Musisz zainstalować flash player pobierz instalator

SPIS TREŚCI czyli o czym można przeczytać w tym numerze...
IntroSTW

1. Sukces IntroSTW .................................... str.3 2. Egzaminy gimnazjalne ............................ str.6 3. Szkolna Eurowizja .................................. str. 10 4.Rozśpiewana szkoła ................................ str. 16 5. Muzyczne talenty w naszej szkole ........... str. 23 6. Nasze sukcesy sportowe ........................ str. 26 7. Interblok zrealizowany ........................... str. 30 8. Wywiad z Panią Anną Milczarz ................ str. 32 9. Rok Janusza Korczaka ............................ str. 34 10. Jedziemy na wycieczkę ........................ str. 38 11. Pożegnanie ze szkołą ........................... str. 44 12. Komers klas trzecich ............................ str. 46 13. Podsumowanie roku szkolnego ............. str. 56 14. Żegnamy klasy trzecie ......................... str. 62 15. Nasze wakacje .................................... str. 70 16. Modnie latem ...................................... str. 72 17. Wakacje z aparatem fotograficznym w dłoni ........................................................... str. 79

IntroSTW Sukces IntroSTW

Redakcja naszej gazetki wzięła udział w wojewódzkim konkursie pod nazwą "Sport w sztuce". Organizatorem było Świętokrzskie Centrum Doskonalenia Nauczy-cieli w Kielcach, a pa-tronowali mu: Święto-krzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, Prezydent Mia-sta Kielce Wojciech Lubawski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Amba-sadorem konkursu był Zbigniew Piątek - wy-bitny polski kolarz. Konkurs trwał od li-stopada do kwietnia. Zadaniem naszej re-dakcji było stworzenie gazetki o tematyce sportowej i takie wła-śnie wydanie przygo-towaliśmy i opubliko-waliśmy jako nr 10 IntroSTW. Okazało się, że komi-sja konkursowa przy-znała nam II miejsce w województwie, z czego, oczywiście, ba-rdzo się cieszyliśmy.

IntroSTW IntroSTW Finał konkursu odbył się w Mię-dzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach w czasie Międzynaro-dowej Konferencji Nauczycieli Wy-chowania Fizycznego pod nazwą "Piłka ręczna w szkole". Naszą re-dakcję reprezentowała uczennica klasy IIIc Małgorzata Wnuk i panie Liliannna Saik i Justyna Soja - Sadowska, które w imieniu szkolnych dziennikarzy odebrały pamiątkowe dyplomy i nagrody: albumy, gadżety związane z EURO 2012, urzdzenie wielofunkcyjne (które na pewno przyda się nam w pracy w przyszłym roku) i piłkę z autografami piłkarzy ręcznych VIVE Targi Kielce. Organizatorzy pożegnali się z u-czestnikami konkursu mądrą my-ślą, którą my przekazujemy Wam, czytelnikom: "W sporcie, tak jak w życiu, aby odnieść sukces, konieczna jest wytrwałość i praca nad sobą".IntroSTW

Egzaminy gimnazjalne 2012 W dniach 24, 25 i 26 kwietnia odbyły się ważne dla gimnazjalistów egzaminy – od nich zależy ich przyszłość, i to, do jakiej szkoły się dostaną. Dzień pierwszy – egzamin z wosu i historii, następnie przerwa i egzamin z polskiego. Następnego dnia odbyły się testy z części przyrodniczej i matematyki. Trzeci, ostatni dzień – angielski. Poziom podstawowy, a następnie rozszerzony.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW

Sprawdzaliśmy, jakie były opinie gi-mnazjalistów na temat tegorocznych testów. „Według mnie, najtrudniejszy był test z wosu i historii, a reszta poszła mi całkiem nieźle.” – mówi Kasia z III b. „Spodziewałem się trudniejszych egzaminów, ogólnie jestem bardzo zadowolony.” – cieszy się uczeń klasy III c. „A mnie poszły okropnie, skopałam całą ma-tematykę i rozprawkę z polskiego.” – załamuje się uczennica III a. Na internetowych forach roiło się od wypo-wiedzi gimnazjalistów na temat egzaminu 2012. Zdania były podzielone, jednak większa część przyznała, że w tym roku testy były wyjątkowo łatwe. Wszyscy z niepokojem czekali na ich wyniki. Te przyszły do szkoły 22 czerwca i wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród zdających. Okazało się, że trzecioklasiści mogą być z siebie zadowoleni, uzyskali bowiem najlepszy wynik w powiecie koneckim i uplasowaliśmy się, jako szkoła, na 20 miejscu w woj. świętokrzyskim. Aleksandra Lesiak

IntroSTW Szkolna Eurowizja 11 maja 2012 r. w naszej szkole odbył się Dzień Europy. Uczniowie poszczegó-lnych klas przygo- towali piosenki wylo-sowanych państw U-nii Europejskiej i pre-zentowali je przed zgromadzoną w auli szkolnej publicznością.IntroSTW

Organizatorkami prze-dsięwzięcia były: p. Justyna Dziuba, p. I-wona Janiszewska, p. Aneta Karbownik. Uczestników konkursu oceniało jury w skła-dzie: p. Aneta Karbo-wnik, p. Maciej Liso-wski (Instruktor śpie-wu D.K. Końskie) oraz uczeń klasy IIc - Wojciech Koczaj. Szkolny konkurs pio-senki prowadzili: Ale-ksandra Jędrasik oraz Jakub Grygiel. Ostatecznie zwycię-żczynią została ucze-nnica klasy IId – Oliwia Kowalczyk wy-konująca piosenkę re-prezentującą Szwecję. Drugie miejsce zaję-ła Magdalena Pawlik – IIe, śpiewając piosenkę zza oceanu. Na trzecim miejscu uplasowały się ex ae-quo: Samanta Gos (kl. IId), która zaśpiewała utwór Kasi Kowalskiej: ,,Spowiedź’’ i Aleksa-ndra Turalska (Ia) z niemieckim hitem ze-społu Berge. Wyróżnienia przy-znano zespołowi z klasy Ic, w składzie: Sylwia Kucharska, Na-talia Staciwa, Zuzanna Staciwa, Bartosz Gry-szpiński, który przygo-tował piosenkę hiszpa-ńskiego wokalisty E-nrique Iglesiasa ,,He-ro’’ oraz zespołowi z klasy IIIc: Patrycja Gąszcz, Mikołaj Saik, przygotował piosenkę reprezentującą Danię. Wszystkim uczestni-kom gratulujemy tale-ntu i odwagi! Natalia Staciwa

IntroSTW IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

Rozśpiewana szkoła Gimnazjum w Stadnickiej Woli nie jest szkołą muzyczną, ale dzięki pani Anecie Karbownik – nauczycielce muzyki – każdy, jeśli tylko chce, może poczuć się tu gwiazdą. Pani Karbownik odkrywa talenty muzyczne nawet w tych, którzy nigdy nie śpiewali. Poświęca czas każdemu, kto chce się w tej dziedzinie rozwijać. Dzięki niej wszystkie uroczystości i imprezy szkolne są na wysokim poziomie. Swoją pracę wykonuje z pasją, bo kocha muzykę. Pani Karbownik zgodziła się opowiedzieć nam o swoich zainteresowaniach i pracy.

IntroSTW

Od kiedy interesuje się Pani muzyką? - Wychowywałam się w muzykalnej rodzi-nie, gdzie każdy grał na jakimś instrume-ncie lub śpiewał. Można powiedzieć, że od najmłodszych lat zajmowałam się mu-zyką. Osobą, która najbardziej zaraziła mnie tą pasją i wpro- wadziła w świat mu-zyki, był mój ukocha-ny tata. Na jakich instru-mentach potrafi Pani grać? - Moim wyuczonym instrumentem jest fo-rtepian. Zdradzę je-dnak tajemnicę, że u-wielbiam relaksować się grając na perkusji. Kiedyś uczyłam się podstaw gry na skrzy-pcach, lecz to bardzo odległe czasy. Potra-fię również zagrać na kilku innych instrume-ntach, ale to tak w ra-mach potrzeb lub do-brej zabawy. Jakiej muzyki Pani słucha? - Jazz, pop, muzyka klasyczna. Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? - Od 2005r, czyli od siedmiu lat. Czy jest Pani zado-wolona z wystę-pów uczniów po-dczas Dnia Europy w naszej szkole? - Oczywiście!!! Jestem dumna, że uczniowie, pomimo stresu, tak pięknie się zapreze-ntowali. Przyznam, że, słuchając wyko-nawców, często prze-chodziły mi ciarki, a nawet zakręciła się łza w oku. Uwielbiam, gdy uczniowie tak miło mnie zaskakują. Dla takich właśnie

IntroSTW

momentów warto pracować z młodzie-żą. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o na-jwiększych sukce-sach muzycznych uczniów w tym ro-ku szkolnym. - Sukcesów jest wiele, ale najważniejsze to: 22.03.2012 – IX Die-cezjalny Konkurs Pie-śni i Poezji Patrioty-cznej – dla zespołu wokalno - instrume-ntalnego „Pasja” – etap regionalny - I miejsce 22.03.2012r. – IX Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Pa-triotycznej - etap re-gionalny – kategoria solista – I miejsce 17.04.2012r. - IX Die-cezjalny Konkurs Pie-śni i Poezji Patrio-tycznej – dla zespołu wokalno – instrume-ntalnego „Pasja” - etap diecezjalny – III miejsce 17.04.2012r. – IX Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Pa-triotycznej – dla so-listy – etap diece-zjalny – wyróżnie-nie 24.05.2012r. - II Mię-dzygminny Przegląd Piosenki Anglojęzy-cznej w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej - II miejsce 24.05.2012r. – II Mię-dzygminny Przegląd

IntroSTW

Piosenki Anglojęzycznej w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej – wyróżnienie. Każdy sukces wymaga ciężkiej pracy, zarówno ze strony uczniów jak i mojej. Na pewno jestem bardzo dumna z zespołu instrumentalno – wokalnego "Pasja”, który potrafi właściwie zaprezentować się w każdych warunkach. Ostatnio uczestniczyliśmy w uroczystości w miejscowości Piekło, gdzie, podczas odsłonięcia pomnika pomordowanym w czasie II wojny światowej, uczniowie zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych. Byłam z nich dumna. Z Panią Anetą Karbownik rozmawiała Zuzanna Staciwa

IntroSTW IntroSTW Na zdjęciu po lewej: Wojciech Koczaj (kl. IIc) w czasie wy-stępu w IX Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej. Na zdjęciu poniżej: Uczniowie naszego gimnazjum przed występem w czasie uroczystości o-dsłonięcia pomnika w miejscowości Piekło. Na zdjęciu powyżej: Uczniowie naszego gimnazjum i dy-rektor szkoły w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika w miejscowości Piekło. Na zdjęciu po prawej: Muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej w naszej szkole (organizacją szkolnych koncertów zajmuje się p. A. Karbo-wnik)IntroSTW

Muzyczne talenty w naszej szkole
Adrian Młynarczyk - wyjątkowo uzdolniony uczeń naszej szkoły. Adrian chodzi do klasy 2a, niedługo zostanie absolwentem szkoły mu-zycznej I stopnia w Końskich. Potrafi grać na akordeonie, gitarze basowej, fortepianie, perkusji.
IntroSTW

Jak to się stało, że zacząłeś grać? Kontakt z muzyką miałem od za-wsze. W mojej rodzinie muzyka jest bardzo ważna. Część mojej rodziny potrafi grać na instrumentach. Do szkoły muzycznej zacząłem uczę-szczać, kiedy byłem w młodszych klasach podstawówki. Gra sprawia mi przyjemność. Cieszę się, że mia-łem szansę nauki w szkole mu-zycznej. Lata poświęcone nauce i dopracowaniu gry na akordeonie, gitarze basowej, fortepianie, perkusji przyniosły efekty. Śmiało mogę powiedzieć, że wykorzystałem je. Od ilu lat uczęszczasz do szkoły muzycznej? Od 9 roku życia uczęszczam do szkoły muzycznej. Jestem zado-wolony, że miałem okazję przez 6 lat poszerzać zdolności muzyczne. Mam nadzieję, że zdobyte umiejętności gry przyniosą jeszcze większe efekty w dalszym życiu. Szkoła muzyczna zapisze się w mojej pamięci jako świetny, ale pracowity okres. Od jakiego instrumentu zacząłeś swoją przygodę z muzyką? Pierwszym instrumentem, który za-inspirował mnie światem muzyki był akordeon. Dobrze czuję się, grając na akordeonie. Zawsze miło wspo-minam chwile poświęcone temu

IntroSTW

instrumentowi. Jakie są Twoje zainteresowania poza muzyką? Muzyka jest moją pasją. Gra sprawia mi satysfakcje i radość. Poza muzyką interesuję się motocyklami. Lubię wiedzieć o wszystkich nowościach na rynku motoryzacyjnym. To jest moje drugie hobby. Podziel się z nami swoimi osią-gnięciami muzycznymi. Staram się, aby moja praca przy-nosiła efekty. Myślę, że wszystkie poświęcone godziny na naukę kie-dyś przyniosą efekty. Wiem, że świetnie grając na instrumentach mogę dużo osiągnąć. Do największych moich sukcesów należą: II miejsce w wojewódzkim konku-rsie akordeonowym (1klasa), II miejsce w międzynarodowym fe-stiwalu muzyki akordeonowej w Przemyślu (2 klasa), III miejsce w wojewódzkim konku-rsie akordeonowym (3 klasa), wyróżnienie w międzynarodowym festiwalu muzyki akordeonowej w Przemyślu (4 klasa), wyróżnienie w ogólnopolskim fe-stiwalu muzyki akordeonowej w Solcu Zdroju (4 klasa), II miejsce w ogólnopolskim fe-stiwalu muzyki akordeonowej w Mławie (1 klasa), I miejsce w wojewódzkim konkursie akordeonowym, I miejsce w ogólnopolskim konku-rsie akordeonowym w Mławie (6 klasa), II miejsce w regionalnym konkursie akordeonowym. Już wiemy, że Twoje sukcesy są ogromne. Czy wiążesz plany na przyszłość z muzyką? Postaram się kontynuować moją naukę gry na instrumentach w szkole muzycznej II stopnia. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć jeszcze więcej. Zamierzam jeszcze bardziej rozwijać swoje umiejętności. Dziękuję za udzielone odpo-wiedzi. Wiemy, że bierzesz u-dział we wszystkich uroczy-stościach szkolnych. Wiele osób docenia i podziwia Cię. Za-chwycasz swoim talentem i grą. Myślę, że możesz być przy-kładem i inspiracją dla wielu ko-legów. Życzę dalszych sukce-sów. Przygotowała: Zuzanna Staciwa

IntroSTW

Paweł Gierczyński to uczeń klasy IIIa. Ten niezwykle skro-mny chłopak od dzie-ciństwa pasjonuje się muzyką. Gra na ako-rdeonie i ma na swo-im koncie liczne su-kcesy. Wielokrotnie prezentował swoje umiejętności podczas szkolnych uroczysto-ści. Mimo, iż nie lubi mówić o sobie, zgodził się na krótki wywiad. Od ilu lat grasz na akordeonie? - Od pierwszej klasy podstawówki, to jest 9 lat. Czy lubisz to robić? - Bardzo lubię. To był Twój wybór czy namowa rodzi-ców? - Tata chciał, żebym na czymś grał, a że lubi akordeon, to wysłał mnie na lekcje gry na tym instru-mencie. Jakie są Twoje osiągnięcia w tej dziedzinie? - Brałem udział w 14 konkursach, a w 5 zająłem pierwsze mie-jsce. Nie wszystkie konkursy odbywały się w Polsce, a więc wy-jeżdżałem za granicę np. do Włoch i na Słowację. Moim najistotniejszym osiągnięciem jest 1 miejsce w międzyna-rodowym konkursie w Sanoku w 2008 roku. Ile czasu wolnego poświęcasz na grę? - Teraz mało, ale jak jeszcze chodziłem do szkoły muzycznej, to grałem przynajmniej godzinę dziennie. Masz swojego ulu-bionego wykona-wcę? - Człowiek o nazwisku Piazzola jest moim idolem. Paweł nie wiąże swo-jej przyszłości z muzy-ką, ale wierzy, że jego pasja pomoże mu w dorosłym życiu. I tego mu życzę. Paulina Łebek

IntroSTW

Nasze sukcesy sportowe Pobyt w szkole to nie tylko nauka, ale również spotkania koleżeńskie, miła atmosfera na przerwach, wycieczki i imprezy szkolne. Dużą rolę w życiu naszej szkoły odgrywa sport. Dzięki pełnowymiarowej hali wielu z nas uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach Szkolnego Koła Sportowego, a także reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Bierzemy udział w rozgrywkach piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz zawodach lekkoatletycznych i pływackich na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

IntroSTW Wiodącą dyscypliną sportu w naszej szkole jest piłka ręczna, ze względu na funkcjonowanie klasy sportowej o tej specjalności. Nasza aktywność owocuje licznymi sukcesami sportowymi. Najważniejsze osią-gnięcia sportowe u-czniów w roku szko-lnym 2011/2012: - III miejsce w Woje-wódzkim Finale Piłki Ręcznej Dziewcząt - IV miejsce w Woje-wódzkim Finale Piłki Ręcznej Chłopców - II miejsce w Półfi-nale Wojewódzkim Pi-łki Koszykowej Dzie-wcząt.IntroSTW IntroSTW W szkole prowadzony jest ranking na najlepszego sportowca szkoły. W tym roku szko-lnym wśród dzie-wcząt zwyciężyła Martyna Panek, a wśród chłopców Bartłomiej Krasowski, oboje z klasy Ic. Wielu moich kole-gów i koleżanek o-dnosi duże sukcesy sportowe. Rozwijają swoje pasje i zai-nteresowania, a po-zostali, widząc ich radość z sukcesu, nabierają chęci do uprawiania sportu. Jakub Banasik


INTERBLOK ZREALIZOWANY
IntroSTW

INTERBLOK to Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego, któ-rym objęta była klasa Ic przez cały rok szkolny. Miał za zadanie zwię-kszyć zainteresowanie uczniów prze-dmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Realizowany był w 45 gimnazjach w całej Polsce. Wśród nich była także nasza szkoła - Gimnazjum w Stadni-ckiej Woli. Program INTERBLOK wymagał zre-alizowania trzydziestu dziewięćdzie-sięciominutowych zajęć blokowych w ciągu roku szkolnego. Zajęcia, w ramach programu INTERBLOK, prowadzili nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki, którzy wcześniej odbyli odpowiednie szkolenie. W czasie zajęć uczniowie nie tylko samo-dzielnie przeprowadzali eksperyme-nty, ale dodatkowo zaznajamiali się z podstawami ekonomii i przedsię-biorczości. Gimnazjaliści nauczyli się, jak pracować w grupie i jak wza-jemnie sobie pomagać, a ponadto przełamali stereotyp, według którego nauczanie przedmiotów ścisłych musi być nudne. Martyna Panek

IntroSTW

"Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie!"
Wywiad z Panią Anną Milczarz - nauczycielką jęz. niemieckiego w naszej szkole.
IntroSTW

Z którą klasą na-jlepiej się Pani pra-cuje i dlaczego? To chyba jasne, że najlepiej pracuje się z uczniami ambitnymi i kreatywnymi, takimi, którzy są zaintereso-wani przedmiotem i chcą się rozwijać. Mu-szę przyznać, że osta-tnio mam dużo szczę-ścia, bo trafiam na sympatyczne klasy i zdolnych uczniów. Choć nie wszyscy z zapałem uczą się ję-zyka niemieckiego, to nie mogę narzekać, bo właściwie w każdej grupie mam uczniów, z których mogę być dumna. Nie ukrywam, że największą sympatią darzę moją klasę. Czasami tra-ktuję ich jak własne dzieci. Szkoda, że nie-długo będę się mu-siała z nimi rozstać. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczy-ciela języka niemie-ckiego? W liceum miałam ró-żne plany i długo nie mogłam się zdecydo-wać, co chciałabym robić w dorosłym ży-ciu, a ponieważ nauka niemieckiego szła mi bardzo dobrze, posta-nowiłam studiować germanistykę. Nie myślałam jeszcze wtedy, że będę pra-cować w szkole. Do-piero podczas praktyk studenckich stwierdzi-łam, że praca nau-czyciela może napra-wdę sprawiać wiele frajdy i satysfakcji. Co najbardziej spra-wia Pani przyje-mność w pracy z młodzieżą? Pracując w szkole,

IntroSTW

ciągle przebywam z młodymi ludźmi, mam okazję poznać ich za-interesowania i pasje, czasami zapominam, ile mam lat. Spędzając tyle czasu z młodzieżą, człowiek czuje się cią-gle młody, to dodaje energii do dalszej pra-cy. Jakie ma Pani ho-bby? Może to choroba za-wodowa, ale interesu-je mnie wszystko, co jest związane z Nie-mcami: niemiecka ku-ltura, sztuka, no i li-teratura, bo czytanie książek to ulubione moje zajęcie w wo-lnym czasie. W ciągu roku szkolnego mam go wprawdzie niewie-le, ale na szczęście niedługo wakacje, więc będę mogła czytać do woli! Jakie są wady i za-lety pracy nauczy-ciela? Największą zaletą tej pracy jest dla mnie różnorodność. W szko-le nigdy się nie nudzę, bo każdy dzień jest inny. W pewnym se- nsie jako nauczyciel jestem też niezależna, sama mogę decydo-wać, jak będą wy-glądały moje zajęcia. Praca ta pochłania je-dnak wiele czasu. Przygotowania do le-kcji, sprawdzanie kla-sówek, przygotowy-wanie i realizacja pro-jektów pochłaniają czasami całe popołu-dnia i wieczory, często kosztem życia rodzi-nnego. Czy dobrze się Pani pracuje w szkole? Ja uwielbiam swoją pracę! Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie! Czy kiedyś przypu-szczała Pani, że bę-dzie nauczycielem? Jako mała dziewczy-nka ciągle bawiłam się w szkołę, ale tak na-prawdę to dopiero po-dczas studiów zdecy-dowałam, że chcę pra-cować w szkole. Co jest dla Pani de-nerwujące w u-czniach? Najbardziej denerwuje mnie to, że większość uczniów traktuje szko-łę jak zło konieczne i że tak trudno niektó-rych zmotywować do pracy. Wielu uczniów pracuje poniżej swoich możliwości i to jest przykre, bo często nie-wielkim nakładem pra-cy mogliby osiągać zdecydowanie więcej. Poza tym mam wra-żenie, że wielu u-czniów myśli bardziej o swoich ocenach, niż o wiedzy i własnym ro-zwoju. Jak wspomina Pani okres studencki? To były zwariowane czasy :) Lubiła Pani prze-dmioty ścisłe? Matematyka jest kró-lową nauk! Zawsze lu-biłam matematykę, to moja matematyczka z podstawówki zaintere-sowała mnie tym przedmiotem. Ale nie-stety nie znosiłam che-mii, jest to dla mnie przedmiot abstrakcy-jny, nie wiem, jak mo-żna to wszystko pojąć, podziwiam tych, którzy dają radę :) Dziękuję za rozmo-wę. Gosia Jankowska

IntroSTW

Rok Janusza Korczaka W 2012 roku obchodzona jest siedemdziesiąta rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie. Dlatego bieżący rok ustanowiono - decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Janusza Korczaka. Z okazji Roku Korczakowskiego w naszej szkole odbył się konkurs literacki poświęcony tej wybitnej postaci. Uczniowie pisemnie rozwijali wybraną sentencję Janusza Korczaka. Najlepszą okazała się praca Marty Owczarek z klasy IIIb.

IntroSTW

"Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia’’ - Janusz Korczak. Śmierć czeka na każdego z nas. Czy trzeba się jej bać? Dlaczego się jej boimy? Śmierć to nieznana część życia. To stan odpoczynku duszy. U-miera się, by dać innym życie, by połączyć się z drugą osobą, by żyć inaczej. Śmierć czyha na nas za każdym rogiem. Na je-dnych czeka dłużej, innych za-biera już za młodu, po pie-rwszym oddechu. To przykre. Ale wiedząc o tym, powinniśmy uczyć się kochać życie. Każdy powinien czasem robić sobie rachunek sumienia. Człowiek ma swój wyznaczony czas, okre-ślony limit życia, a śmierć przy-jdzie niespodziewanie. Ludzie boją się śmierci z wielu powodów, np. z bezradności, z braku przygotowania duchowe-go, z nieświadomości, co po niej nastąpi. Wiara czyni człowieka silniejszym. Dzięki niej łatwiej mu akceptować szarą rzeczy-wistość. Co będzie po drugiej stronie, gdy zamkniemy już oczy na zawsze, co nas tam spotka? Jesteśmy przyzwyczajeni do te-go, co widzimy, boimy się no-wego i nieznanego. Każdy człowiek, który nie żyje w pełni, który odkłada swe ma-rzenia na bok, nie wykorzystuje szansy jaką dostał. Nie powinno się mówić: „Od jutra się zmie-nię”, „Od jutra zaczynam lepsze życie”, bo jutra może już nie być. Żałujemy tego, co nam nie wy-szło, wyrzucamy sobie błędy, myślimy o przyszłości o tym, co nas czeka. Ale czy każdy z nas potrafi choć przez moment docenić chwilę obecną? Zatrzy-mać się i zatracić w tym pięknym świecie lub pomyśleć, co by było, gdybyśmy stracili to, co ko-chamy? Wydaje nam się, że wszystko możemy, że mamy dużo czasu. Staramy się, żeby mieć lepiej od innych, nie my-ślimy o tych, którzy mają gorzej od nas. W pogoni za sukcesem, karierą tracimy poczucie czasu. Tylko ludzie, którzy otarli się o śmierć, wiedzą, że życie to dar. Wszystko powinniśmy przyjmo-wać z wdzięcznością. Żyć jak najlepiej potrafimy, zgodnie z naturą i prawami moralnymi, a wtedy nie będziemy się bali śmierci i pozostaną po nas dobre wspomnienia. Według mnie każdy zostawia po śmierci cząstkę siebie. Świado-mość pozostawienia po sobie czegoś cennego pomaga nam

IntroSTW

odejść w spokoju. Rodzimy się, umieramy. Tak było, jest i bę-dzie. Jedni odchodzą w ciszy, inni w bólu, cierpieniu. Kiedy dowiadujemy się o nieu-leczalnej chorobie, o śmierci ko-goś bliskiego, o wypadku auto-busowym, wtedy rodzą się w nas refleksje. Zadajemy sobie pyta-nie: „Ile nam jeszcze zostało?” Boimy się śmierci, bo nie wiemy, kiedy nastąpi. Chcielibyśmy tak wiele zobaczyć, poznać i zro-zumieć, że nie zatrzymujemy się na tym, co tak naprawdę jest ważne. Ludzie nie dostrzegają zachodów i wschodów słońca, tylko idą przez życie jak niewidomi. Lęk przed śmiercią może nam ode-brać frajdę życia. Dlatego nie bójmy się jej. Czeka każdego. Bądźmy sobą, bo drugiej szansy nie będzie. Doceńmy życie. Tego życzę każdemu. Marta Owczarek, kl. IIIb

IntroSTW Jedziemy na wycieczkę... Szkoła to nie tylko na-uka i godziny spędzo-ne na odrabianiu prac domowych, przygoto-wywaniu się do lekcji. Szkoła to również to, co uczniowie lubią na-jbardziej - wycieczki! Wiosną zorganizowa-no ich w naszej szkole kilka.IntroSTW

Klasy Ia, b, d pojechały na dwudniową wycieczkę w Pieniny. Opiekę nad nimi sprawowali: L. Saik i M. Piwowarczyk i J. Szwed. Klasy 2a, d, c pod opieką panów: R. Krakowiaka, P. Grota i J. Kassyka zwiedzały nasz przepiękny region świętokrzyski (m.in. Muzeum Etnograficzne w To-karni, ruiny zamku w Chęcinach, pomnik przyrody Dąb Bartek). Na trzydniową wycieczkę do Zakopanego i na Sło-wację (z noclegiem w Białce Tatrzańskiej) wy-jechały klasy IIIa, IIb i c, Ic. Opiekowały się nimi panie: E. Długosz, B. Nowak, J. Dziuba, K. Lu-dwikowska.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

POŻEGNANIE ZE SZKOŁĄ

IntroSTW

Wszyscy trzeciokla-siści z niepokojem uświadamiają so-bie, że już niedługo będą musieli poże-gnać się z Gimna-zjum w Stadnickiej Woli i udać się do szkół średnich. W szkole bywają go-rsze i lepsze mome-nty. Trzecioklasiści nie pamiętają już tych smutnych chwil. Przed oczyma mają zaś różne zdarzenia, małe lub wielkie, wzruszające lub za-bawne, które na długo zostaną w ich pamięci. Zapytani o najlepsze wspomnienia z czasu spędzonego w naszej szkole, gimnazjaliści z rozrzewnieniem odpowiadają: - „Miło wspominam czas spędzony w tej szkole. Poznałam tu wielu interesujących ludzi – nauczycieli, koleżanki i kolegów. O niektórych nie za-pomnę nigdy” – Martyna Leśniak IIIa. - „W szkole zawsze jest bardzo cieka-wie. Panuje miła atmosfera. Szczegó-lnie podobają mi się lekcje multimedialne i projekty PASCH” - Mariusz Kusztal IIIb.

IntroSTW

- „Gimnazjum w Stadnickiej Woli dużo mi dało. Po-zwoliło odkryć wła-sne talenty i ukie-runkować się na przyszłość” - Paweł Sielski IIIc - „Uważam, że w naszej szkole panuje przyjazna atmosfe-ra. Nie ma przemo-cy, z każdym można się dogadać. Nigdy nie zapomnę gry w bilard na świetlicy i hotdogów ze skle-piku” - Bartek Lipowski IIIc To tylko niektóre o-pinie naszych ko-legów, ale jakże po-dobne. Dziś już nikt nie pomięta o lęku przed odpowiedzią, niezapowiedzianych kartkówkach i godzi-nami rozwiązywa-nych pracach do-mowych. Za kilka miesięcy zatęsknimy pewnie za chwilami spędzonymi w tych murach i, wzorem naszych starszych kolegów, będziemy tu chętnie wracać. Mikołaj Saik i Paweł Sielski Bartek Lipowski

IntroSTW Ostatnia wspólna zabawa... czyli komers klas trzecich 21 czerwca 2012 r. o-dbył się komers klas III. Dziewczyny w pięknych sukienkach, chłopcy w garniturach, prezentowali się naprawdę wspaniale. Uczniowie rozpoczęli ko-mers tradycyjnym tańcem – polonezem, wzbudzając podziw oraz wzruszenie oglądających ich rodziców i nauczycieli. Wszyscy w tym dniu cieszyli się o-statnimi wspólnie spę-dzanymi chwilami.IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

Wojtek Wiśniewski,

IntroSTW

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 czas zacząć! Kończy się kolejny rok szkolny. Był ciężki, ale nie zabrakło też atrakcji. Sukcesy naszych kolegów dostarczyły wszystkim wiele satysfakcji. Uczniowie naszej szkoły zdobywali czołowe miejsca w licznych konkursach. Największe sukcesy odnieśli: laureat Konkursu Fizy-cznego oraz finalista Konkursu Historycznego. Rafał Włodarczyk, finalista Konkursu Historycznego i finalista Konkursu Geograficznego.

IntroSTW

Mikołaj Saik, laure-at etapu wojewó-dzkiego Ogólnopolskie-go Konkursu History-cznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 1864” oraz finalista Konku-rsu Historycznego, Maria Gotkiewicz, finalistka Konkursu Biologicznego. W Diecezjalnym Ko-nkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej pt. ,,Ko-cham moją Ojczyznę” w kategorii recytacja Izabella Słowińska zajęła II miejsce, a w kategorii zespołów wo-kalno –instrumenta-lnych nasz zespół ,,Pasja”, w składzie: Iwo Krzysztoporski, Paweł Gierczyński, Do-minika Lorek, Adrian Młynarczyk, Jan Pie-trasiak, Wojciech Ko-czaj, Kuba Krzyszto-porski, Michał Sme-rdzyński, Bartosz Po-pielski, Zuzanna Sta-ciwa i Natalia Staci-wa, zajął III miejsce. Maria Gotkiewicz i Mariusz Kusztal to zdobywcy III miejsca w konkursie wiedzy o społeczeństwie, zaby-tkach naszego regionu i władzach samorzą-dowych. Konkurs odbył się w ZS Ponadgimna-zjalnych Nr3 w Końskich. My również nie byliśmy gorsi, zespół redakcy-jny naszej internetowej gazetki ,,IntroSTW” wystartował w konku-rsie ,,Sport w sztuce” i zajął II miejsce w województwie.

IntroSTW IntroSTW Nasi uczniowie nie tylko posiadają doskonałą wiedzę, ale są też uzdolnieni plastycznie. Julia Ciszek, to zdobywczyni II miejsca w wojewódzkim konku-rsie plastycznym pt. ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” zorganizowanym w ramach Roku Janusza Korczaka (na zdjęciu po lewej praca Julii). Oskar Nowakowski, zajął III miejsce za pracę plastyczną w konkursie wojewódzkim ,,Sport w sztuce” Drużyna w składzie: Cezary Ma-dej, Bartosz Sztandera i Daniel Ślusarczyk zajęła II miejsce w eliminacjach powiatowych turnie-ju BRD. Iga Grzegorczyk otrzymała wy-różnienie w wojewódzkim ko-nkursie plastycznym ,,Piękno oraz walory przyrodnicze województwa świętokrzyskiego". Aleksandra Sapieja, Adrianna Reszko, Liwia Świercz zdobyły wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na plakat pt. ,,Jedz smacznie i zdrowo”. (na zdjęciu po prawej praca dziewczyn)IntroSTW

Rezalizowany w naszym gimnazjum projekt edukacyjny „Szlakiem architektury światowej - małe modele wielkich obiektów” został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie Idea 2012. Brało w nim udział 421 przedsięwzięć z całej Polski. Na uroczystościach finałowych, które odbyły się w dniach 20 – 22 maja w Konstancinie - Jeziornie szkołę reprezentowała 3-osobowa dru-żyna z opiekunem (Bartosz Rowicki i Wojciech Ściegienny z kl. II c, Rafał Włodarczyk z kl. II d i p. Justyna Soja - Sadowska).

IntroSTW

Gratulacje należą się także wszystkim uczniom, którzy zdobyli wyróżnienia i mogą poszczycić się bardzo wysokimi średnimi ocen na koniec roku, a są to: Weronika Makuch - 5,56 Natalia Staciwa - 5,46 Zuzanna Staciwa - 5,38 Wojtek Wiśniewski -5,33 Samanta Gos - 5,26 Mikołaj Saik - 5,25 Aleksandra Turalska - 5,23 Maria Gotkiewicz - 5,19 Katarzyna Staciwa - 5,17 Daniel Ślusarczyk - 5,15 Wszyscy uczniowie solidnie praco-wali przez cały rok, co dało zna-komite średnie klasowe. Najlepsze klasy to: IIIb ze średnią 4,35 Ic ze średnią 4,27 IIIa ze średnią 4,2 Wszystkim uczniom serdecznie gra-tulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym 2012/2013! Chciałoby się powiedzieć: „Do zo-baczenia po wakacjach!” Uczeń klasy IIIa – Damian Smołuch

IntroSTW

Żegnamy klasy trzecie... 28 czerwca odbyła się w auli naszego gimnazjum szczególna uroczystość. Pożegnaliśmy nasze koleżanki i kolegów z klas trzecich. Tym, którzy przez trzy lata ciężko pracowali, dyrektor szkoły wręczył dyplomy wzorowego ucznia i nagrody książkowe, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Docenieni zostali również wszyscy uczniowie, którzy aktywnie działali w różnego rodzaju szkolnych organizacjach. Uroczystość miała formę koncertu życzeń dedykowanego wszystkim nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji Gimnazjum w Stadnickiej Woli.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

NASZE WAKACJE

IntroSTW

Zbliżają się wakacje - czas relaksu i ciekawych przygód. „Gdzie jedziecie na wakacje?” - zapytałyśmy uczniów naszej szkoły. „Razem z Jagodą po-stanowiłyśmy wybrać się nad morze na ko-lonie, bo tam można poznać naprawdę fa-jnych ludzi. Niestety nie mamy jeszcze konkre-tnie ustalonego mie-jsca”. Julka Dymińska i Jagoda Sztandera „Ja wraz z rodzicami wybieram się na wycie-czkę do Egiptu. Zasta-nawiam się też czy nie pojechać na kolonie do Łeby nad morze”. Oliwia Olak „Razem z bratem za-stanawiamy się, czy nie pojechać na tydzień do Zakopanego. Bardzo chciałbym też wybrać się gdzieś za granicę. Może się uda”. Emiliusz Szwed „Na wakacje wybieram się do Niemiec wraz z rodzicami i moim bra-tem. Jadę też z kole-żankami na kolonie do Murzasichla. To taka na-sza mała tradycja :)”. Justyna Kowalczyk

IntroSTW

Przeprowadziłyśmy też ankietę wśród 85 osób z naszej szkoły, zadając im to samo pytanie. Wyniki prezentujemy poniżej na wykresie. Marta Owczarek, Iga Grzegrczyk

IntroSTW Lato tuż, tuż a wraz z nim pojawia się pytanie: „W co ja się ubiorę?” W szafce pełno jest ubrań, które wydają się nieodpowiednie.

Chciałybyśmy więc udzielić kilku rad dotyczących shoppingu i dobierania zestawów. Lato jest porą roku, w której dominują jasne kolory, ale na czasie są również intensywne barwy, które z łatwo-ścią rzucają się w oczy. Tego lata domi-nować będą połącze-nia kilku odcieni je-dnego koloru oraz o-dważne zestawienia pasteli i neonu. Bez wątpienia kolorem, który będzie królował tego lata jest biel. Ten ponadczasowy kolor dobrze wygląda w każdym zestawie od najbardziej codzie-nnego do zobowiązu-jącego. Biały świetnie komponuje się ze wzorami kwiatowymi oraz motywami zwie-rzęcymi. To kolor u-niwersalny pasujący do każdej kreacji, nie ty-lko do sukienki ko-munijnej lub ślubnej i wcale nie musi koja-rzyć się ze szkolną a-kademią :).

IntroSTW

Co można zobaczyć na sklepowych wysta-wach? Przede wszystkim ko-ronkowe sukienki, szorty, pastelowe spó-dniczki oraz - abso-lutny hit sezonu wio-sna/lato - spodnie cygaretki zwłaszcza w odcieniach oranżu i mięty. Te spodnie charakteryzują się całkowicie prostą no-gawką oraz długością 7/8, której celem jest sięganie w przybliżeniu do połowy łydki. Świe-tnie wyglądają zaró-wno do szpilek jak i do balerinek. Do takich spodni, na górę najle-piej założyć bluzkę no-rmalnej długości, bez żadnych przedłużeń, a-by uniknąć optycznego skrócenia sylwetki. Za-wsze możecie postawić na zwykłe jeansowe szorty, luźny t - shirt lub kolorową bokse-rkę. Do tego zestawu warto zrezygnować z intensywnych doda-tków i postawić na zwykłe plastikowe ko-lczyki - wkrętki. Jeśli chodzi o buty, z którymi połączymy na-sze elementy, najlepiej postawić na płaskie, wygodne klapki japo-nki. Poza spodniami latem warto pomyśleć o su-kience. Najbardziej sprawdzone wydają się kwieciste wzory, w których każda dzie-wczyna może wyglą-dać zjawiskowo. Nada-ją się zarówno na spa-cer z przyjaciółkami, na plażę, jak i na przy-jęcie lub wesele. W połączeniu z odpowie-dnimi butami możemy zamienić zwykłą, co-dzienną kieckę w nie-samowitą kreację na najważniejsze okazje. Istotna jest też dłu-gość. Dostosowujemy ją do figury, a do dłu-gości dobieramy buty.

IntroSTW

Jeśli sukienka jest dłu-ga, najlepsze są buty na nieco wyższym o-bcasie. Do sukienki krótszej świetnie pa-suje zarówno płaskie jak i wyższe obuwie. Świetną sprawą są także spódniczki. Można wybierać zaró-wno między szerokimi i luźnymi, ale też dopa-sowanymi, jeansowy-mi miniówkami. Do spódniczek pasują t-shirty, bluzki, tuniki, koszulki, wszystko, co chcemy. Takie buty... czyli ja-kie wzory butów są na-jmodniejsze w tym se-zonie. Podzielimy buciki na kilka kategorii: Obuwie codzienne: - sportowe (adidasy, ostatnio modne ska-te'y, trampki) - pasują najlepiej do spodni, zwłaszcza rurek i szo-rtów. Trampki można komponować z jea-nsową spódniczką, - do zestawu ze spódniczką, do szko-ły:) (baleriny) - pasu-ją do spódniczek jeansowych oraz płó-ciennych bez względu na wzór. Dobrze wy-glądają z sukienką, - wakacyjnie na ma-xa (klapki, sandały) - jeśli chodzi o klapki największy hit to ja-ponki, które pasują praktycznie do wszy-stkiego. Nie sprawdzają się w zestawie z długimi spodniami. Jeśli cho-dzi o sandały, to na czasie są rzymianki, czyli z paskami za ko-stkę. Pasują do kró-tszych spódniczek, niekoniecznie do spo-rtowych szortów.

IntroSTW IntroSTW

- okazjonalne (szpilki, koturny - buty na wyższym obcasie:)) - świetnie wyglądają zarówno w zestawie ze spodniami jak i z sukienką czy spódnicą. Nie nadają się jednak do sportowych zestawów :). Nie polecamy ich również jako obuwie szkolne :). Jeśli chodzi o kobiecy niezbędnik tj. torebkę, to najmodniejszą będzie ta w pastelowych kolorach a'la walizeczka. Mile widziane kieszonki :). Jeśli chodzi o torby do szkoły, w dalszym ciągu bezkonkurencyjne są plecaki, zwłaszcza z mo-tywami kwiatowymi lub zwierzęcymi. Nadmiar dodatków nie dodaje dziewczynie uroku, ale sprawia, że wygląda ona jak choinka. Dlatego najlepiej postawić na dwie drobne bra-nsoletki niż na dziesięć. Naszym zdaniem lepiej nie mieć żadnej biżuterii niż mieć zbyt wiele, a to jak dobierzecie dodatki, to już kwestia waszego gustu. MÓWIMY NIE! - modowe wpadki, czyli czego unikać. 1. Ubrania zbyt duże. Nie radzimy kupowania zbyt dużych ubrań. Czasami przynosimy ze sklepu za duże buty tylko dlatego, że były po prostu piękne. Zdarza się tak również z innymi rzeczami np. zbyt duża koszulka, która po prostu wisi na ciele, lub spadające spodnie. Wpadki może nie być, ale najlepiej kupować rzeczy w swoim rozmiarze. 2.Brylanciki i cyrkonie. Kiedyś modne, ale teraz noszone są coraz rzadziej. 3. Sandały+skarpety Klasyczny błąd popełniany notorycznie. Zdecydo-wany OUT. 4.Leginsy+krótka koszulka. Wbrew pozorom częsty błąd. Mówimy nie. 5. Buty i torebka w tym samym kolorze. Dawniej powszechnie przyjmowane, ale obecnie od tego odbiegamy i wychodzi to na plus!

IntroSTW

Prześledziłyśmy fora internetowe i znalazłyśmy wiele pytań zadawanych przez internautów. Po-stanowiłyśmy odpowiedzieć na te, które nas za-ciekawiły i przedstawić dodatkowo w artykule. 1.Nie mam pieniędzy na modne, drogie u-brania. Co zrobić? Uważamy, że finanse nie są wielkim problemem, jeśli chce się fajnie wyglądać. Na pewno otrzy-mujecie kieszonkowe. A jakby tak zaoszczędzić? Można kupić naprawdę coś fajnego. Opłaca się odwiedzać sklepy, gdy są promocje i wyprzedaże. Wtedy można zapolować na świetne rzeczy, w ni-ższych cenach. 2. Czy warto zawsze podążać za modą? Myślimy, że niekoniecznie. Nie można być bezkry-tycznym. Należy mieć swój własny styl :). Nie wszy-stko, co modne, jest dobre dla nas. Natalia Cholewa i Daria Smolec

IntroSTW

WAKACJE z aparatem fotograficznym w dłoni Wakacje to okres, kiedy niemal wszyscy sięgają po aparat fotograficzny. Trudno sobie dziś wyobrazić urlop, bez własnoręcznie wykonanych zdjęć. Fotografujemy niemal wszystko, co znajdzie się przed naszym obiektywem. Nie zawsze warunki są idealne, czasem jest za ciemno, lub słońce świeci prosto w obiektyw. Po powrocie do domu często dochodzi do kolejnych rozczarowań. Nie każde zdjęcie oddaje klimat tego, co widzieliśmy, czasem wręcz, nic nie jest podobne.Poniżej przedstawię, co należy zrobić, aby zdjęcia pokazały to, co chcemy zapamiętać z wakacji, jak wykonać ładne, kolorowe zdjęcie.

IntroSTW

Kadry, kompozycje i perspektywa Jednym z najczęściej spotykanych błędów jest kadrowanie – jeśli to możliwe sta-rajmy się robić jak na-jwięcej wąskich ka-drów. Większość tury-stów ma tendencje do szerokich kadrów, po-tem spotyka ich rozczarowanie bo za-pominają o szczegó-łach, a na zdjęciach ich nie ma. Dbajmy o estetykę i minimalizm w naszych pracach. Pamiętajmy nikt nie jest w stanie skupić się na zdjęciu jeśli widzi na nim 200 szczegółów, i doda-tkowo wszystkie zna-jdują się w tym samym planie ostro-ści. Myślmy, robiąc zdjęcie, wybierajmy pojedyncze detale, które ukażą klimat i nasze emocje wzglę-dem fotografowanej sceny. Kompozycja jest ko-lejnym obowiązkowym punktem w naszym planie. Zwracajmy u-wagę na takie detale jak prosty horyzont, unikajmy centralnych kadrów (jeśli nie są symetryczne to są przeważnie nudne). Oczywiście nic nie przychodzi samo, aby robić to szybko i pły-nnie należy trochę po-ćwiczyć w terenie. Fo-tografie wakacyjne, wycieczkowe przewa-żnie wyglądają u wszystkich tak samo. Najgorszą możliwą pa-miątką są tak napra-wdę zdjęcia nas sa-mych na tle wszy-stkiego, co napotka-my. O wiele lepiej pre-zentują się zdjęcia, gdzie pokażemy w cie-kawy sposób miejsco-wą ludność, budynki, sceny prosto z ulicy czy kawiarni.

IntroSTW

Starajmy się więc o-graniczać zdjęcia „na tle”. Ograniczać, nie oznacza, że zupełnie z nich zrezygnować – je-śli więc już musimy zrobić takie fotki, po-starajmy się, aby nie przyniosły nam wsty-du. Fotografując kogoś bliskiego, nie pchajmy go więc pod sam bu-dynek, lecz zawołajmy raczej w swoją stronę. O wiele korzystniej wy-chodzą zdjęcia, gdzie model jest na głó-wnym planie, a tło jest mniejsze, niż odwro-tnie. Nikt nie będzie przecież z lupą oglądał zdjęć, aby sprawdzić, czy ty, to naprawdę ty. Nie mniej ważny jest wybór perspektywy, a więc miejsca z ja-kiego zrobimy nasze zdjęcie. W sieci krążą miliony takich samych fotek, postarajmy się więc, aby nasz album był inny. Nie uniknie-my oczywiście banału, najpopularniejsze mie-jsca zostały bowiem o-bfotografowane z ka-żdej możliwej strony, mogą być jednak nietypowe i pokazywać naszą wizję. Research i światło Podczas każdej wycie-czki warto zrobić re-search tuż przed ro-zpoczęciem zwiedza-nia nowego miejsca. Sprawdźmy pocztówki i albumy, które sprzedają turystom – jest tam mnóstwo ge-nialnych kadrów, które możemy wykorzystać. Zawodowcy zazwyczaj przed zabraniem się do pracy poświęcają wiele godzin na znalezienie lokalizacji, w której jest najlepsze światło i ciekawa perspektywa.

IntroSTW Do zobaczenia na wakacyjnym fotograficznym szlaku:) Małgorzata Wnuk

Równie dobre rezultaty daje kontakt z lokalną społecznością, która znacznie lepiej zna miasto niż najlepsze nawet przewodniki. W nowym miejscu warto zaobserwować także rytm życia innych turystów. Dlaczego? Ponieważ wię-kszość z nich postępuje w sposób schematyczny – późno idzie spać, później wstaje, je leniwie śniadanie, potem prysznic albo deser i dopiero wyjście w plener. Jeśli zmienimy trochę nasze przyzwyczajenia, nie napotkamy na naszej trasie tysięcy osób, które wchodzą nam w kadr ze swoimi aparatami. Niestety, mam przy okazji złą wiadomość dla wszystkich śpiochów – najlepsze światło jest o poranku, fotografie są wtedy plastyczne a budynki wyglądają najciekawiej. Południe i popołudnie to najgorsze pory ze względu na gęste cienie. Cieni na budynkach nie sposób się pozbyć, ale jeśli mamy ochotę na portrety zaopatrzmy się w blendę lub lampę błyskową. Osoby nielubiące rano wstawać powinny pomyśleć natomiast o fotografii wieczornej i nocnej. Sprzęt Jeśli chodzi o sprzęt, to sam jego rodzaj jest kwestią drugorzędną (no chyba, że wybieramy się w bardzo nietypowe miejsce). Lustrzanka, jeśli potrafimy się nią dobrze posługiwać, jest dobrym rozwiązaniem, o ile nie będą przeszkadzać nam dodatkowe kilogramy). Aby noszenie sprzętu nie było uciążliwe, weźmy ze sobą raczej zoom niż obiektywy stałoogniskowe w ilości kilku sztuk. Aparat kompaktowy przeważnie ma wystarczająco duży zakres ogniskowych, należy jednak zwrócić uwagę na szeroki kąt, który powinien wynosić 28mm dla małego obrazka. Nie muszę chyba przypominać, że kwestią pierwszorzędną jest odpowiedni zapas baterii, oraz przynajmniej jedna zapasowa karta pamięci. Do fotografii nocnej przydaje się statyw – niewielki i niezbyt ciężki.

IntroSTW

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy słońca, niezapomnianych wypraw, wspaniałych przygód, po prostu... udanych wakacji! NASZA REDAKCJA: Redaktor naczelna: Patrycja Gąszcz Zastępca redaktor naczelnej: Małgorzata Jankowska Dziennikarze: Małgorzata Wnuk Paulina Łebek Iga Grzegorczyk Marta Owczarek Aleksandra Lesiak Natalia Staciwa Zuzanna Staciwa Martyna Panek Daria Smolec Natalia Cholewa Jakub Banasik Damian Smołuch Mikołaj Saik Paweł Sielski