Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Witam w Nowym 2017 Roku!
Patrycja Pajor Redaktor Naczelna


Pierwszy, styczniowy numer naszego "Niecodzinnika" zapo-wiada się niecodziennie. Bę-dzie obfitował w tematy nawiązujące jeszcze do minionego roku, który niedawno pożegnaliśmy. Mam nadzieję, że był to dla Was tak dobry rok jak dla mnie. Rok przełomowy, radosny czy smutny, ważne, że udało Nam się dotrwać do kolejnego; odpocząć w magicznej atmosferze świąt, nabrać sił. Każdy poprzedni rok należy przeanalizować, wyciągnąć z niego to co dobre, a to co złe zostawić za sobą. Ustanowić cele na przyszły, nowy rok, aby realizować swoje plany, marzenia, rozwijać swoje zainteresowania i przede wszystkim siebie. Tego życzę każdemu z Was, bo najwa-żniejsze to iść cały czas do przodu z podniesioną głową. Oby ta siódemka w bieżącym roku była szczęśliwa! A My wrócimy jeszcze momentami do wydarzeń z zeszłego roku, aby nic nie umknęło naszym "długopisom". Od ostatniego numeru "Niecodziennika" wielew szkole się wydarzyło. Drodzy maturzyści, przd nami intensywnyb okres nauki, już tak niewiele zostało, zaledwie pare miesięcy. Dobrze byłoby je wykorzystać jak tylko się da, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki na końcu naszej niesamowitej przygody w Zespole Szkół w Dobczy-cach. Szczęśliwego Nowego Roku, przewagi szczęśliwych dni, podejmowania rozsądnych decyzji, dużo zdrowia i wigoru i aby każdego dnia gościł uśmiech na Waszych twarzach. Pozdrawiam cieplutko w te zimowe, styczniowe dni. NASI NAUCZYCEIELE
Wywiad z p. Andrzejem Pudlikiem, nauczycielem przedmiotów zawodowych w ZS


1. Jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jak wspomina Pan szkolne lata? Lata szkolne wspominam cudownie, nauczyciele którzy mnie uczyli to fantastyczne osobowości. Ukończyłem Technikum Elektryczne, specjalność: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. W mojej klasie byli sami mężczyźni. Ucząc się w tym kierunku zrozumiałem i uświadomiłem sobie, że to jest jednak nie dla mnie, że bardziej interesuje mnie budo-wnictwo, które powiązane jest z matematyką i fizyką, które bardzo lubię. 2. W Zespole Szkół jest Pan nauczycielem przedmiotów budowlanych. Co najbar-dziej ceni Pan w swojej pracy? Nigdy nie planowałem być nauczycielem. Był to przypa-dek, jednak tego nie żałuję. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony dzisiejszą mło-dzieżą, która według mnie jest zupełnie inna niż była kiedyś,jednak nie warto tego zmieniać. W swojej pracy cenię kontakt z młodymi ludźmi. Swój zawód rozumiem jako występ na scenie. 3. Jakie ma Pan zainteresowania? Jak Pan je realizuje? Muzyka jest moją pasją, więc muzykuję. 4. Jakie osiągnięcie lub wydarzenie uważa Pan za swój największy sukces? Największym sukcesem człowieka jest rodzina. W następnej kolejności jestem dumny z osób które uczyłem i które zdały egzamin zawodowy. Jeśli chodzi o muzykę największym sukcesem jest to, że w ogóle to robię, ponieważ na pewnym etapie życia ludzie nie mają czasu na swoje hobby, a ja go mam ii jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. 5. Z zespołem Hatbreakers wystąpił Pan w XFaktorze. Proszę nam o tym opowiedzieć. W 2014 r. brałem udział w programie „X- Factor”, w którym razem ze swoim zespołem doszliśmy do ści-słego finału. Jeżeli bierze się udział w programie telewi-zyjnym ma się wrażenie że jest się gwiazdą, jednak tak naprawdę ta sława trwa tylko 5 minut. Nadal jednak uwa-żam, że jest to super przy-goda. Poziom adrenaliny skacze tak, że ciężko ją dogonić. 6. Jaka jest Pana ulubiona książka? Dlaczego warto ją przeczytać? Uwielbiam czytać i czytam dużo. Od jakiegoś czasu zafascynowany jestem Panem Markiem Krajewskim i serią kryminałów jego autorstwa. Z wielkim sentymentem wracam również do Stiega Larssona i jego trylogii „Millenium”. Warto również wspomnieć o książce pt. „Cień wiatru” autorstwa Carlosa Ruiza Zafóna. Rozmawiały Anna Miętus Justyna Paryła Lekcja Dobrego Stylu
Aleksandra Jamka


W ZS orgaizowany był projekt ”Lady” przeznaczony dla uczennic. Był to cykl siedmiu spotkań, z których każda z uczetni-czek na pewno coś dla siebie wyniosła. Ja byłam jedną z nich, miałam okazję poznać samą siebie i moje wewnętrzne pię-kno. Nauczyłam się, również jak odpowiednio się malować, aby makijaż nie rzucał się w oczy i żebym czuła się w nim komfortowo. Zaję-cia prowadzone były przez wykwa-lifikowaną kadrę, m.in. przez dietetyczkę, specjalistę do spraw rekrutacji, przez kosmetyczkę oraz przez panią, która nauczyła nas autoprezentacji, czyli jak się zapre-zentować i być przy tym dobrze odebraną. Zajęcia z dresscodu wspominam, również bardzo dobrze, była to świetna zabawa, ponieważ pani która prowadziła te zajęcia przywiozła ze sobą część swojej garderoby, abyśmy mogły skompletować jej stylizacje na dane uroczystości. W re-stauracji „Podzam-cze” miałyśmy okazję nauczyć się odpowiedniegozachowania przy stole, czyli zasady „savoir vivre”. Główną atrakcją na którą czekała każda z nas była to sesja zdjęciowa w dobczyckiej kawiarence „Lawenda”. Zdjęcia robiła nam pani Marta Wojna- rowska, która prowadzi kanał na You tube, gdzie daje recenzje kosmetyków i udziela porad dotyczących makijażu. Robi także tutoriale makijaży. Myślę, że takiego rodzaju projekty są jak najbardziej potrze-bne, ponieważ w dzisiejszym świecie brakuje prawdziwych dam. Każda z nas poprzez te spo-tkania nauczyła się bardzo wiele, a rady, które otrzymałyśmy przydadzą się nam również w przy-szłości. Projekt Lekcja Dobrego Stylu był organizowany przez Stowarzy-szenie Sympaty-ków i Absolwentów ZS w Dobczycach oraz dobczycki Klub Kobiet w ramach programu Działaj Lokalnie, dzięki wsparciu Fundacji Arts. Ręka ze szkolnej drukarki 3D

Dzięki pracy uczniów powstała ruchoma proteza ręki, która bardzo ułatwi chłopcu codzienne czynności.

8-letni Michał Wiśniowski z Dob-czyc otrzymał, tuż przed Świętami Bożego Narodze-nia, wydrukowaną techniką druku trójwymiarowego protezę ręki. Protezę stworzyli uczniowie z dob-czyckiego techni-kum mechatro nicznego (Karol Ostafin i Sebastian Ulman) pod opieką nauczycieli przed-miotów zawodo-wych p. Tadeusza Woźniczki i p. Macieja Machni-ckiego oraz pod kierunkiem doktora Krzysztoda Gran-dysa ze szpiitala dziecięcego w Pro-kocimiu. Elementy protezy zostały wydrukowane na drukarce 3D, zaku-pionej dla Zespołu Szkół, dzięki stara-niom dyrektora Bogusława Licho-nia, przy wsparciu Starostwa Powia-towego w Myśle-nicach. Michał otrzymał też upo-minki świąteczne od dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół oraz starosty Józefa Tomala i wicestarosty Tomasza Susia. Oprac. Redakcja NASZE PASJE
O swoich zainteresowaniach redaktorce "Niecodziennika" Karolinie Puchale z kl. 1TG opowiedział Karol Ostafin z klasy 1T2 (technik mechatronik)


Od piątej lub szóstej klasy szkoły podstawowej interesuję się modelarstwem. Na począ-tku składałem rożne rzeczy z klocków LEGO (roboty, samochody terenowe zdalnie sterowane). Ostatnio już nie mam za wiele wolnego czasu, ale jeśli znajdę chwilkę to lubię składać samoloty i samochody z drukarki z 3D. Z drukarki 3D można wydrukować prawie wszystko, jeśli tylko na to pozwoli wytrzymałość tworzy-wa. Zazwyczaj tworzę figurki z gier komputerowych, lampki oraz samochody. Poza mode-larstwem lubię także elektro-nikę, którą zainteresowałem się na początku mojego pobytu w Gimnazjum. Dlatego też wybrałem na dalsze kształcenie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tiischnera w Dobczycach w zawodzie technik mechatro-nik. W drugiej klasie Gimna-zjum zainteresował mnie druk 3D, z którym przygoda trwa do dziś. Na większość moich zainteresowań mieli wpływ starsi koledzy, których serdecznie pozdrawiam. III Festiwal Zawodów u "Tischnera"
Już po raz trzeci w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera 9 listopada 2016 r. odbył się Festiwal Zawodów. Impreza została przygotowana przez Pawła Kniaziowskiego – dora-dcę zawodowego i kierownika


warsztatów szkolnych, Pawła Słowika – kierownika kształce-nia praktycznego oraz Dyre-kcję ZS. Festiwal Zawodów to impreza skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców i zakładów zlokalizowanych w najbliższej okolicy, uczniów naszej szkoły oraz gimnazja-listów. Celem Festiwalu jest przedstawienie oferty i chara-kteru produkcji okolicznych firm uczniom wchodzącym w najbliższym czasie na rynek pracy a także oferty kształce-nia technicznego i zawodowe-go w ZS w Dobczycach. Gości-liśmy także uczniów trzecich klas gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, przed którymi stoi trudny wybór dalszej ścieżki kształcenia. Sala gimnastyczna naszej szkoły od samego rana była wypełniona uczniami i praco-wnikami firm, instalującymi swoje stanowiska wystawowe. O godzinie 9.45 dyrektor ZS Bogusław Lichoń dokonał uroczystego otwarcia trzeciej edycji imprezy, po czym rozpoczęły się kolejne preze-ntacje dla uczniów. Wice-starosta Powiatu Myślenickiego p. Tomasz Suś skierował do młodzieży słowa dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i planowania ścieżki zawodo-wej. P. Paweł Machnicki Bur-mistrz Gminy i Miasta Dob-czyce opowiedział o najbli-ższych inwestycyjnych planach gminy. Gościliśmy także p. Izabelę Młynarczyk, dyre-ktor PUP w Myślenicach, prze-konującą uczniów do konty-nuowania ścieżek kształcenia po zakończeniu szkoły. Cieszy-my się, że w każdej edycji Festiwalu rośnie zaintereso-wanie okolicznych firm naszą imprezą i podczas trzeciej edycji naszym uczniom po-święcili czas: p. Iwona Rybiec - dyrektor personalny oraz manager ds. rekrutacji i p. Katarzyna Hamela zaprez-entowały zakład produkcyjny ES SYSTEM NT w Dobczycach, p. prezes Krzysztof Bednarek oraz p. Jerzy Klapper – dyre-ktor generalny reprezentowali zakład SIGMA – ELEKTRO, p. Krystyna Walas – przedsta-wiciel dobczyckiego zakładu - WAWEL SA, p. Elżbieta Choro-ba i p. Anna Wojas ALPHA TECHNOLOGY. Dwór Sieraków reprezentował kucharz p. Janusz Fic – prowadząc także warsztaty z filetowania i przygotowywania ryb dla uczniów ZS i gimnazjum, Złoty Kłos oraz Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby reprezento-wali p. Roman Palonek, p.To-masz Brożek oraz p. Katarzyna Słowik, myślenicki zakład Cooper Standard Automotive zaprezentowały p. Katarzyna Nodzyńska - Wower i p. Beata Pustelnik. Miło nam było go-ścić także przedstawicieli kolejnej firmy z branży elektrycznej – ALFA p. Patryka Krawczyka i p. Annę Bizoń Dobczycką FEMISFERĘ przedstawiła p. Ewelina Skrzy-dlewska. Festiwal Zawodów spełnił swoje zadanie, m.in. została zacieśniona współpraca między ZS a zakładami produkcyjnymi strefy przemy-słowej Dobczyc i Myślenic, młodzież miała okazję poznać oferty pracy poszczególnych firm, jak również możliwość rozmowy i bliższego kontaktu z szefami poszczególnych zakładów a także uzyskać wyczerpujące informacje i pomoc w określeniu swojej ścieżki kariery zawodowej. Paweł Kniaziowski III Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy
30 listopada br. w Zespole Szkół w Dobczycach został zorganizowany III Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum powiatu myślenickiego.


W zawodach wzięło udział 28 drużyn z gimnazjum i 10 drużyn ze szkół ponadgimna-zjalnych. Gimnazja uczestni-czące w konkursie: Gimnazjum im. Sługi Bożego ks. Michała Rapacza w Ten-czynie; Publiczne Gimnazjum Krzesławice; Gimnazjum w Sieprawiu; Publiczne Gimnazjum w Raciechowicach; Gimnazjum w Wiśniowej; Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach; Gimnazjum nr 1 im Juliusza Słowackiego w Myślenicach; Szkoły ponadgimnazjalne uczestni-czące w konkursie: I Liceum Ogólnokształcące im. Tade-usza Kościuszki; Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Zadania konkursowe obejmo-wały wiedzę z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, historii, biologii, chemii, geografii, matematyki i fizyki (z każdego przedmiotu można było uzyskać maksymalnie 3 pkt.), a przygotowali i oceniali je organizatorzy, nauczyciele ZS: Ewa Mikołajczyk, Joanna Dudzik, Agnieszka Stoch,Agnieszka Półtorak Ryś, Anna Urgacz, Jacek Mikołajczyk i Adam Kapturkiewicz, w oce-nianiu prac konkursowych pomagała również nauczy-cielka matematyki z Gimna-zjum w Wiśniowej, Joanna Kowal. Uczniowie rozwiązywali zadania przez 2 godziny, następnie podczas poczęstu-nku w auli ZS czekali na ogłoszenie wyników. Poczęstunek i obsługę imprezy, przygotowała klasa 3TG (pod opieką Jerzego Michorczyka), a drożdżówki na konkurs ufundowała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dobczycach (Kazimierz Leśniak). Nagrody (różnorodne gry logiczne), ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wręczali: wicestarosta Tomasz Suś i dyrektor Zespołu Szkół Bogusław Lichoń. Nagrody w kategorii GIMNAZJUM: I miejsce: Dawid Biały i Szymon Wincenciak (Gimnazjum nr 1 im Juliusza Słowackiego w Myślenicach) II miejsce: Adriana Irzyk i Jakub Węgrzyn (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach) III miejsce: Dawid Ryskala i Artur Samek (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach) Nagrody w kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: I miejsce: Ignacy Buczek i Paweł Ciaputa (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki) II miejsce: Grzegorz Mirek i Radosław Podoba (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki) III miejsce: Krzysztof Czekaj i Dominik Nawalany (Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach). Ewa Mikołajczyk Konkurs Międzyprzedmiotowy - przykładowe zadania
Historia: Połącz informacje z osoba-mi: Mieszko I, Wł. Jagiełło, B. Chrobry, S. A. Poniatowski, J. H. Dąbrowski, J. Wybicki -twórca legionów polskich we Włoszech, - pierwszy władca


Polski, - ostatni król Polski, - autor hymnu Polski, - pierwszy król Polski, - pokonał Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem Przeanalizuj zamieszczoną ilustrację z okresu II wojny światowej i wykonaj polecenia A i B. A. Podkreśł poprawną odpo-wiedź. Rysunek jest komenta-rzem do sytuacji na ziemiach polskich a) wcielonych do III Rzeszy, b) wcielonych do ZSRR, c) wchodzących w skład Generalnego Gubernatorstwa. B. Wyjaśnij, jakie zachowanie piętnuje ta karykatura. Matematyka: Zadanie Lwa Tołstoja (szkoła ponadgimnazjalna) Zespół kosiarzy zamierzał skosić dwie łąki - jedna z nich miała powierzchnię dwa razy większą od drugiej.Przez pół dnia wszyscy kosiarze kosili trawę na pierwszej łące, potem połowa zespołu przeniosła się na mniejszą łąkę, a druga połowa do końca dnia dokończyła koszenie trawy na łące większej. Resztęniekoszonej małej łąkiprzez jeden dzień skosił jeden kosiarz. Ilu kosiarzy liczył zespół? Zadanie Eulera (gimnazjum) Dwie wieśniaczki przyniosły na targ razem 100 jaj, każda inną lczbę. Obie uzyskały tę saą ilość pieniędzy za sprzedane wszystkie jaja. Pierwsza powiedziała: Gdybym miała tyle jaj, ile ty przyniosłaś na targ, to zarobiłabym 15 grajcerów. Druga odpowiedziała: Gdybym ja z kolei miała te jaja, które ty przyniosłaś, to zarobiłabym 6 i 2/3 grajcera. ile jaj przyniosła na targ każda wieśniaczka? Magia andrzejkowej nocy
28 listopada 2016 roku odbył się coroczny Powia-towy Konkurs Fryzjersko- Kosmeetyczny dla gimnazjalistów, zorganizowany przez Zespoł Szkół w Dobczycach w MGOKiS Dobczyce. Głownym tematem była stylizacja andrzejkowa.


Gimnazjaliści w trzyosobowych grupach mieli za zadanie stworzyć fryzurę oraz dobrać odpowiedni ma-kijaż, strój i doda-tki w stylu wieczo-rowym. Jury wy-brało 3 pierwsze miejsca, oraz przyznało jedno wyróżnienie, pondato nagrodzo-no również jedną uczennicę z naszej szkoły, która wyróżniła się na tle pozostałych. Konkursowi trady-cyjnie towarzyszył pokaz dziewcząt z wszystkich klas technikum. Pokaz pod nazwą " Magia andrzejkowej nocy" rozpoczęto śpiewem w wyko-naniu Patrycji Pajor. Następnie dziewczęta z klasy IV zaprezentowały swój popisowy układ taneczny, oraz ukazały się w eleganckiej,wyrafinowanej odsłonie do piosenki "You dont own me" Grace, kończąc swój występ krótkim, ale efektownym pokazem z wachla-rzami. Klasa III zaprezentowała się w magicznej, melancholijnej atmosferze, w przepięknych, różnorodnych strojach do nastrojowej piosenki Emily Sande "Read all about it". Występ zakończyły krótkim i również efekto-wnym tańcem z wstążką. Klasa II uchara-kteryzowała się na styl Barbie i wyko-nała układ tane-czny do piosenki "Barbie girl". Cały występ miał cukierkowy, różowy, błyszczący charakter, jak wszystkim nam znana Barbie. Klasa I debiutowa-ła tego dnia na scenie, dziewczyny dały z siebie wszystko i pokaza-ły na co je stać. Zaprezentowały się w stylizacjach od wieczorowej, przez kontajlową, aż do punkowej awanga-rdy. Całemu wy-stępowi towarzy-szła energiczna muzyka Meghan Trainor "Dear Future Husband", która ani na chwile nie ugasiła energii

Na scenie pięknie prezentowały się uczennice z wszystkich klas Technikum Nr 1 w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS

w dziewczętach. Na scenie zapre-zentowała się również Ula Ciaputa w swojej popisowej, ene-rgicznej i radosnej piosence "Dach, Szymon Pacek i Natalia Kiszka w tanecznej, towarzystkiej choreografii oraz Kasia Pilch w śpiewanej odsłonie. Całe show podsumo-wano piosenką "All of me". Dziękujemy wszystkim za obecność, uwagę, za to, że zawsze możemy prezento-wać się dla pełnej sali i za wsparcie. Dziękujemy również Pani Annie Markiewicz i Pani Ani Gołębiowskiej za wszelką pomoc, zaangażowanie i czuwanie nad nami. Patrycja Pajor Krew ratuje życie!
Już po raz 39. uczniowie i nau-czyciele ZS w grudniu wzięli udział w Akcji Honorowego Krwiodawstwa.


Krew oddało 39 dawców (zgłosiło się 46); zebrano ogółem 17,55 l krwi.Opiekę nad akcją sprawowali jak zawsze organizatorzy: Ewa Mikołajczyk, Jacek Mikołajczyk i Danuta Ścibor, pomoc okazały również uczennice klasy 2 liceum ratowniczego (2L2): Magdalena Dyrda i Karolina Orlik. Do oddania krwi zgłosiły się klasy 3L1, 3T1, 3T3,  3T4, 3TG, 3E, 3M,  4T2, 4T3, 4TG i nauczyciele. Najwięcej uczniów zarejestro-wało się z klasy: 3T1 (9 osób). Podczas 39 dotychczasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 790,35 l tego bezcennego płynu. RedakcjaGoście z Gross -Gerau w ZS Przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodo-wych z Gross -Gerau gościli pod koniec października w ZS w Dobczycach, w ra-mach nawiązania współpracy partnerskiej obu szkół. Nauczyciele z Niemiec mieli okazję m.in. zwiedzić szkołę i uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, poznając polski system szkolnictwa. Była to okazja do nawiązywania bliższych kontaktów. Przedstawiciele ZSZ w GrossGenau wraz z Dyrekcją ZS wspólnie posadzili drzewko jabłoni na szkolnym trawniku. Grupa z Niemiec zapoznała się również z naszą gminą oraz historią i dziedzictwem naszego regionu.

9 grudnia w Zespole Szkół odbył się Festiwal Zdrowej Żywności – jako podsumowanie projektu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem tego projektu było wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów i wychowanków.

W ramach projektu uczniowie klasy 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z nauczycielami zawodu, przeprowadzili warsztaty z zakresu zdrowego żywienia. W zajęciach warsztatowych, udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum a także rodzice. W czasie trwania projektu prowadzona była kampania informacyjna na temat zasad i celowości zdrowego stylu życia. Uczniowi klasy gastronomicznej przygotowali plakaty oraz broszury zawierające zasady zdrowego odżywiania. Przeprowadzone również zostały akcje „ jedz owoce będziesz zdrowy” , „zdrowe śniadanie na dobry początek” w czasie których nasi uczniowie na przerwach rozdawali owoce, świeże soki warzywne i zdrowe pełnowa-rtościowe śniadania.Na finał projektu zaprosiliśmy lokalnych producentów żywności ekologicznej: Spółdzielnia socjalna „ Kuźnia smaku”, Koło Gospodyń Wiejskich z Wiśniowej, oraz pszczelarza p. Bolesława Kostkowskiego (naszego emerytowanego nauczyciela, którego pasją jest pszcze-larstwo). Zaproszeni goście przedstawili nam swoje znakomite wyroby, a wykład na temat zdrowego odżywiania przeprowadziła dietetyk p. Aneta NowakMiękina. Nasi uczniowie z tej okazji przygotowali prawdziwą ucztę w wersji fit - oczywiście z godnie z zasadami zdrowego odżywiania. Festiwal miał również sportową odsłonę, dzięki nauczycielom wychowa-nia fizycznego p. Dominice Bałuk- Cienkosz oraz p. Piotro-wi Goduli . Dla zaproszonych przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach zorganizowali oni gry i zabawy na sali gimnastycznej, dla nieco starszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobczycach, rozgrywki w unihokeja i tenisa stołowego. Agnieszka Piłat ZAWODOWE PASJE Książka marzeńUczniowie klasy 4T2 (technik mechatronik w Zespole Szkół w Dobczycach) – Karol Grzybek oraz Sebastian Topór zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Dyplom – Zawo-dowe Pasje”, który odbył się 9 grudnia w Zespo-le Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-cących w Sułko-wicach. Do konkursu zgło-szona została praca: „Progra-mowalne ramię robota”. Jest to robot konstrukcji uczniów, do którego dorobili układ pozycjono-wania z czujni-kiem podczer-wieni. Gratulujemy. Biblioteka szkolna ogłasza konkurs "Książka marzeń", który jest skierowany do wszystkich uczniów ZS. Aby zdobyć wymarzoną książkę należy wypełnić kartę w bibliotece (podać swoje imię i nazwisko, klasę, wpisać tytuł i autora książki, o której marzymy oraz odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania z zakresu literatury). Co miesiąc losujemy jedną nagrodę. Konkurs trwa do 20 czerwca 2017 r. Zapraszamy. Redakcja
Czytanie w przedszkolu


W roku szkolnym 2016/2017, już po raz drugi, w ramach współpracy Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dob-czycach z Przedszkolem Samorządowym nr 3 w Dob-czycach ruszyla akcja "Czytamy w przedszkolu". W zakresie realizowanego cyklu spotkań z książką uczniowie "Tischnera" czytają dzieciom wierszowane bajki z serii o przygodach kogutka Ziutka autorstwa Barbary Sudoł. Książki wydało wydawnictwo Skrzat. W akcję czytania dzieciom zaangażo-wali się redaktorzy gazetki szkolnej "Niecodziennik" Karolina Puchała, Paulina Serafin, Gabriela Trojańska z klasy 1TG oraz Aleksandra Jamka i Weronika Piwowarczyk z kl. 2LO2. Wizyta Przedszkolaków w bibliotece Nagrodzeni18 grudnia 2016 r. w ramach akcji "Czytamy w przed-szkolu" przedszko-laki z Przedszkola Samorządowego nr 3, (grupa Pszczółek) pod opieką wychowa-wczyni p. Krystyny Pudlik, gościli w bi-bliotece szkolnej ZS. Dzieci zwiedzi-ły bibliotekę, wzię-ły udział w pogada-nce na temat pracy biblioteki i biblio-tekarza szkolnego, spotkały się z młodzieżą, która zadeklarowała udział w akcji. Na koniec dzieci wspólnie pokolo-rowały choinkę oraz namalowały piekne prezenty, które chciałyby otrzymać na Święta. Redakcja W grudniu odbyło się wręczenie nagród w konkur-sie frazeologi-cznym "Wiem, co w trawie piszczy" organizowanym przez bibliotekę szkolną. I miejsce - Sylwia Zabdyr kl. II TG II miejsce - Radosław Stojek kl. IV T2 III miejsce - Kinga Trojańska kl. I LO2 Serdecznie gratulujemy! Kącik kulinarny
Herbata ze świeżym imbirem i przeierem malinowym Składniki: - 2 łyżeczki czarnej liściastej herbaty -2-3 cm obranego korzenia imbiru -100g malin - 2 łyżeczki cukru - 450 ml wody


Sposób przygotowania: Maliny zalej 50 ml wody, dodaj cukier i zagotuj. Gotuj na małym gazie przez około 3–4 minuty. Rozgotowane maliny przetrzyj dokładnie przez sitko. Herbatę wsyp do czajniczka. Imbir zetrzyj na drobnej tarce. Do pozosta-łych 400 ml wody dodaj starty imbir i porządnie zago-tuj. Imbirowym wrzątkiem zalej herbatę w czajn-iczku i pozwól jej się zaparzać przez ok. 5 minut. Po tym czasie wlej herbatę do kubków, lekko podgrzej przecier malinowy i powoli wlej go do herbaty. W razie potrzeby dosłodź herbatę miodem. Ewelina Suder, Teresa Gryb Sałatka z kurczarkiem na ostro
Składniki: - 1/2 głowy sałaty rzymskiej - 1 cukinia - 2 średnie marchewki - 1 duży filet z kurczaka - 4 łyżki ostrego sosu paprykowego


- 1 łyżka majonezu - 1 łyżka jogurtu greckiego - 1 łyżeczka soku z cytryny - 1 łyżeczka musztardy - szczypta soli - szczypta pieprzu - 1 łyżeczka oliwy Sposób przygotowania: Filet z kurczaka pokroić w ko-stkę, obsmażyć na patelni skropionej oliwą. Kiedy prze-stanie być różowy, dodać ostry sos paprykowy, dusić kolejne 5 minut, aż sos lekko odparuje i pokryje kawałki kurczaka. Jeśli nie masz tego sosu, od razu posyp kawałki kurczaka solą i ostrą papryką, a potem smaż.W międzyczasie pokroić sałatę w paski, a cukinie i ma-rchewkę w cienkie słupki. Jeśli nie masz takiego narzędzia, możesz zetrzeć warzywa na tarce o grubychoczkach. Zmiksować majonez, jogurt, sok z cytryny, musztardę, doprawić solą i pieprzem. Rozłożyć warzywa i sałatę na talerzach, polać powstałym sosem. Na to rozłożyć po połowie kurczaka. Smacznego :) Ewelina Suder, Teresa Grzyb Kącik naturalnego piękna
Patrycja Pajor Naturalne piękno w... tabletkach.


W okresie zimo-wym ważne jest, aby nie zapominać o witaminach, które dostarczamy latem wraz z wsze-lkiego rodzaju soczystymi owocami. Zima to pora, kiedy są one dostępne tylko w wersji mrożonej i nie mają tylu witamin i wartości odżwyczych ile te świeże. Warto wtedy zaopatrzyć się w sumplementy diety. Oprócz dostarczania nam odpowiedniej ilości alfabetycznych składników wpływają one również na naszą urodę. Suplementy diety w żaden sposób nie działają na nas negatywnie, nie łączą się z innymi przyjmo-wanymi lekami, wystarczy stoso-wać się do ulotki oraz być systemty-cznym i cierpli-wym. Na pie-rwszym miejscu ujęłam drożdze piwowarskie, które sama stosuję i jestem z nich bardzo zadowo-lona. Zawierają one bardzo dużo witamin z grupy B, które mają dosyć obszerne działanie, bo wspomagają skórę, cerę, paznokcie i przede wszystkim włosy oraz działają oczyszczająco. Powstają w wyniku

Natura obdarza nas samym dobrem, jest szeroko dostęna, tania, bez sztucznyc dodatków, wstarczy po nią sięgnąć.

produkcji piwa jako skutek uboczny. Działanie jakich-kolwiek sumple-mentów można oceniać po 3-4 tygodniach. Kolenym popula-rnym supleme-ntem jest skrzyp polny. Wzmacnia on kondycję oraz wspomaga wzrost i wzmocnienie włosów, skóry i paznokci, ponadto ma działanie zdro-wotne, działa ko-rzystnie na nerki oraz pomaga utrzymać wytrzy-małość ścian naczyń krwiono-śnych. Wyciąg ze skrzypu polnego zawiera krzemio-nkę a krzem jest minerałem wystę-pującym w orga-nizmie, głównie w tkance łącznej, kościach, włosach i paznokciach. Ciekawym"odmładzaczem" dla naszej skóry jest wyciąg z granatu. Ma działanie antyoksy-dacyjnie, czyli chroni skórę przed szkodliwym działa-niem wolnych rodników; regeneruje skórę i przyspiesza gojenie się ran, nawilża, zmiękcza, zwieksza elast-yczność skóry, wygładza zmarszczki, dzieki stymulacji włókien białkowych produkujących tkankę, poprawia koloryt skóry, pomaga w walce z trądzikiem oraz ma działanie przeciwzapalne. Wyszperane na półkach - recenzja książki
Chata William Paul Young


Właśnie ta książka była chyba pierwszą, którą przeczytałam. Mam sentyment do niej, bardzo ją lubię. Wzrusza a jednocześnie daje tyle do myślenia. Jej treść opowiada o ojcu, który cierpi z powodu miłości i utraty swojej najmłodszej córeczki. Najmłodsza z potomstwa Mackenziego Allena Phillipsa Missy została porwana podczas rodzinnych wakacji. W opu-szczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu, znaleziono ślady wskazujące na to, że została brutalnie zamordowana, ale ciała dziewczynki nie odnaleziono. Cztery lata później pogrążony w Wielkim Smutku Mackdostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przybywa do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do swojego najmroczniejszego koszmaru. Jednakże to, co tam znajduje, na zawsze odmienia jego życie. Mack spędza w chacie weekend, uczestnicząc w czymś w rodzaju „części leczniczej” z Bogiem, który pokazuje się pod postacią żydowskiego robotnika i Sarayu, Azjatką uosabiającą Ducha Świętego. W czasach, gdy religia staje się coraz mniej istotna, „Chata” zmaga się z ponad-czasowym pytaniem: „Gdzie jest Bóg w świecie tak pełnym bólu?”. Odpowiedzi, które dostanie Mack, zdziwią Was, i być może odmienią tak jak jego. „Chata” odcina się zarówno od komunałów religijnych, jak i tanich chwytów złego pisarstwa, i ujawnia coś ważnego, pięknego na temat tańca życia z boskością. Tę historię czyta się jak modlitwę, jak najlepszy rodzaj modlitwy, pełen męki, zadziwienia, jasności i zasko- czenia. „Chata” to uprzejme zaproszenie do podróży do samego serca Boga. Polecam przeczytać tę książkę, jest ona dobrą wskazówką jak żyć, by przeżyć pośród zła i bólu z którym się zmagamy. Myślę, że książka jest zarówno dla wierzących jak i nie dla wierzących. Ona pokazuje pewne wartości w życiu każdego z nas Aleksandra Jamka II miejsce dla uczennic ZS w Konkursie Ekologicznym
W Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu


Ekologicznego "Niebieska planeta - jak długo jeszcze" , w którym uczennice klasy 3LO Zespołu Szkół: Magdalena Hołuj, Magdalena Chromy oraz Martyna Suder zajęły II miejsce! Opiekę nad dziewczętami sprawowały nauczycielki Agnieszka Stoch oraz  Iwona Stawowczyk. Nagrodą w konkursie były, poza dyplomami i nagrodami książkowymi dla uczestników, ksiązki dla biblioteki szkolnej. Księgozbór szkolny wzbogacił sie o lektury, beletrystykę oraz książki z działu ekologii. Redakcja

Świat w obiektywie

Zamek Dobczycki w zimowej szacieRedaktor naczelny: Patrycja Pajor Redakcja i współpraca: Magdalena Druzgała, Aleksandra Jamka, Emil Jamróz, Teresa Grzyb, Marzena Kołodziejczyk, Anna Miętus, Justyna Paryła, Weronika Piwowarczyk, Karolina Puchała, Paulina Serafin, Magdalena Skiba, Ewelina Suder