Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


IntroSTW

Spis treści: 1. Święto Niepodległości i ślubowanie klas pierwszych ............................. 3 2. Andrzejki w naszej szkole ......... 13 3. Taniec - nasza pasja ................. 17 4. O czystości śniegu .................... 20 5. Wigilie klasowe ........................ 24 6. Zapomniane zwyczaje wigilijne .. 28 7. Przysmaki świąteczne ............... 30 8. Jasełka bożonarodzeniowe "W Tobie jest światło" ................. 38 9. Magia kamieni ......................... 42 10. Jak rysować konie? ................ 45 11. O filmie "Listy do M. 2" ........... 49 12. Bierzemy świat pod lupę - makrofotografia ........................... 50

IntroSTW IntroSTW

Święto Niepodległości i ślubowanie uczniów klas pierwszych 10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przez zgromadzoną w auli młodzież. Następnie uczniowie Gimnazjum zaprezentowali program artystyczny, w którym, poprzez recytowane wiersze, opo-wieści „dziadków”, prezentację multimedialną i wykonywane pieśni, opowiedzieli polską drogę do niepodległości. W akademii wzięli udział: wiceburmistrz Krzysztof Jasiński i przedstawiciele Światowego Związku Żołnie-rzy Armii Krajowej Koło w Końskich. W tym dniu, tradycyjnie już, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum. Gratulacje od wiceburmistrza, dyrektora szkoły i kpt. Jerzego Łabętowicza przyjęły również dwie uczennice kl. IIc: Karolina Stolarczyk i Wiktoria Jakubowska, które zajęły I i III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”. Program artystyczny wraz z uczniami przygotowały panie: Ewa Dobromirska, Ewelina Długosz i Anna Milczarz. O oprawę muzyczną zadbała p. Aneta Karbownik, o stronę plastyczną – p. Justyna Soja - Sadowska.

IntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTWIntroSTWIntroSTW Na zdjęciach poniżej: Uczennice kl. 2 c, Wiktoria i Karolina z Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie Krzysztofem Jasińskim, dyrektorem szkoły Czesławem Staciwą i kpt. Jerzym Łabętowiczem - bohaterem prac wysłanych przez dziewczyny na konkurs ogólnopolski "Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością". Karolina w swojej pracy skupiła się na wspomnie-niach pana Jerzego doty-czących obchodów Święta Niepodległości od czasów II Rzeczypospolitej poprzez II wojnę światową, okres PRLu, aż do czasów wspó-łczesnych. Wywiad Wiktorii opierał się na refleksjach pana Jerzego dotyczących zaangażowania młodzieży ze Stadnickiej Woli w szko-lne i gminne obchody Święta Niepodległości.IntroSTW W środę 11 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości, któe rozpoczęły się przed Pomnikiem Wdzięczności przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawiciele szkoły złożyli pod pomnikiem okolicznościową wiązankę i zapalili znicz. Następnie wszyscy zgro-madzeni, na czele z Mie-jską Orkiestrą Dętą oraz uczniami klas mundu-rowych Zakładu Dosko-nalenia Zawodowego w Końskich, przeszli w ma-rszowej kolumnie do Ko-legiaty św. Mikołaja, gdzie mszę świętą w intencji Oczyzny celebrował ks. dziekan Andrzej Zapart.

Andrzejki w naszej szkole!
Andrzejki to wieczór wróżb odprawia-nych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego A-ndrzeja. Wypadają zazwyczaj na po-czątku Adwentu, a więc rozpoczynają one nowy Rok Litu-rgiczny, którego po-czątek przypada w pierwszą niedzielę między 27 listopa-da, a 3 grudnia.
IntroSTW

Andrzejki to ostatnia okazja do zabawy przed rozpoczyna-jącym się okresem Adwentu, w którym powstrzymujemy się od zabaw, podobnie jak w okresie Wie-lkiego Postu. W naszej szkole i-mprezę andrzejkową zorganizowano w środę 25 listopada. Nie zabrakło trady-cyjnego przekłuwa-nia papierowych serc z wypisanymi imionami przyszłych wybranków czy cią-gnięcia losów.  Wszyscy świetnie się bawili przy muzy-cznych hitach, co było możliwe dzięki licznej frekwencji. Czekamy na kolejne takie imprezy. Milena Kupisińska Izabela Ferensztajn

IntroSTW IntroSTWIntroSTW

Taniec - nasza pasja

IntroSTW

Nasza wspólna przygo-da z tańcem zaczęła się w piątej klasie szkoły podstawowej, lecz tak naprawdę wcześniej już tańczyły-śmy w innych zespo-łach. Trenuje nas pani Ewelina Wielgus. Jest profesjonalną trene-rką, która zawsze pro-wadzi nas do zwycię-stwa. Nigdy nie odpu-szcza nam na treni-ngach oraz zawsze mówi, żeby dawać z siebie wszystko, dzięki temu stajemy się coraz lepsze. Nasze treningi zazwy-czaj rozpoczynają się od spraw organizacy-jnych. Potem następu-je SOLIDNA :) ro- zgrzewka, która przy-gotowuje nas do du-żego wysiłku fizy-cznego. Dzięki niej rzadko zdarzają się ko-ntuzje. Następnie (je-żeli zbliżają się mi-strzostwa) trenujemy gotowe układy, a jeśli nie, nasza trenerka opracowuje nam no-we. Taniec jest naszym największym hobby. Dzięki niemu wciąż się rozwijamy, mamy ta-kże możliwość zwie-dzania nowych, cieka-wych miejsc. Przygotowały: B. Bogacka A. Polańska

IntroSTW IntroSTWIntroSTW

O czystości śniegu słów kilka... Śnieg jest biały. Tyle wie każdy. Mówi się, że biel to kolor czystości, bo prawdziwa odbija 100% światła. A śnieg jest biały, ale czy czysty? Postanowiłem to sprawdzić. Woda, śnieg, lód, para wodna to ta sama substancja czyli tlenek wodoru (H20). Substancja ta powstaje w wyniku spalania lub powolnego utleniania niebezpiecznego wodoru (H). Natomiast śnieg to miliony małych kryształków lodu. Śnieg powstaje w wyniku zjawiska resublimacji czyli zmiany stanu skupienia substancji z gazowego na stały. Po opadnięciu na ziemię można zauważyć, że, przeciwnie do wody, lodu czy pary wodnej, śnieg jest biały, a nie bezbarwny (przezroczysty).

IntroSTW

Porównałem więc dwie, teore-tycznie te same, ciecze. Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, ale później możemy zauważyć, że na dnie zlewki po śniegu zostały zanieczyszcze-nia. Na pewno przed opadnię-ciem na ziemię śnieg jest czy-stszy, ale czy nie kryją się tam żadne drobnoustroje chorobo-twórcze? Otóż jest ich tam cała masa. Między innymi są to sinice, paciorkowce i pierwo-tniaki oraz zanieczyszczenia chemiczne. Dwie próbki wód poddałem pod okular mikroskopu i wyniki mówią same za siebie. Na przedstawionych zdjęciach wo-da z kranu wydaje się być zanieczyszczona, lecz to wynika z drobnych zabrudzeń lub u-szkodzenia szkiełek i okularów mikroskopowych, za co se-rdecznie przepraszam. Woda ze śniegu jest mocno zabrudzona i w żadnym wypadku nie po-winniśmy brać do ust tej pozornie białej substancji, bo może się to skończyć powa-żnymi problemami z układem pokarmowym. Przygotował: Karol Kamiński

IntroSTW IntroSTW

Wigilie klasowe 2015

IntroSTW

W dniu 22 grudnia w naszej szkole odbyły się wigilie klasowe. Zanim jednak usiedliśmy do stołów, wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Po-dstawowej. Po jego zakończeniu, wraz z wychowawcami, udaliśmy się do klas. Stoły były pozastawiane pysznymi tradycyjnymi daniami bożonarodzeniowymi. Na sam po-czątek uroczystości każdy z każdym, na znak zgody i jedności, połamał się opłatkiem. Nikt nie potrafił sobie odmówić zjedzenia piernika, czy wypicia barszczu czerwonego. Słuchaliśmy też kolęd. Wszystkie klasy spędzały ten dzień według swego planu. Po pożegnaniu się z kolegami i nauczycielami, najedzeni, wróciliśmy do domów.

IntroSTW Po wigilii klasowej ucznio-wie z klasy II c posta-nowili odwiedzić znajo-mego kombatanta – pana Jerzego Łabęto-wicza, aby złożyć mu życzenia świąteczne. W czasie Bożego Narodzenia nikt bowiem nie powinien czuć się samotny i za-pomniany. Zuzanna Rurarz Kamila ChwaścińskaIntroSTW IntroSTW


ZAPOMNIANE ZWYCZAJE WIGILIJNE
IntroSTW

Wigilia Bożego Narodzenia kojarzy nam się, przede wszystkim, z wie-czerzą, podczas której cała rodzina siedzi razem przy stole, oczywiście w miłej i ciepłej atmosferze. Jednak jej początki sięgają starożytnych czasów, a kolacja wigilijna nie jest spożywana tylko przez Polaków. Wiąże się z tym to, że tradycje wigilijne uległy zmia-nom przez tak wiele lat i różnią się one w zależności od regionu. Postaram się trochę przybliżyć zwy-czaje i przesądy wigilijne. Mogą się one wydawać dziwne, niedorzeczne i niezgodne z wiarą, ale nikt nie jest zmuszony do ich kultywowania. Mam nadzieję, że uda mi się przybliżyć niektóre z nich. A oto one: Do niedawna wierzono, że podczas wieczerzy wigilijnej w domu poja-wiają się dusze zmarłych w bieżącym roku i aby je ujrzeć, należy wyjść do sieni i spojrzeć do izby przez dziurkę od klucza, a zobaczy się je siedzące razem z innymi. Prawdopodobnie od tego obrzędu pochodzi, utrzymywany w niektórych miejscach do dzisiaj, zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole dla niespodziewa-nego przybysza.

IntroSTW

Kolejnym ze zwyczajów było prze-strzeganie tego, aby w tym dniu nic nie zostało wyniesione z domu i niczego nie wolno było nikomu pożyczać. Miało to gwarantować, że w przyszłym roku w gospodarstwie nigdy niczego nie zabraknie. Szczę-ście zaś zapewnić miało pożyczenie jakiegoś przedmiotu od Żyda. Duże znaczenie, w niektórych regio-nach Polski, miało to, kto pierwszy odwiedzi dom w przeddzień Bożego Narodzenia. Wierzono, że przyjście, jako pierwszej, kobiety, było złą wróżbą. Dobrze zapowiadały nato-miast odwiedziny mężczyzny, ale nie mógł być on ubrany w kożuch. W czasie przygotowywania wieczerzy wigilijnej przestrzegano również tego, żeby w ten dzień, zmielić zboże w żarnach i zapewnić sobie zapasy mąki na cały przyszły rok. Następnym przesądem, którego prze-strzegano, było trzymanie w ręce łyżki i nie odkładanie jej na stół. Uważano, że upuszczenie jej na podłogę wróży śmierć przed przy-szłorocznymi Świętami Bożego Na-rodzenia. To tylko niektóre z zapomnianych zwyczajów, ale nie sposób jest je wszystkie opisać, bo jest ich tak wiele. Marysia Tusińska http://dlaokaiiduszy.blog.pl/files/2012/12/ChomikImage-2.jpg Świąteczne smakołyki
W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie to bardzo ważne święto, obchodzone na całym świecie. Rozpoczyna je wieczór wigilijny - 24 grudnia, a kończy dzień Trzech Króli - 6 stycznia.
IntroSTW

Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia - rodzinne święta pełne pięknych tradycji, podniosłego na-stroju. Wieczór wigilijny, zwany postnikiem, jest najbardziej uroczy-stym i wzruszającym wieczorem ro-ku. Dlaczego akurat dwanaście potraw powinno znaleźć się na stole podczas tradycyjnej Wigilii? Według tradycji chrześcijańskich symbolizowały dwunastu apostołów. Z kolei według wierzeń ludowych nawiązywały do liczby miesięcy w roku. Mimo że Wigilia jest postem, to nasi przodkowie uczynili z tego dnia prawdziwą ucztę dla podniebienia. Tradycja nakazywała skosztowania wszystkich potraw, aby kolejna wieczerza wigilijna była równie dostatnia. A co powinno znaleźć się na wigilijnym stole? Barszcz czerwony z uszkami Zupa grzybowa Kapusta z grochem Karp Śledź Pierogi z kapustą i grzybami Kompot z suszu Kluski z makiem Makowiec Kutia Piernik Chleb

IntroSTW

Oczywiście nie można zapomnieć także o opłatku. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wi-gilijnej wyraża chęć by-cia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspó-lnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny cha-rakter życzeń. W po-dtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie za-brakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym. Przygotowałyśmy dla Was kilka przepisów na potrawy wigilijne, tj. pierogi z kapustą i grzybami czy barszcz czerwony z uszkami. Dla prawdziwych sma-koszy mamy także przepis na tradycyjne świąteczne ciasto – piernik.

IntroSTW

Barszcz czerwony z uszkami Składniki: buraki, wywar z włoszczyzny, skórka z chleba, czosnek, ziele angielskie, grzyby suszone na farsz, ciasto odrobinę lżejsze jak na pierogi, sól, pieprz, cebula, masło. Przygotowanie: Zakwas na barszcz, bardzo cienko pokr-ojone w plastry buraki, cebulę, skórkę z chle-ba, czosnek, ziele a-ngielskie i liść laurowy zalać wodą i zostawić na kilka dni do zakwa-szenia w ciepłym mie-jscu. Farsz: grzyby ugotować i po-siekać, poddusić z ce-bulą i masłem aż do odparowania wody. Rozwałkować ciasto i formować uszka lub kołduny, napełniając je gotowym farszem. U-gotować na wrzącej osolonej wodzie i odło-żyć. Odcedzić zakwa-szony barszcz, połączyć z wywarem z włoszczyzny, dodać czosnek, sól, pieprz, odrobinę majeranku, doprawić do smaku i doprowadzić do te-mperatury wrzenia. Na ozdobnych talerza-ch ułożyć uszka i zalać barszczem.

IntroSTW

Pierogi z kapustą i grzybami Składniki: kapusta kiszona, grzyby suszone, olej lniany, mąka pszenna, ciepła woda, cebula, masło, sól. Przygotowanie: Kapustę odsączyć, pokroić i ugotować w niewielkiej ilości wody. Uprzednio namoczone grzyby ugotować, drobno pokroić i wraz z wywarem dodać do gotującej się kapusty, chwilę razem gotować i odstawić do wystygnięcia. Pokrojoną w kostkę cebulę usmażyć na maśle i połączyć z kapustą i grzybami. Doprawić solą i pieprzem i olejem lnianym. Przesianą i posoloną mąkę połączyć z wodą i zagnieść ciasto. Na rozwałkowane ciasto układamy kulki farszu, szklanką wycinamy pierogi, sklejamy je i gotujemy we wrzątku. Ugotowane pierogi polewamy drobno pokrojoną i usmażoną na oleju

IntroSTW

Piernik Składniki: 1 szklanka cukru, 1 szklanka miodu, 1/2 kostki margaryny, 6 jaj, 2 szklanki mąki, 1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka cynamonu, 20 g przyprawy do piernika, 1 szklanka śmietany (18%), polewa czekoladowa. Przygotowanie: Margarynę roztopić z cukrem, miodem i przyprawą do piernika. Wlać śmietanę i zagotować. Gdy ostygnie dodać żółtka, mąkę wymieszaną z sodą i cynamonem, wymieszać. Na końcu ubić pianę z białek, dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. Ciasto przelać do dwóch podłużnych foremek (9 x 27 cm) wyłożonych pa-pierem do pieczenia. Piec w temperaturze 175 stopni C przez 1 godzinę. Po ostudzeniu pierniki polać polewą z czekolady i udekorować śnieżynkami.

IntroSTW IntroSTW Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszych przepisów i kiedyś przygotujecie pyszne potrawy na swój wigilijny stół. Życzymy Wam SMACZNEGO! Na zdjęciach prezentujemy również piękne i pyszne świąteczeczne słodkości, które można kupić w cukierniach. Izabela Studzińska Julia Wąsik Anna ZiębaIntroSTW

Jasełka bożonarodzeniowe „W Tobie jest światło” . W tym roku trochę później, bo 7 stycznia, mieliśmy okazję obejrzeć spektakl o tematyce świątecznej, przygotowany przez uczniów Gimnazjum pod kierunkiem p. Iwony Janiszewskiej. Przedstawienie zrealizowane zostało na podstawie scenariusza ilustrującego emocje zagubionych, młodych ludzi, często samotnych. Ludzi zmagających się z problemem wiary, poszukujących prawdy i osobistej relacji z Bogiem. Takich, którym brakuje miłości najbli-ższych, którzy poszukują zrozumienia i przeżywają problemy rodzinne. Historia wpisywała się w dzieło Nowej Ewangelizacji, która w tym wypadku prowadziła od zimnej ulicznej ławki, do gorącej, betlejemskiej stajenki. Spektakl był wzruszający i zmuszał do refleksji. O oprawę muzyczną, jak zawsze, zadbała p. Aneta Karbownik, szkolny chór i uczniowie szkoły podstawowej, a oprawę plastyczną przygotowała p. Justyna Soja - Sadowska.

IntroSTWIntroSTW

MAGIA KAMIENI - LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI
Od najdawniejszych czasów minerały i kamienie szlachetne cenione były nie tyko ze względu na ich urodę, ale przede wszystkim z uwagi na ich tajemnicze oddziaływanie. Ludzie czcili je, jako posłańców boskich. Upatrywali w nich najskuteczniejszą ochronę przed złem, niebezpieczeństwem oraz chorobą.
IntroSTW

Nie tylko miały one chronić, ale również spełniały funkcję nośników szczęścia i pozytywnych sił. We wszystkich znanych kulturach, o wysokim stopniu rozwoju, stosowne były do oczyszczania duszy i ciała człowieka, oraz do napełniania siłą, miłością i mądrością. W starożytnym Egipcie kamienie szlachetne spełniały funkcję symbolu wieczności, nieśmierte-lnego piękna i blasku. Kapłani – uzdro-wiciele obwieszali się kamieniami, aby nadać sowim działaniom i czynom większej mocy i sławy. Indianie również nosili minerały, a miały one za zadanie łączenie duszy i umysłu człowieka z siłami nieba i ziemi. Dziś coraz większe znaczenie przypisuje się leczniczym właściwościom kamieni szlachetnych. Niektórzy uznają to, jako jedną z metod leczenia naturalnego. Opierają swoją teorię na informacjach, z jednej strony zaczerpniętych z staro-żytności, a z drugiej na doświadczeniach uznanych ekspertów z tej dzieciny wiedzy. Każdy z nas ma wybór, czy uwierzyć w moc kamieni szlachetnych, czy też nie. Niemniej jednak może warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z ich właściwościami. Jeżeli nie dla ich uzdro-wicielskich właściwości, to może dla poszerzenia własnej wiedzy. Dla pełnego zobrazowania poniżej prze-dstawione zostały poszczególne kamienie szlachetne i ich właściwości rzekomo wspomagające proces leczenia. Niektóre z nich mają zbliżone działania lecznicze.

IntroSTW

AGAT - łagodzi bóle głowy, gorączkę, wzmacnia serce, uspokaja, łagodzi schorzenia skórne. AKWAMARYN - łagodzi rozdrażnienie, agresję, zapobiega alergiom, infekcjom i problemom z oddychaniem. AWENTURYN - łagodzi choroby skóry, wysypki, uspokaja pracę serca. BURSZTYN - pomocny w momencie podejmowania decyzji, pomaga w trawieniu i przyswajaniu pokarmów, skuteczny w chorobach zakaźnych i stanach zapalnych. GRANAT - pobudza krążenie, poprawia niedobory energii, leczy schorzenia reumatyczne, zaburzenia natury psychicznej. JADEIT - leczy schorzenia żołądka, migreny, pęcherza moczowego oraz nadciśnienie. KAMIEŃ KSZIĘŻYCOWY - pomocny jest w zaburzeniach hormonalnych np. zaburzenia wzrostu. KORAL - leczy schorzenia krążenia, ogrzewa ciało, działa ożywiająco, wspiera funkcjonowanie nerek i pęcherza. MALACHIT - wspomogą leczenie reu-matyzmu, astmy, zaćmy, uspokaja n-erwy. OPSYDIAN ŚNIEŻNY – najbardziej skuteczny w zaburzeniach zachowania typu roztargnienie, zahamowanie. SODALIT - działa kojąco na system nerwowy, reguluje przemianę materii. TURMALIN - pomocny przy objawach typu lęki, troski, bóle głowy, wzmacnia pamięć, łagodzi infekcje, wspomaga leczenie stwardnienia rozsianego. JASPIS - kamień antystresowy, wzma-cnia system odpornościowy, poprawia wzrok, słuch, wspomaga leczenie wątroby, śledziony i nerek. zdjęcie: infolupki.pgi.gov.pl

IntroSTW

LAPIS LAZULI - kamień silnych włosów, wspomaga pracę tarczycy, leczenie kurzajek, brodawek, obniżaciśnienie. CYTRYN - kamień antycukrzycowy. Usuwa zatrucia krwi oraz łagodzi stres u dzieci. HALCEDON - pomocny w leczeniu dolegliwości tarczycowych, chorób gardła. FLUORYT - kamień palaczy. Łagodzi stres, chroni płuca. KWARC RÓŻOWY - kamień miłości. Korzystnie wpływa na schorzenia serca, zaburzenia neurologiczne, nowotwory. Niszczy negatywne promieniowanie. AMETYST - kamień antymigrenowy. Łagodzi bezsenność. ONYKS - kamień równowagi psychicznej. Łagodzi zaburzenia neurologiczne, regeneruje nerki i tkankę skórną. HEMATYT - oczyszcza krew, przynosi ulgę w bólach karku i pleców, wspomaga leczenie anemii. TYGRYSIE OKO; BAWOLE OKO; SOKOLE OKO - kamienie alergików. Wyostrza wzrok. KRYSZTAŁ GÓRSKI - kamień neu-tralizator. Zobojętnia szkodliwe promie-niowanie, wspomaga leczenie guzów nowotworowych. Zwracajmy też uwagę na piękno kamieni szlachetnych, ponieważ, jak twierdzą niektórzy, to co nam się podoba, jest nam właśnie w danym momencie potrzebne. Sami rozstrzygnijcie, czy dla urody, czy dla zdrowia. Mateusz Walkiewicz zdjęcie: bizutomania.pl

IntroSTW

Jak rysować konie? Konie, w zależności od rasy, są różnej budowy ciała: masywne, smukłe czy o sportowej sylwetce. Różnią się od siebie między innymi wzrostem, długością sierści i kolorem umaszczenia. SZKIC 1. Na podstawie trójkąta rysujemy szyję, a głowę na bazie dwóch kół (jedno większe, drugie mniejsze) nieznacznie oddalonych od siebie. 2. Łuk grzbietu kieruje się lekko w górę ku zadowi. 3. Kończyny przednie są krótsze od tylnych. 4. Oczy konia są symetryczne, osadzone po bokach głowy. 5. Uszy znajdują się na szczycie łba.

IntroSTW IntroSTWIntroSTW

RUCH 1. Stęp to regularny, wolny chód, w którym koń ma przynajmniej dwa kopyta na ziemi. 2.Podczas kłusu ciężar konia spoczywa na dwóch przeciwległych kończynach. 3. W galopie koń porusza się skokami. Jest to taka forma ruchu, w którym występuje moment, podczas którego nogi konia są w powietrzu. 4. Skok – koń wykonuje go poprzez odbicie się wpierw tylnymi nogami, a następnie, w czasie „lotu”, zgina przednie i tylne kończyny. Na ziemi koń ląduje przednimi nogami. Wiktoria Potocka Recenzja filmu ,,Listy do M. 2”
”Listy do M. 2” to polska komedia romantyczna z 2015 roku w reżyserii Macieja Dejczera. Film jest kontynuacją „Listów do M” w reżyserii Mitji Okorna z 2011 roku.
IntroSTW

Od pierwszej części „Listów do M” minęły cztery lata i bohaterowie znów przygoto-wują się do Świąt Bożego Narodzenia. Do postaci prze-dstawionych w filmie do-łączył syn Mela i Betty - Kazik. Betty (Katarzyna Zielińska) wychowuje synka Mela z partnerem - Karolem (Marcin Perchuć). Czy Mel udowodni Kazikowi, że jest jego prawdziwym ojcem oraz superbohaterem? Mikołaj (Maciej Stuhr) wprowadza swoich słuchaczy radiowych w świąteczną atmosferę. Związał się on z Doris (Roma Gąsiorowska), lecz nie może zdobyć się na oświadczyny, co powoduje, że jego syn Kostek (Jakub Jankiewicz) obmyśla plan mający pomóc miłości jego ojca. Małgorzata (Agnieszka Wagner) i Wo-jciech (Wojciech Malajkat), którzy w pierwszej części filmu adoptowali Tosię (Julia Wróblewska), będą musieli zmierzyć się z trudnym pro-blemem dotyczącym choroby Małgosi. Karina (Agnieszka Dygant), która zdobyła popularność dzięki swojej nowej książce oraz Szczepan (Piotr Adamczyk) - samotny taksówkarz, rozwiedli się, lecz ciągle przypadkiem na siebie wpadają. Czy uda się odbudować ich małżeństwo? Magda (Magdalena Lampa-rska) spotyka popularnego muzyka Redo (Maciej Zako-ścielny), z którym poznała się na wakacjach. Czy Redo zostawi Monikę (Marta Żmu-daTrzebiatowska) dla Ma-gdy? Na te i wiele innych pytań odpowiecie po obejrzeniu tego filmu. Według nas film jest humorystyczny i dostarcza miłych wrażeń w chłodne zimowe wieczory. Wiktoria Jakubowska Wiktoria Potocka

IntroSTW IntroSTW

Bierzemy świat pod lupę... makrofotografia Makrofotografia jest rodzajem fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w natura-lnych rozmiarach, lub jest powiększony. Na ogół zakres powiększenia waha się w granicach od 1:1 do 10:1 – od wielkości naturalnej do 10-krotnego powiększenia. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać taki efekt, są ściśle określone i wynikają z zasad optyki. Aby odwzorowanie przedmiotu wynosiło dokładnie 1:1 (czyli wielkość przedmiotu i jego obrazu są takie same), jego odległość od środka układu optycznego obiektywu musi być równa ogniskowej obiektywu. Jeśli na przykład fotografujemy obiektywem o ogniskowej 60 mm, przedmiot powinien znajdować się 60 mm od obiektywu. Chcąc zajmować się makrofotografią, w pierwszej kolejności potrzebujemy aparatu z obiektywem umożli-wiającym rejestrowanie obrazu o odpowiedniej skali odwzorowania. Prawie wszystkie takie konstrukcje to obiektywy stałoogniskowe. Większość aparatów wyposa-żona jest w automatyczny tryb makro. Im dłuższa ogniskowa obiektywu, tym bardziej komfo-rtowa praca makrofotografa, ponieważ nie musi on wsadzać całego aparatu wraz z nosem w fotografowany obiekt. Ważne są jednak też inne cechy: budowa, ostrość, kontrola wad optycznych. Do zrobienia zdjęć makro możemy wykorzystać : - Obiektyw makro - Soczewki nasadowe - Pierścienie pośrednie - Mieszki makro - Pierścień odwrotnego mocowania - Statyw. Klaudia Kosmal

IntroSTWIntroSTWIntroSTW

Nasza redakcja: Redaktor naczelna: Wiktoria Czabator Dziennikarze: Barbara Bogacka Aleksandra Polańska Wiktoria Jakubowska Wiktoria Potocka Maria Tusińska Kamila Chwaścińska Zuzanna Rurarz Julia Wąsik Izabela Studzińska Anna Zięba Milena Kupisińska Izabela Ferensztajn Klaudia Kosmal Karol Kamiński Mateusz Walkiewicz