczyciela’’ jako Dzień Na-uczyciela. W Polsce Dzień Edukacji Narodo-wej jest obchodzony we wszystkich insty-tuucjach związanych z edukacją, jest okazją do nagradzania i wyróżniania osób pracu-jących dla edukacji.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

12 października 2012 roku w naszej szkole odbył się Dzień Nauczyciela. Uczniowie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli, pod opieką p. Justyny Malibo-rskiej i p. Agnieszki Pakuły, przygotowali świetny program artystyczny. O wspaniałą opra-wę muzyczną zadbała p. Aneta Karbownik, natomiast piękną scenografię stworzyła p. Ju-styna Soja - Sadowska. Wie-lkie wrażenie na wszystkich wi-dzach zrobił szkolny chór, który został nagrodzony gromkimi brawami. Zaprezentowaliśmy program a-rtystyczny, w którym doceni-liśmy trud nauczycieli włożony w kształtowanie młodego poko-lenia. Mieliśmy okazję złożyć wszystkim nauczycielom i pra-cownikom obsługi serdeczne podziękowania, za przekazywa-ną wiedzę, wsparcie i wszelką pomoc. Staraliśmy się w sposób humorystyczny przedstawić szkolną rzeczywistość. W tym wyjątkowym dniu w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć najlepszych nauczycieli całej gminy. Dyrektor Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli przy-znał Nagrody dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej Woli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowa-wczej. W tym zacnym gronie znaleźli się: p. Iwona Banasik, p. Iwona Brzezińska, p. E-welina Długosz, p. Justyna Dziuba, p. Anna Gut, p. Ma-łgorzata Kowalczyk, p. Pa-weł Milcarek, p. Agnieszka Pakuła, p. Marzena Piwo-warczyk, p. Izabela Szumi-las, p. Janusz Szwed, p. Iwo-na Ślifirska. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki przyznał nagrody najlepszym nauczycie-lom i dyrektorom z gminy Koń-skie. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali: p. Izabela Grochal, p. Iwona Łyczek, p. Lilianna Saik. Nagrodę Burmistrza za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wy-chowawcze otrzymał Dyrektor Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli Czesław Staciwa. Świętokrzyski Kurator Oświaty przyznał Nagrodę za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej p. Justynie Soi – Sadowskiej.

IntroSTWIntroSTW

W czasie uroczystości nagrody wręczali koneccy burmistrzowie: Michał Cichocki, Krzysztof Jasiński, naczelnik Wydziału Edukacji koneckiego magistratu Krystyna Milczarek oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Zbigniew Kowalczyk. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych su-kcesów! Zuzanna i Natalia Staciwa

IntroSTW IntroSTW

WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szko-lnego. Na przerwach co chwila było słychać rozmowy na ten temat. Kandydaci prowadzili o-żywione dyskusje, przekonując kolegów do swoich pomysłów.
IntroSTW

17 października uczniowie oraz wychowawcy oddali głos na swojego kandydata, a było ich wielu. Większość głosowała na Mate-usza Mytkowskiego z IIIb i to on został przewodniczącym samorządu szkolnego. Zadaliśmy kilka pytań naszemu nowemu przewodniczącemu: Witamy. Dlaczego zdecydo-wałeś się wystartować w wyborach do samorządu szkolnego? Zdecydowałem się wystartować, ponieważ mam wiele planów, które niebawem wprowadzę w życie. Czy masz doświadczenie w sprawowaniu funkcji prze-wodniczącego? W ubiegłym roku szkolnym pe-łniłem obowiązki przewodniczą-cego klasy. Uważam, że wype-łniałem swoje obowiązki z pe-łnym zangażowaniem, co mogą potwierdzić koledzy i koleżanki wraz z moją wychowawczynią p. Beatą Nowak. Jakimi cechami powinien odznaczać się według Ciebie wzorowy przewodniczący?

IntroSTWIntroSTW

Moim zdaniem wzorowy przewo-dniczący powinien odznaczać się przede wszystkim odpowiedzia-lnością. Pełnienie tej funkcji zo-bowiązuje również do systema-tyczności i ciężkiej pracy. Prze-wodniczący szkoły powinien być wzorem do naśladowania. Po-staram się spełnić wszystkie wa-sze oczekiwania. Co planujesz zmieć w szko-le? Chciałbym: - zaktualizować stronę szkoły (stadwola.edu.pl), aby było na niej więcej informacji z życia szkoły, - założyć na Facebooku grupę (Gimnazjum w Stadnickiej Woli), gdzie będę umieszczać wszystkie najważniejsze informacje (np. plan lekcji, informacje o dysko-tekach, zawodach, różne zmiany organizacyjne, itd.), - założyć szkolny kanał na YouTube, gdzie udostępniałbym filmiki z różnych imprez, itd., - organizować więcej dyskotek tematycznych, - udostępnić e - mail, gdzie bę-dzie można wysyłać różne swoje pomysły, które postaram się zrealizować, - odtwarzać muzykę przez ra-diowęzeł, - zainicjować ranking klas, - wprowadzić losowanie „szczę-śliwego numerka”, - wybierać nauczyciela miesiąca, Czy chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie? - Tak, pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Będę się starał sprawować moją funkcję, najlepiej jak potrafię. Bardzo dziękujemy za ro-zmowę i życzymy powodze-nia w realizacji zamierzeń. Angelika Dudka Aleksandra Turalska

IntroSTW

WARSZTATY TEATRALNE PASCH Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu teatralnego realizowanego w ramach inicjatywy ,,Schulen: Partner der Zukunft”. Tematem przewodnim tegorocznego projektu teatralnego są bajki braci Grimm, a naszą szkołę reprezentuje 8 uczniów: Weronika Gil, Kamil Patyk, Aleksandra Turalska z klasy IIa, Łucja Dudka, Karolina Kania, Alicja Stepanek z klasy IIb oraz Luiza Chrabąszcz i Aleksandra Jędrasik z klasy IIIb. Opiekę nad uczniami sprawują nauczycielki języka niemieckiego pani Marzena Piwowarczyk i pani Anna Milczarz. W dniach 18-21 października odbyły się pierwsze warsztaty teatralne w ramach tego projektu.

IntroSTWIntroSTW

Tym razem uczniowie naszej szkoły wyjechali do Lublina, gdzie wraz z uczniami Gimnazjum nr 1 w Lublinie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez niemieckiego reżysera i aktora Jensa Neumanna. Pod jego czujnym okiem młodzi aktorzy ćwiczyli swój warsztat aktorski: wymowę, koncentrację, głos oraz umiejętność improwizacji scenicznej. Z wymyślonych i przedstawionych przez uczniów improwizacji powstał scenariusz przedstawienia w języku niemieckim. Jest to współczesna wersja baśni ,,Roszpunka”. Kolejne warsztaty odbędą się w grudniu w Wa-rszawie.

IntroSTW

Listopadowe Święta Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. W tym czasie wspomi-namy bliskich, których już z nami nie ma. Pamiętamy też o tych, którzy odeszli, służąc Ojczyźnie. Uczniowie naszej szkoły co roku odwiedzają miejsca pamięci narodowej. W minionym tygodniu złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Pomniku Partyzantów na cmentarzu w Końskich.

IntroSTWIntroSTW

Modnie w szkole Gdy wędrujemy korytarzami naszej szkoły, czujemy klimat (...) dlatego nasza szkoła jest super. Dobra, a teraz na poważnie :) Dzisiejsza szkoła różni się zasadniczo od szkoły, którą pamiętają nasi rodzicie. Dotyczy to głównie sfery ubioru. Gra-natowe mundurki wymieniono na robiące wrażenie stroje kompatybilne z obowiązującymi trendami. Bardzo popularne stały się, de-biutujące kilka lat temu, spo-dnie rurki. Częstym dodatkiem są również jeansowe kurtki, które, po wieloletniej nieobe-cności, wracają do łask. Balerinki i tego rodzaju buty wyrzućmy w kąt i zamieńmy na oficerki, botki lub koturny. Jako obuwie szkolne świetnie sprawdzą się trampki. To wy-godny, ponadczasowy i niedrogi dodatek pasujący niemalże do wszystkiego. Do świata mody wracają ró-wnież wzorzaste spodnie rurki bądź leginsy. Tylko pamiętajcie, nie zakładajcie do nich koszulek z nadrukiem w paski, kratkę itp.! Do tego rodzaju dołu pa-sują gładkie koszulki i koszule raczej w delikatniejszych ba-rwach. Jeżeli zdecydujemy się na takie spodnie i koszulkę lub bokserkę, żeby nie było za nudno, można dorzucić mary-narkę bądź koszulę (oczywiście jednolite). Fajnie wyglądają do takich zestawów torby na paskach, ale pamiętajmy, że krzywią nam one kręgosłup, bo książki są dość ciężkie, dlatego do szkoły polecamy plecak. :) Dorzucamy jeszcze kilka styli-zacji. Mamy nadzieję, że nasze rady wam pomogą :) Natalia Cholewa i Daria Smolec

IntroSTWIntroSTW IntroSTWIntroSTW

Nasze sukcesy 26 października została podsumowana IX edycja konkursu fotograficznego "Zanurzeni w przyrodzie" organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Końskie, obejmującego zasięgiem teren woj. świętokrzyskiego. Jurorzy ocenili prace nadesłane przez 94 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i studenci. Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: I miejsce zajęła Julia Ciszek z kl. III c, III miejsce - Milena Strzelczyk z kl. II d. Wyróżnienia specjalne "Talent fotograficzny" otrzymały: Klaudia Piotrkowicz z kl. II d i Justyna Cichacka z kl. III e.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

30 października Alicja Stepanek, uczennica klasy II b, otrzymała wyróżnienie w etapie wojewódzkim XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego Literatury Regionalnej. Wszystkim laureatkom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Redakcja IntroSTW Na kolejnych stronach prezentujemy prace foto-graficzne nagrodzone w konkursie "Zanurzeni w przyrodzie".

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW


Nasza redakcja:
IntroSTW Foto: Martyna Panek

Redaktor naczelna: Natalia Staciwa Zastępca redaktor naczelnej: Zuzanna Staciwa Dziennikarze: Natalia Cholewa Daria Smolec Piotr Mejnartowicz Martyna Panek Aleksandra Turalska Angelika Dudka Jagoda Lorek Paweł Szwed