Musisz zainstalować flash player pobierz instalator

W TYM NUMERZE:
IntroSTW

1. Końskie w obiektywie .................................. 3 2. Przedstawienie teatralne pt. ,,Słowiańska dusza - czyli Polaków portret własny''............ 11 3. 21 finał WOŚP ........................................... 14 4. Ferie na wsi .............................................. 17 5. Zabawa choinkowa .................................... 20 6. Tłusty czwartek...........................................23 7. Podsumowanie półrocza w naszej szkole ..... 26 9. I półrocze oczami pierwszoklasistów ........... 27 10. Obóz narciarski w Kościelisku ................... 28 11. Czy zima musi być szara? ....................... 47 Fot. na okładce: Julia Ciszek

IntroSTW

W naszej szkole od kwietnia do grudnia 2012 roku realizowa-ny był fotograficzny projekt edukacyjny "Końskie - portret miasta". W przedsię-wzięciu wzięło udział łącznie dziewiętnastu uczniów podzielonych na pięć grup proje-ktowych. Tematy, któ-re realizowaliśmy to: „Przyroda i miasto”, „Końskie nieznane”, „Architektura miasta”, „Mieszkańcy” i „Ko-ńskie nocą”. Grupy liczyły 3-4 osoby. Ja byłam liderem w gru-pie fotografującej a-rchitekturę miasta. Projekt, a dokładniej plenery, na które wy-ruszaliśmy w weeke-ndy, wakacje oraz w trakcie przerwy świą-tecznej, wymagały czasami rezygnacji ze swoich planów, zmu-szały do wczesnego wstawania w dni wo-lne od szkoły. Był to jednak miło spędzony czas na niesamowicie pouczającej i pełnej frajdy lekcji fotografii. Fotografowaliśmy cie-kawe oblicza naszego miasta, w różnych po-rach dnia i roku. Dłu-go będziemy te wspó-lne wyjścia pamiętać. Nasz projekt finalizo-wała wystawa prac uczniów, która odbyła się 7 lutego 2013 w Galerii Biblioteki Pu-blicznej MiG w Ko-ńskich. Cieszyła się ona dużym zaintere-sowaniem.

IntroSTW

Poza gośćmi z Urzędu Miasta, pojawili się również rodzice, przy-jaciele oraz nauczy-ciele. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Bi-blioteki Dariusz Kowa-lczyk, z - ca burmi-strza Krzysztof Jasi-ński, opiekująca się nami pani Justyna Soja - Sadowska, dy- rektor naszej szkoły Czesław Staciwa, oraz my, bo do nas na-leżała ta wystawa. :) Wprowadzając w fo-tograficzny klimat na-szych gości, opowie-dzieliśmy im krótko o przebiegu działań oraz emocjach towarzyszą-cych nam podczas pracy. Fotografie cieszyły się uznaniem nawet u wymagających kryty-ków. Projekt, który począ-tkowo miał być za-mknięty w murach naszej szkoły, zdobył uznanie również na zewnątrz. Kilka mie-sięcy naszej ciężkiej pracy nad każdym ka-drem nie poszło na marne i zostało do-strzeżone przez sze-rokie grono. Miło było pojawić się na tej wystawie i z sentymentem spojrzeć na swoje prace, nawet poddać je krytyce. Nasze fotografie mo-żna oglądać przez cały luty i pierwszy tydzień marca w Bibliotece MiG w Końskich, za-praszam więc serde-cznie. Daria Smolec

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

„Słowiańska dusza – czyli Polaków portret własny” W pierwszym tygodniu stycznia w auli naszej szkoły wystawiona została sztuka teatralna pt. „Słowiańska dusza – czyli Polaków portret własny”. Reżyserem spektaklu był Andrzej Pietruszka. Przedstawienie miało formę tradycyjną. W spektaklu występowało 4 aktorów z Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu. Byli to: Izabella Grzybowska, Tomasz Combrzyński, Krystian Gut i Ireneusz Mincberger. Odtworzyli oni główne role w sposób bardzo interesujący i widowiskowy. Niektórzy aktorzy odgrywali na scenie dwie postaci.

IntroSTWIntroSTW

Udawało im się to znakomicie. Z łatwo-ścią zmieniali chara-kteryzację, sposób mówienia i zacho-wania. Według mnie najoryginalniejszą o-sobą w przedstawieniu był kierownik zajazdu. Świetnie odnalazł się w tej roli. Wszyscy aktorzy mieli na sobie przemyślane kostiumy. Scenografia została ciekawie za-projektowana. Z pe-wnością wymagało to wiele trudu, gdyż wszystkie rekwizyty należało przywieźć ze sobą. Na przedstawieniu u-słyszeliśmy interesu-jącą oprawę muzy-czną, za którą odpo-wiadał Władysław Major. Efektami dźwięko-wymi zajął się Cezar Kacyłowski. Zastoso-wano efekty specja-lne, głównie grę świateł. Sztuka teatralna wzbudziła duże zai-nteresowanie publi-czności. Uczniowie poczuli się jak w prawdziwym teatrze. Spektakl wart był obejrzenia. Z pewno-ścią można go po-lecić młodzieży szko-lnej, głównie ze względu na inspiracje literackie: „Pan Ta-deusz” A. Mickiewi-cza, „Dziady” A. Mi-ckiewicza, „Zemsta” A. Fredry oraz bajki i satyry I. Krasickiego. Przedstawienie ba-rdzo mi się podobało. Było ciekawe i za-chęciło mnie do o-glądania sztuk tea-tralnych. Filip Wilk

IntroSTW Uczniowie Ci wykazali się wielkim sercem i pokazali, że mogą swój wolny czas poświecić na to, aby bezinteresownie pomagać innym. Dlatego też zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w zbiórce WOŚP za rok. Pamiętajcie, że dobro i uczynność zawsze wraca do nas z nawiązką. Mateusz Mytkowski

21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia odbył się kolejny, 21 już, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku poma-galiśmy dzieciom i seniorom. Uczniowie naszej szkoły też wsparli Orkiestrę. Dziewię-tnaście osób, pod o-pieką p. Beaty Nowak i p. Eweliny Długosz, zebrało 3178,65zł, a wśród nich: Mateusz Mytkowski - 510,76zł, Paweł Ste-fańczyk - 436,11zł, Bartłomiej Fidos - 276,67zł, Maciej Ma-licki - 267,30zł, Ma-rta Kaźmierczyk - 259,18zł, Adam Taler - 244,86zł. W zbiórce wolonta-riuszom pomagali: Ja-kub Grygiel, Adrian Młynarczyk, Patryk Zenka, Bartosz Po-pielski i Mariola Sło-wik.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

FERIE NA WSI! Od 14 do 27 stycznia bieżącego roku mieliśmy ferie zimowe. Niektórzy z nas wyjeżdżali na zimowiska, a inni spędzali je po prostu w domu. Wbrew pozorom to nie była całkowicie beznadziejna sytuacja. Na wsi można również świetnie się bawić. Może nawet lepiej niż na zorganizowanym wyjeździe. Zima w tym roku nam dopisała. Mróz i wysokie zaspy sprzyjały zabawie. Przykładem tego były ferie spędzane przez młodzież z parafii Bedlno. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości księdza wikarego wspaniale bawiliśmy się na kuligu, podczas którego zwiedzaliśmy sąsiadujące ze sobą

IntroSTWIntroSTW

miejscowości. Na zakończenie na zmęczonych i zmarzniętych uczestników czekała gorąca herbata z cytrynką oraz pieczone na ognisku kiełbaski. Ferie były nie tylko czasem zabaw, ale i nauki. Wspólnie przygotowywaliśmy się do jasełek, które zaprezentowane zostały na zakończenie ferii. Nasz region to wyżyny, górki i pagórki, na których można było urządzić „stoki” narciarskie, saneczkarskie i nie tylko. Zjeżdżaliśmy na czym się dało, często wracając mokrzy i przemarznięci do domu. Chętni mogli wybrać się na lodowisko miejskie, na które w czasie ferii wstęp był bezpłatny, jednak lodowiska utworzone na zamarzniętych stawach, cieszyły się większą popularnością. Korzystaliśmy z nich oczywiście tylko w bardzo mroźne dni. Tak spędzone ferie, nie były czasem straconym! Aleksandra Turalska

IntroSTW

Zabawa choinkowa Młodzież naszego Gi-mnazjum długo cze-kała na kolejną dy-skotekę. W czwa-rtkowe popołudnie 31 stycznia 2013 roku przyszedł czas relaksu dla uczniów. O godzinie 16:30 ro-zpoczęła się zabawa choinkowa. Miała ona miejsce w auli szko-lnej. Przy pierwszych utworach parkiet nie był oblegany przez młodzież, lecz po pee-wnym czasie sto-pniowo wypełniał się tańczącymi. Muzyka była różnorodna. Pre-zentowali ją znani wszystkim DJ - e, do których ustawiały się kolejki uczniów z pro-śbą o zagranie ulu-bionego utworu. Na uczestników zabawy czekała także niespo-dzianka w postaci cie-płego dania, przygoto-wanego przez sieć pizzerii Dagrasso. Dyskoteka zakończyła się o godzinie 20:00. Dyskotekowicze wra-cali do domów zmę-czeni, ale zadowoleni. Wszystko wskazuje na to, że zabawa choinkowa udała się. Można było pośmiać się, potańczyć i po-jeść! Serdecznie dziękujemy nauczycielom za spra-wowaną opiekę nad nami. Czekamy na na-stępną udaną impre-zę. Martyna Panek

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

Tłusty czwartek to z pewnością ulubiony dzień w roku wszy-stkich łasuchów. W ka-lendarzu chrześcijańskim jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany także jako zapusty. Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, jest to święto ruchome. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu Wielkiego Postu, podczas którego chrze-ścijanie, ze względów religijnych (pokutnych), jako przygotowanie do Świąt Wielkanocnych powinni zachowywać wstrzemięźliwość. Tłusty czwartek rozpo-czyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej czę-ści Niemiec w tym dniu dozwolone jest obja-danie się. Na stołach królują pączki i faworki, zwane również w nie-których regionach chrustem lub chru-ścikami. Dawniej pączki były inne niż obecnie. Nadziewano je słoniną, boczkiem i mięsem, często również obficie zapijano wódką. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pą-czka, w dalszym życiu nie będzie mu się wio-dło.

IntroSTWIntroSTW

Dla tych, którzy uwie-lbiają domowe wypieki, prezentuję przepisy mojej mamy na przepyszne faworki i pączki. Faworki Składniki: 1/2 kg mąki pszennej 2 cała jajka 8 dkg drożdży 1/2 szklanki mleka 1 łyżka cukru 3/4 margaryny szczypta soli Przygotowanie: Drożdże rozkruszyć, rozpuścić w mleku i dodać trochę cukru. Mąkę przesiać na stolnicy, posiekać z margaryną i dodać jajka, cukier, i dro-żdże. Wszystko razem zagnieść. Odłożyć, aby ciasto urosło. Następnie rozwałko-wać ciasto, pociąć na paski i przekładać przez nacięcie w śro-dku. Smażyć na gorą-cym oleju do uzy-skania złotego koloru. Na koniec posypać cukrem pudrem. Pączki Składniki: 1/2 kg mąki pszennej 200 g cukru pudru konfitura lub marmolada 3 łyżki wody 100 g masła 3 żółtka 250 ml mleka 50 g drożdży 2 opakowania cukru waniliowego 50 g cukru sok z 1 cytryny Przygotowanie: Mąkę przesiać do miski, dodać żółtka, roztopione i ostudzo-ne masło, cukier i cukier waniliowy. Dro-żdże pokruszyć, ro-zmieszać w ciepłym mleku, wlać do miski z ciastem i mieszać mikserem aż ciasto będzie gładkie. Odstawić na 40 mi-nut. Gdy ciasto wy-rośnie, jeszcze raz je zagnieść, a następnie podzielić na kulki. Odstawić na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Gdy pą-czki urosną, smażyć na rozgrzanym oleju lub smalcu. Po ostu-dzeniu, do każdego pączka wstrzyknąć konfiturę lub marmo-ladę za pomocą szprycy. Z cukru pudru i soku z cytryny przygoto-wać gesty lukier i udekorować pączki. Smacznego! :) Jagoda Lorek zdjęcia: Paulina Gwadera

IntroSTW

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA W NASZEJ SZKOLE.... Najlepsi uczniowie: Natalia Staciwa - II c - 5,44 Milena Strzelczyk - II d - 5,36 Zuzanna Staciwa - II c - 5,33 Izabela Popiel - I b - 5,31 Martyna Wieczorek - III a - 5,25 Mariola Słowik - III a - 5,20 Samanta Gos - III d - 5,13 Michał Smerdzyński - III b - 5,13 Katarzyna Kuleta - II d -5,1 Paulina Jaskulska - II d - 5,06 Daniel Ślusarczyk - II c - 5,06 Magdalena Kubicz - II d - 5,01 Aleksandra Podwolska - II a - 5.01 Patrycja Gołkowska - II d - 5,01 Piotr Mejnartowicz - III c - 5,01 Justyna Świtoń - III d - 4,97 Aleksandra Turalska - II a -4,93 Luiza Chrabąszcz - III b - 4,91 Kacper Janiszewski - II d - 4,91 Alicja Stepanek - II b - 4,91 Marta Gierczyńska - III e - 4,87 Sylwia Kucharska - II c - 4,86 Karolina Gula - I c - 4,85 Antoni Plech - I b - 4,85 Weronika Gil - II a - 4,83 Natalia Cholewa - II d - 4,82 Angelika Dudka - II a - 4,82 Bartosz Popielski - III a - 4,78 Aleksandra Cupiał - I c - 4,77 Oliwia Olak - II c - 4,76

IntroSTW

Średnie klas: 1. III a - 4,08 2. II c - 4,07 3. III c - 3,9 4. III d - 3,9 5. III b - 3,87 6. II d - 3,84 7. I a - 3,83 8. I b - 3,82 9. III e - 3,76 10. II a - 3,75 11. I c - 3,71 12. II b - 3,64 I PÓŁROCZE OCZAMI PIERWSZOKLASISTÓW I półrocze już za nami. Było ciężko, ale jakoś daliśmy radę. W Gimna-zjum wszyscy oczekują od nas o wiele więcej niż w podstawówce. Więcej przedmiotów oznacza więcej testów, niezapowiedzianych ka-rtkówek, odpowiedzi. Nie ma ty-godnia bez tego typu „atrakcji”. Nauczyciele cierpliwie namawiają nas do nauki i próbują wytłumaczyć nowe pojęcia. Szkoła, oprócz nauki, to także okazja do zawierania wielu nowych znajomości. Być może nie-które potrwają dłużej. Najważniejsze jednak jest to, że jeszcze cztery miesiące i wakacje. Paweł Szwed

IntroSTW IntroSTW

Obóz narciarski w Kościelisku 17 lutego 2013 roku rozpoczął się, trwający 7 dni, obóz narciarski zorganizowany w ramach projektu ,,International Winter Youth Camp 2013 - Sport Brings Us Together’’. Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Obozie Narciarskim dla Młodzieży z Krajów Grupy Wyszehradzkiej. To dziewiąta edycja zimowego odpoczynku młodzieży zorganizowana dzięki współpracy czterech samorządów: Końskich, sło-wackiej Šali, węgierskiego Oroszlany, i czeskiego Telča. Do Kościeliska wyruszyliśmy w składzie 35 uczestników z koneckich szkół: największa grupa z Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli, II LO w Końskich, Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich oraz Gimnazjum w Rogowie. Towarzyszyli nam świetni opiekunowie:p. Iwona Banasik, p. Magdalena Hurec, p. Jacek Janus, p. Jan Kania. Kierownikiem całego obozu był p. Paweł Milcarek, który dbał, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Najważniejszym było, aby wszyscy uczestnicy wrócili do domów szczęśliwi, cali i zdrowi. Tłumaczem była p. Monika Krawczyk, a pomoc pielęgniarską świadczyła p. Beata Podolak. Urząd Miasta i Gminy Końskie reprezentowali: wiceburmistrz Krzysztof Jasiński i p. Sylwia Fatalska.

IntroSTWIntroSTW

Oficjalnym otwarciem całego obozu było niedzielne spotkanie, podczas którego or-ganizatorzy przedsta-wili nam program i przypomnieli o zasa-dach bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy koszu-lki obozowe oraz ka-mizelki odblaskowe obowiązujące na sto-ku. Czerwony kolor koszulek był zareze-rwowany dla nas – gospodarzy, niebieski dla Czechów, Węgrzy otrzymali ciemnozielo-ne koszulki, a Słowa-cy fioletowe. Tego dnia grupa polska podzieliła się na 4 zespoły. Każdy z nich miał swojego opieku-na. Pierwszy dzień zakończył się dysko-teką. Drugiego dnia doskonaliliśmy swoje umiejętności na sto-kach w stacji na-rciarskiej Witów. Początkujący mieli możliwość nauki jaz-dy na nartach. Każ-dego dnia sprzyja-jąca pogoda i świetne warunki śniegowe po-zwalały nam w pełni wykorzystać trasy zjazdowe. Kiedy byli-śmy zmęczeni, odpo-czywaliśmy w barze stacji narciarskiej. Poniedziałek był po-święcony naszemu krajowi. Polska prezentacja, jako jedyna, była tłu-maczona w czterech językach. Naszym zagranicznym przyjaciołom zaimpo-nowała interesująca prezentacja multime-dialna przedstawia-jąca historię Polski.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTW Cztery dziewczyny z gru-py polskiej przygotowały układ taneczny, który wszystkim się podobał. Kasia Cichocka (SP nr 1 w Końskich) zagrała na gitarze i zaśpiewała pio-senkę ,,Ostatnia noc-ka’’. Tego wieczoru wyr-óżnialiśmy się barwami biało – czerwonymi. Wspaniale spędziliśmy czas przy ognisku. Jedli-śmy kiełbaski, tańczy-liśmy i śpiewaliśmy przy regionalnej kapeli gór-alskiej. Świetnie bawi-liśmy się podczas pol-skiego dnia. Kolejnego dnia szuso-waliśmy na stokach w Białce Tatrzańskiej. Korzystaliśmy z tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. Wjeżdżaliśmy kolej-kami linowymi i o-rczykami, podziiwia-jąc cudowne widoki polskich Tatr. Po po-łudniu rozgrzewaliśmy zmęczone mięśnie w basenach termalnych w Bukowinie Tatrza-ńskiej. Był to wyją-tkowy dzień.IntroSTWIntroSTW Do Kościeliska przyjechali burmistrzowie razem z przedstawicielami miast. Końskie reprezentował burmistrz Michał Cichocki, Šal burmistrz Martin Alföldi, Telč Roman Fabeš, Oroszlany Károly Takács. Spotkanie odbyło się w celu podpisania umów o wzajemnej współpracy na rok 2013. Samorządowcy ustalili zasady współ-pracy umożliwiające utrzymanie kontaktów między mieszkańcami miast Grupy Wysze-hradzkiej na 2013 r. Po podpisaniu umów poszliśmy do kawiarni, gdzie czekały na nasIntroSTW

pyszne torty, na których widniały her-by miast wyszehra-dzkich. Wtorkowy wieczór zakończyli-śmy, bawiąc się na dyskotece. Czwartego dnia podziwialiśmy u-roki Zakopanego. Mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy, spacerując po zako-piańskich Krupó-wkach. Następnie u-daliśmy się na obiad. Po posiłku odbył się wieczór czeski. Obej-rzeliśmy prezentację Telča i braliśmy udział w zabawach przygo-towanych przez na-szych czeskich przy-jaciół. Czesi zostali nagrodzeni gromkimi brawami za swój występ. Wspaniałą a-trakcją i nowością dla wszystkich był wie-czorny wyjazd na narty do Witowa. Wszyscy byliśmy za-chwyceni. Uroku do-dawały lampy oświe-tlające trasy zjazdo-we. Wróciliśmy zmę-czeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń. Kolejnego dnia po śniadaniu wyruszy-liśmy na narty. Po wielu godzinnym szu-sowaniu przyjechali-śmy do naszego ośro-dka. Po obiadokolacji udaliśmy się wspólnie na wieczór węgierski. Przedstawiona preze-ntacja Węgier, przy-bliżyła nam wyobra-żenie o kolejnym wy-szehradzkim partnerze. Obejrzeli-śmy wspaniałe ukła-dy taneczne, popular-ne w węgierskich szkołach. Na koniec Węgrzy razem zaśpie-wali regionalną pio-senkę. Miłą niespo-dzianką był dla wszy-stkich uczestników prawdziwy, góralski kulig z saniami, dzwoneczkami. Kolejną niezwykłą a-trakcją było biesia-dne ognisko, przy któ-rym integrowaliśmy się, wygłupiając się, śpiewając i tańcząc. Zdawaliśmy sobie sprawę, że te chwile niedługo dobiegną końca. Przedostatni dzień spędziliśmy, jeżdżąc na nartach w Wito-wie. Po powrocie z tras zjazdowych mie-liśmy czas na spako-wanie.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW

Wieczór słowacki o-dbył się po obiado-kolacji. Podczas pre-zentacji multiimedia-lnej Słowacy pokazali nam walory turysty-czne i przyrodnicze swojego kraju. Miłym zaskoczeniem było zaśpiewanie, przez opiekunów z wszy-stkich czterech kra-jów, piosenki. Na zakończenie dnia o-dbyła się dyskoteka. Kiedy już zbliżał się moment odjazdu, smuciliśmy się, że ten obóz tak szybko minął. Wspaniałą pa-miątką pozostaną dla nas wspólne zdjęcia. Nawiązaliśmy wiele znajomości, wymie-niliśmy się adresami i do tej pory utrzymu-jemy kontakt, dzięki portalom społeczno-ściowym. Ostatni dzień był chwilą pożegnań. Płakaliśmy, bo wie-dzieliśmy, że będzie-my bardzo tęsknić za nowymi przyjaciółmi. Szczęśliwi i zadowo-leni wróciliśmy do domów, ciesząc się, że zabraliśmy ze sobą piękne wspomnienia, które pozostaną w naszej pamięci na długo. Zuzanna i Natalia Staciwa

IntroSTW CZY ZIMA MUSI BYĆ SZARA?

Czy zima musi być tą najsmutniejszą i naj-uboższą w barwy porą roku? Oczywiii-ście, że nie! To, że zimą wszystko dookoła nas jest po-grążone w bieli, nie oznacza, że my ró-wnież mamy się w to tło wtapiać. Odłóżmy więc na bok wszystkie szarości i zastąpmy je tęczą kolorów. Nadajmy zi-mie trochę koloru:)! A oto kilka rad, jak pomóc tej porze roku nabrać barw: 1.Dużo, dużo czerwie-ni, ale nie w po-łączeniu z czernią! 2.Wszystkie odcienie niebieskiego. 3.Czarnobiałe wzory. 4.Kolorowe rurki i marynarki. 5.Koturny i obcasy. 6.Neony. 7.Nie bój się glanów! Kolorowe czy czarne? Kochamy wszystkie. 8. Ćwieki na: butach, bluzkach, swetrach, kołnierzykach... na wszystkim! Ale z u-miarem. Natalia Cholewa

IntroSTWIntroSTW IntroSTWIntroSTW

Nasza redakcja: Redaktor naczelna: Natalia Staciwa Zastępca redaktor naczelnej: Zuzanna Staciwa Dziennikarze: Natalia Cholewa Daria Smolec Martyna Panek Aleksandra Turalska Jagoda Lorek Paulina Gwadera Paweł Szwed Mateusz Mytkowski Filip Wilk