Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


Drogi gimnazjalisto! Witamy w wakacyjnym wydaniu naszej gazetki! Tym razem dowiesz się jak latem dbać o domowe zwierżeta, jak aktywnie spędzić wakacje, a także przeczytasz o zwyczajach z okazji Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Zapraszamy!

STOPKA REDAKCYJNA Paulina Wieczorek redaktor naczelny Klaudia Jasińska (klaudiasmile) redaktor, dziennikarz Julia Kończak (FNiN#xx) korekta, dziennikarz, zastępca redaktora Iwona Sroczyńska (Angel0Rebel) dziennikarz Weronika Lepka (SmerfDyktator) dziennikarz Sandra Woźniak (sandrawoz147@interia.pl) dziennikarz Ania Szadkowska (szatkaan@gmail.com) dziennikarz Dzień Dziecka

"Dzieci trzeba wychowywać tak, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi."

Dzień Dziecka czyli Mię-dzynarodowy Dzień Dzie-cka – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadze-nie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania idea-łów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjed-noczonych (1945) i obcho-dzony od 1955 w różne dni roku w różnych kra - jach członkowskich ONZ. W Polsce i innych byłych państwach socjalistycz-nych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzo-ny jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierw-szy zorganizowano go w związku z akcją zbiera-nia podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest or-ganizacja zwana Interna-tional Union for Protec-tion of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez orga-nizowanie rozgrywek międzyklasowych. Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w  dniu 22 września ob- chodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci uda-wały się do szkół na uro-czyste akademie, a następ-nie na przygotowane wy-cieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek. Dzień Dziecka na świecie: W Turcji obchodzony jest 23 kwietnia pod nazwą Naro-dowy dzień suwerenności i dzień dzieci. We Francji obchodzony jest 6 stycznia pod nazwą Święto Rodziny. W Hondurasie obchodzony10 września pod nazwą Día del niño W Japoni obchodzony 5 maja pod nazwą Kodomono Hi (dzień dziewczynki) oraz 3 marca jako Hinamatsuri (dzień chłopca). W Paragwaju obchodzony jest 16 sierpnia.Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi to święto 20 listopada jako Powszechny Dzień Dziecka. Ciekawostki: W Japoni w Dzień Dzieka wywieszane są papierowe kar-pie. Karpie te symbolizują rodziców - ojciec to karp czar-ny, matka czerwony, niebieski karp symbolizuje syna, a ilość karpi niebieskich wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie. Siła karpi kojarzona jest z chłopcami. Angel0Rebel Dzień Ojca
Dzień Ojca – świę-to będące wyrazem szacunku i wdzię-czności ojcom w Polsce obcho-dzone corocznie 23 czerwca od ro-ku 1965.


Historia: Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjed-noczonych, gdzie po suk-cesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozos-tałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Wa-szyngton za sprawą nieja-kiej Sonory Smart Dodd — córki weterana wojny secesyjnej Williama Sma-rta. Sonora Dodd, dowie-dziawszy się o ustanowie-niu Dnia Matki (3 lata wcześniej w 1907 r.) wpa-dła na pomysł, by analo-giczne święto wprowa-dzić dla uczczenia pamię-ci, trudu opieki nad rodzi-ną i zasług wszystkich oj-ców — w szczególności, jej własnego, który po  śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pię-cioro młodszego rodzeńs-twa. Wydarzenie miało charakter lokalny, a stara-nia o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 r. oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Dzień Ojca w Polsce: Obchodzony jest od roku 1965. Jest corocznym świętem obchodzonym dokładnie 23 czerwca. Jest to dosyć mało popu-larne święto w Polsce w porównaniu do na przy-kład Dnia Matki. Jest to święto wszystkich ojców. W tym dniu ojco-wie otrzymują najróż-niejsze podarunki. Naj-częstszymi prezentami są  laurki, bombonierki, bony podarunkowe. Dzień Ojca na świecie: We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii obchodzony jest 19 marca w dzień św. Józefa. Na Litwie obchodzony jest w pierwszą niedzielę cze-rwca. W Austrii obchodzony jest w drugą niedzielę cze-rwca. W Niemczech obchodzo-ny jest w dniu uroczys-tości Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej. W Niem-czech Dzień Ojca z cza-sem przerodził się w Dzień Mężczyzn. W krajach skandynaws-kich Dzień Ojca obcho-dzony jest w drugą nie-dzielę listopada. W Danii Dzień Ojca ob-chodzony jest co roku 5 czerwca. W Turcji Dzień Ojca ob-chodzony jest w 3. nie-dzielę czerwca. Ciekawostki: Najpopularniejszym dniem, w którym obchodzi się Dzień Taty na świecie jest trzecia niedziela czer-wca. W tym dniu Dzień Ojca obchodzony jest m.in. w: Argentynie, Buł-garii, Kanadzie, Chile, Chinach, Czechach, na Węgrzech, Japonii, Meksyku, Holandii, Peru, na Filipinach, w Szwajca-rii, w Turcji, Wielkiej Bry-tanii, na Ukrainie, w USA. Tego samego dnia co w Polsce, to jest 23 czerwca, Dzień Ojca obchodzony jest także w Nikaragui. Angel0Rebel Młody czarodziej
Chyba każdy z nas choć raz sły-szał słyszał o małym, sławnym czarodzieju. O kim mowa?... O Harrym Potterze, którego wykreowała brytyjska autorka, J. K. Rowling.
ekipawyszynskiego

Wiele osób uznaje siebie za wielkich fa-nów Harry'ego Pottera, tak zwanych Pot-terhead. Jednak dopiero po rozmowie z prawdziwym fanem i zadaniu kilku pod-stawowych pytań, takich jak: Jak miała na imię matka Hagrida? Albo jak na-zywała się żona Aragoga? Który składnik eliksiru wielosokowego trzeba zbierać w czasie pełni? (Zainteresowanych za-praszam do poszperania na stornie "Harry Potter Wikia" - poleca: Potterhead ;D). Po internetach krąży bardzo intrygujące zdanie: osoba, która nazywa siebie Pot-terhead bez przeczytania ani jedenej książ-ki, to tak, jakby jeść chleb bez masła (lub bez margaryny, dla tych, którzy lubią się czepiać). Być może niektórym wyda się to dziwne, ale osoby, które w tym siedzą, zgodzą się ze mną. Osobiście, przeczyta-łam całą serię po cztery razy, a także raz angielską wersję "Kamienia Filozoficz-nego", i nadal nie wiem, czy mogę nazy-wać siebie Potterheadem. Jednak moje niekończące się wkopywanie w różnego rodzaju ciekawośtki, doprowadziło mnie do miejsca, które chyba zaspokoiło moją wewnętrzną potrzebę. Mowa tu o blogu Pana Czytacza (link na końcu artykułu), czyli osoby, która chyba wie najwięcej w Polsce o młodym czarodzieju. Chciała-bym się podzielić z wami z subiektywnie wybranymi, najciekawszymi ciekawost-kami serii. Uwaga - spoilery!1. Harry urodził się 31 lip-ca. Jest to też dzień uro-dzin autorki. 2. Rowling miałą sąsiadów o nazwisku Potter. 3. Harry jest prawdopo-dobnie spokrewniony z Syriuszem Balckiem. Na Drzewie Rodowym Blacków możemy wy-czytać, że Dorea Black wyszła za mąż za Charlusa Pottera. Mieli oni jednego syna. Prawdopodobnie jest to bliski kuzyn Jame-sa, czyli ojca Harry'ego. W niektórych źródłach możemy nawet znaleźć, że ich synem był sam Ja-mes. 4. Hermiona powróciła do Hogwartu, żeby za-kończyć naukę. 5. Hermiona pracowała w Departamencie Kontroli nad Magicznymi Stwo-rzeniami, następnie prze-niosła się do Departamen-tu Przestrzegania Praw Czarodziejów; Harry Pot-ter jest szefem Departa-mentu Aurorów; Ron po-magał George’owi w pro-wadzeniu sklepu; Ginny początkowo grała zawodo-wo w quidditcha – w dru-żynie Harpii z Holyhead, aż jako gwiazda przeszła na emeryturę – stała się Starszym Korespondentem Quidditcha dla Proroka Codziennego; Percy Wea-sley jest asystentem King-sley’a. 6. Snape był jedynym śmierciożercą zdolnym wyczarować patronusa. 7. Fred i George Wesle-yowie urodzili się w prima aprilis. 8. Huncwoci (Lunatyk, Glizdogon, Łapa i Rogacz - kolejność na mapie) zmarli w odwrotnej kolej-ności. 9. George po śmierci Fre-da nie mógł już nigdy wyczarować patrunusa. 10. Patronusem Rona był jack russel terrier, znanyz tego, że goni wydry. Patronusem Hermiony była wydra. 11. Patronusem Dumbledore'a był feniks, zaś boginem wi-dok ciała Ariany. W Zwierciadle Ain Eingarp starzec wi-dział to co Harry - siebie wraz z rodziną - żywą Arianą, Kendrą i Percivalem. To było najgłębsze pragnienie jego serca. Do ciekawostek może należeć również fakt, że Albus znał mowę węży mimo, że nie był wężousty. Przypominam Potteromaniakom o zlotach fanów "Accio Potter". Wejściówki możecie zdobyć tutaj: http://www.strefaczytacza.pl/2017/05/acciobilety.html A więcej sprawdzonych, przeczesanych i stuprocentowo pewnych możecie znaleźć tutaj: http://www.strefa czytacza.pl/p/tajemnicehp.html FNiN#xx Zwierzak latem
Czy wiecie dobrze, jak należy opie-kować się psami w czasie naj-większych upałów? Przekonajcie się!!!


Coraz bliżej lato i ocze-kiwane wakacje. Będzie-my wtedy spędzać wee-kendy za miastem, robić spacery po łąkach i lasach oraz kąpiele w jeziorach. Nasi czworonożni przyja-ciele będą nam towarzy-szyć. Wraz z końcem wio-sny i latem, wielkimi kro-kami nadejdą jednak upa-ły, które dotkliwie odczu-wają nasze zwierzęta do-mowe. W chwilach bez-troskiego wypoczynku nie można więc zapominać o komforcie i zdrowiu swoich pupili. Dotyczy to każdej sfery ich życia, a więc zarówno wspólne-go wypoczynku z psem, spacerów, kąpania go kar-mienia, pojenia itp. Niektóre psy w okresie letnim wymagają szcze-gólnej opieki i troski. Większej uwagi w czasie letnich upałów wymagają psy o nie najlepszej kon-dycji i chore, psy w po-deszłym wieku oraz ma-jące nadwagę. Ich układ krążenia z pewnością nie działa całkiem prawidło-wo, przez co są one szcze-gólnie narażone na przeg-rzanie i odwodnienie orga-nizmu. Szczególną opieką i uwagą musimy w tym czasie otoczyć też suki w ciąży i szczenięta. Musimy wiedzieć, że psy, w przeciwieństwie do nas, nie pocą się całym swoim ciałem, ponieważ ich gru-czoły potowe znajdują się tylko na opuszkach łap. Psy ewolucyjnie wytworzyły więc inny sys-tem chłodzenia ciała przez ziajanie. W związku z tym logiczne jest, że psy mające krótkie pyski, czyli kufę brachycefaliczną (krótka kufa występuje ras takich jak np. mops, pekińczyk, buldog angiel-ski), dużo ciężej znoszą u-pały niż reszta ras psów. Dlatego także im należy zapewnić większą opiekę w tym czasie. Pamiętajmy, aby zapewnić swojemu psu cień i stały dostęp do świeżej oraz chłodnej wody. Pies nie może dostawać wody co jakiś czas. Musi mieś stały dostęp do niej! La-tem w czasie upałów jest to szczególnie ważne! Woda musi być chłodna, lecz nie mocno zimna lub lodowata. Miska z woda powinna stać w cieniu, a woda powinna być częs-to wymieniana na chłodną i świeżą. Nie należy wrzu-cać do miski z wodą kos-tek lodu, gdyż gwałtowne zmiany temperatury są szkodliwe dla zdrowia psa. Pies nie może stale prze-bywać na słońcu! Jeśli nasz pies mieszka na podwórzu w kojcu z budą, to jego buda musi stać w cieniu (być za-cieniona). Podobnie miski z jedzeniem i wodą. Pies musi mieć także zacienione miejsce na zewnątrz budy, gdzie będzie mógł poleżeć schowany przed palącym słońcem. W domu także musimy zapewnić psu zacienione miejsce na legowisko, usytuowane w pomieszczeniu w miarę chłodnym i dobrze wentylowanym (wietrzonym). Nie wolno pozostawiać psa w szczelnie zamkniętym pomie-szczeniu lub pomieszczeniach, które są przegrzane i bez dostępu do świeżego powietrza! Nie wolno zostawiać latem psa w zamkniętym samochodzie! Karygodnym jest pozostawianie swojego psa latem w samochodzie (np. na parkingu przed hipermarketem), tym bardziej, jeśli wszystkie szyby samochodowe są szczelnie pozamykane, a samochód został zaparkowany na słońcu! Zamknięty samochód działa jak piekarnik pieca. Temperatura w jego wnętrzu bardzo szybko wzrośnie nawet do zabójczych dla psa 70˚C. Pies może wtedy z łatwością paść z przegrzania i udaru cieplnego! Jeśli kiedykolwiek zobaczycie psa zamkniętego w aucie, który nie ma dostępu do wody, nie jest otwarte żadne okno, nie zastanawiajcie się i wybijcie szybę! Osoba, która "uwięziła" psa w aucie, jeśli wezwie policję, zostanie ukarana. Latem trzeba uważać z zakładaniem psu kagańca! Jeśli nasz pies jest zmuszony do noszenia kagańca (jest to m.in. stały obowiązek u ras uznanych za szczególnie groźne, oraz u wszystkich psów w środkach komunikacji miejskiej), to absolutnie nie używajmy takiego, który nie pozwala lub ogranicza otwieranie pyska. Pies musi móc swobodnie oddychać i ochładzać się przez swobodne ziajanie. Właściwym kagańcem na tę porę roku będzie tzw. kaganiec fizjologiczny, który jest obszerny w pionie. Więcej szczegółów: http://psypies.com/artykul/jakdbacac-opsalatem,1298.html FNiN#xx Sporty letnie
22 czerwca rozpo-czyna się astro-nomoiczne lato. Dzień później w naszym gimnazjum odbędzię się zakończenie roku szkolnego. Tak więc, kiedy już odbierzemy nasze świadectwa, w naszych głowach zagości pytanie: "Co teraz będę robić?" Proponuję "Aktywne wakacje".


Ciągłych ruch podczas wakacji, plus picie wo-dy, polepszy naszą spra-wność nawet lepiej niż lekcje wfu.Ale co moż-na robić?  Wiadomo, można jedzić na rol-kach, rowerze, desce. Jednak po jakimś czasie to może stać się mono-tonne, więc co jeszcze? Pewnie większość z Was wybiera się nad wodę, zatem polecam sporty wodne takie jak: Spływ kajakami: to dos-konałe połączenie tre-ningu z obcowaniem z przyrodą. W ten spo-sób możemy podziwiać piękne widoki i ćwiczyć ramiona. Pływanie - chyba jedna z najtańszych alterna- tyw sportów wodnych. Możemy pływać w mo-rzu, basenie, nad jezio-rem. A bądźmy szcze-rzy, lepiej umieć pły-wać. Dodatkowo można stracić zbędne kilogr-amy. Jeśli jednak nie wybie-ramy się nad wodę, to  "na lądzie" można też robić ciekawe rzeczy.Siatkówka plażowa: nieco trudniejsza wersja popu-larnego sportu. Chyba każdy potrafi grać w siatkówkę, a ta na piasku dostarcza jeszcze więk-szej frajdy. Trudno o bardziej wakacyjny sport na lądzie. Frisbee: bardzo praktyczna dyscyplina sportu. We frisbee możesz grać ze znajomymi albo ze swo-im… pupilem! Rozwija sprawność i koordynację ru-chową. Pamiętajmy, że po wysiłku fizycznym obowiązkowo musimy uzupełniać wodę .  SmerfDyktator