Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


Ewelina opowia-da o festiwalach i siatkówce Paulina w rozmowie z aktorami

Od Redakcji W numerze 6/2011/12
Redakcja: Karolina Daro-cha, Monika Korycka, Paulina Lendzion, Anna Lewandowska, Ewelina Mikołajczyk, Aleksandra Pliszczyńska opiekun: Anna Godlewska
Wątki Dziewiątki

Przed nami wakacje, więc ostatni numer na-szej gazetki w znacznym stopniu poświęco-ny jest właśnie im. Podajemy Wam różne in-formacje, które na letnie miesiące mogą się przydać, m.in. o festiwalach, planowanych imprezach. Ewelina zabierze Was w świat siatkówki, Ola - muzyki, a Monika - zaproponuje imprezy w Toruniu w czasie wakacji. Karolina rozma-wiała z przedszkolakami o wakacjach, Pauli-na z aktorami. Wszystkim zyczymy udanych wakacji. Adres redakcji: watki.dziewiatki@wp.pl Emigranci za kulisami - s. 3 Wakacyjne rady - s. 6 Niezapomniane wa-kacje - s. 8 Wakacje to takie coś... - s. 10 Przystanek Wood-stock - s. 11 Hip Hop Kemp - s. 13 Najstarsze wydarzenie muzyki hip hop w Pol- sce - s. 14 O festiwalach i imprezach - s. 15 Polscy siatkarze w finale Ligi Światowej! - s. 17 Gavin Schmitt: Kocham polskich kibiców - s. 21 Top 20 na domówki - s. 23 Konkurs - s. 24 Emigranci za kulisami, czyli wywiad z aktorami Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
O teatrze i życiowej drodze opowiadali Paulinie Wojciech Skibiński i Maciej Jackowski.
Wątki Dziewiątki

Paulina Lendzion: Jak zaczęła się przygoda Panów z teatrem? Wojciech Skibiński: Różnie. Każdy z nas od-czuwa to indywidualnie. Między nami jest pewna różnica wieku. Na po-czątku studiowałem na Akademii Wycho-wania Fizycznego w Krakowie. Na trzecim roku dostałem się do  szkoły teatralnej, no i tak zostałem aktorem. To była moja droga. Nigdy wcześniej nie myślałem poważnie o  tym zawodzie. Już mia-łem być nauczycielem. P.L.: Nie wyszło?... W.S.: I nie wyszło... (śmiech) Po krótce mó- wiąc. Maciej Jackowski: A ja klasycznie. Poszedłem do teatru któregoś razu. Co ciekawe, mnie nie podobał się spektakl, który oglądałem, ale strasznie spodobał mi się fenomen teatru. Tzn., że są ludzie, którzy oglądają i ludzie, którzy występują, że pomiędzy coś się wytwarza. P.L.: Emigranci to bardzo znane dzieło Mrożka. Czy nie bali się Panowie przyjąć tych ról? W.S.: Baliśmy się, bo  w Krakowie lata temu odgrywano głośny spe-ktakl w reż. Andrzeja Wajdy, w którym grali ś.p. Jerzy Bińczycki i Jerzy Stuhr. Zawsze w Krakowie, jak się robi ten sam spektakl, to jest on obciążony takim piętnem mis-trzów. Z drugiej strony jednak musimy podej-mować jakieś ryzyko

Wątki Dziewiątki

w tym zawodzie, więc w związku z tym wzię-liśmy to na siebie, no i gramy. P.L.: W jakiś sztukach wolą Panowie grać - dramatycznych czy komediowych? M.J.: Ja w komediach. W.S.: Ja także wolę grać w takich spekta-klach jak Emigranci. Posiadają w sobie ideał. Ten dramat łączy cechy komediowe i dramaty-czne. Na scenie daje pełne pole do popisu. P.L.: Co jest najważ-niejsze w zawodzie aktora? W.S.: Trudno powie-dzieć. W takiej hierar-chii pierwsze, co mi przyszło do głowy, to  kondycja. Naprawdę! (śmiech) Może dlatego, że dzisiaj jesteśmy po  długiej podróży. Właś-ciwie zaczęła się ona wczoraj wieczorem. Mieliśmy mało snu. M.J.: Mnie się wydaje, że bardzo dużą rolę peł-ni uczciwość na scenie. Nawet gdy jesteśmy zmęczni, dajemy z sie-bie wszystko. P.L.: Wiarygodność? M.J.: Tak, przykładamy się do naszej pracy, do  tego, co robimy. Bez względu na zmęczenie, niewygodne miejsca czy nasze zakulisowe problemy, powinniśmy się wszędzie starać i dobrze grać. P.L.: Co poleciliby  Panowie osobom, które swoją przyszłość chcą wiązać z teatrem? Lu-dziom, którzy chcą stu-diować aktorstwo? W.S.: Możliwość gra-nia. Szczególnie młodzi ludzie myślą o tym, że  wystąpią w serialach. Są trochę w błędzie i  nie do końca trafiają w  sedno tego zawodu. Na-tomiast jeżeli chcą grać, grać za wszelką cenę, to to jest właśnie to. P.L.: Czy czekają na  nich jakieś niebezpie-czeństwa? W.S.: Wiele. Przede wszystkim los. Może się komuś trafić błyskotli-wa kariera, a dla kogoś innego nie. Wytrwałość, pracowitość i szczęście to wszystko to, co powinno być. Dlatego to jest taki trudny zawód. To zale-ży nie tylko od pracy nad sobą, ale również od szczęścia, zbiegu okoliczności, samokry-tycyzmu. Jeżeli ktoś nie zauważa w sobie wad, które np. go nie kwali-fikują do tego zawodu, to jest błąd. Powinien sobie zdawać sprawę, że wadą wymowy czy wyglądem, posturą nie-wiele zwojuje. Jeżeli na samym dnie jest de-terminacja, to można się liczyć z tym, że i to  się przezwycięży. P.L.: Ile trwają próby do spektaklu? Od same-go początku do końca. M.J.: Średnio 3 miesiące. W.S.: Może dwa i pół. Zależy również od te-go, co się robi. Z reguły od 2,5 do 3 miesięcy. P.L.: Nad jakimi sztu-kami teraz Panowie pracują? W.S.: Teraz mamy wolne. Ale to nie jest

Wątki Dziewiątki

takie wolne, że nic nie robimy. Codziennie gramy. W tygodniu po kilka spektakli. Te-raz mamy taki przestój. Skończyliśmy niedawno pracę nad Ziemią obieca-ną w wersji musicalowej. P.L.: Czy w Krakowie są organizowane jakieś festiwale teatralne? W.S.: Tak, są: Między-narodowy Festiwal Tea-tralny Boska Komedia oraz In Out. M.J.: Są to 2 festiwale o podwyższonej randze. W.S.: To nowości. Nie są organizowane od  dawna, nie mają dłu-giej tradycji. M.J.: Na pewno nie mamy tak głośnego fes-tiwalu jak we Wrocławiu, w Warszawie czy w Kaliszu. One mają długą tradycję. W.S.: My mamy inny wydźwięk. P.L.: Dlaczego zdecy-dowali się Panowie przejechać tak dużą odległość? W.S.: Graliśmy dla szkół z Brodnicy i Grudziądza. M.J.: To jest nasza praca. W.S.: My lubimy jeź-dzić do ludzi. Tu pomi-jam sam szczytny cel dla Agnieszki, bo to jest zrozumiałe. Natomiast radość dodaje nam skrzydeł, że możemy tu dzisiaj zagrać. W pewnym sensie się przysłużyć. Również wielka radością jest dla nas to, że gdy jeździmy po Polsce, to trafiamy na publiczność, która chce nas oglądać. To jest bardzo ważne. Odnosimy się wtedy do historii teatru, kiedy aktorzy jeździli po mia-stach, żeby się pochwalić. To jest dla nas nowa przygoda, inni ludzie, inne miejsca. Nasz zawód traktowany jest uczciwie. Przez to daje nam satysfakcję. M.J.: Wiadomo, że można powiedzieć, że  jesteśmy chałturznika-mi, ale mamy do tego osobisty stosunek. Czy to jest godzina 9., 10., 11. czy 20. - gramy uczciwie. Wydaje mi  się, że zamazujemy wtedy to błędne po-strzeganie. Gramy teatr. Cieszy nas, gdy przy-chodzą ludzie młodzi i mówią, że jesteśmy zaangażowani, że nie ma tu wyzyskiwania. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Mówię to szczerze, auten-tycznie szczerze, cho-ciaż mam swoje lata i doświadczenie i mo-głoby mi się nie chcieć. Wręcz przeciwnie. W.S.: Jeżeli chce się być szanowanym, to  trzeba szanować innych ludzi. Tak samo jest w naszym zawodzie. Jeżeli chcemy być doce-niani przez publiczność, to musimy ją szanować. P.L.: Dziękuję bardzo za wywiad. W.S.: To my dziękujemy. Paulina Lendzion Uważaj w czasie wakacji Wakacyjne rady
Oto kilka sytuacji, z którymi możecie się spotkać na wakacjach:
Wątki Dziewiątki

Podróż pociągiem: • Unikaj pustych przedziałów lub tych, gdzie są osoby nietrzeźwe lub podej-rzanie wyglądające (np. pobudzone). • Jeżeli już stało się tak, że siedzisz sam w przedziale, a osoby z rady powyższej dosiadają się do ciebie, uni-kaj wdawania się z nimi w dyskusję. • Nie jedz i nie pij niczego, czym cię nieznajomi częstują. Bywa, że takie napoje czy jedzenie posiadają w sobie środki usypiające lub narkotyczne, a ma to służyć temu, by cię odurzyć i np. okraść. • Nie zostawiaj bagażu bez nadzoru, w szczególności podręcznego. Bezpieczeństwo nad wodą: • W trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szczególna uwagę na otaczające cię osoby oraz na swoje bagaże. Dokumenty najlepiej schowaj do wewnętrznych kieszeni ubrania lub

Wątki Dziewiątki

plecaka. Złodzieje często próbują wywołać sztuczny tłok, któ-ry ułatwia pracę kieszonkowcom. • Korzystaj z kąpielisk strzeżonych, jest wtedy gwarancja, że w takim miejscu nie ma groź-nych dla zdrowia bakterii. • Nie wchodź do wody po  alkoholu, nawet jeśli masz zamiar płynąć jakimkolwiek środkiem pływającym. Alkohol + promienie słone-czne mogą spowodować osłabienie lub dekoncentra-cję, co prowadzi do wypadków. • Nie skacz do płytkiej wo-dy o nieznanym dnie! Taki skok może zakończyć się kalectwem. • Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie! Stopniowe schładzanie organizmu pozwoli ci uni-knąć szoku termicznego. Ryzyko zagrożeń przy-padkowymi kontaktami seksualnymi: • Unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych. • Zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych. • Nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych. • Jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz. Rady zebrała dla nas Klaudia Kurkowska z 1 f. Niezapomniane wakacje

Wątki Dziewiątki

Część z nas wyjeżdża na niezapomniane wakacje, w nieznane zakątki Polski i świata, by odpocząć i zrege-nerować siły. Jednak wielu takiego szczęś-cia nie ma... Więk-szość zostaje w do-mu, siedząc na kana-pie, fotelu i oglądając telewizję lub przeglą-dając strony interne-towe. A przecież wa-kacje należy spędzać jak najlepiej i najcie-kawiej, by potem wspominać je razem z przyjaciółmi w no-wym roku szkolnym. Wokół nas jest wiele atrakcyjnych miejsc, niekoniecznie wiążą-cych się z kosztami. Propozycją na fajne spędzenie wolnego czasu są wycieczki rowerowe poza swoją miejscowość. Jest to bardzo dobry sposób na zwiedzanie niezna-nej okolicy, dzięki czemu można wzmoc-nić swoją przyjaźń z drugą osobą i po-prawić kondycję. Ro-wer można zamienić na rolki lub deskorolkę. Jeśli jednak takie wy-cieczki szybko nas nudzą, możemy spę-dzić czas nad jezio-rem. Podróż pocią-giem czy autobusem do takich miejsc nie jest kosztowna, wstęp na plażę w wielu miejscach nie jest płatny, a przez cały dzień można opalać się, pływać i zawierać nowe znajomości. Jeśli ktoś chce spędzić wakacje bardziej aktywnie, to boiska, orliki i inne miejsca wyposażone w sprzęt do rozgrywania meczy, stoją otworem dla chętnych. To bar-dzo dobry czas na  rozładowanie złych emocji i stresu, więc dzięki temu wiele zys-kujemy. Są także organizowane mecze towarzyskie, a wtedy mamy okazję pokibi-cować swoim idolom. Wieczorami,

Wątki Dziewiątki

zwłaszcza w czasie wakacji, organizowane są różne imprezy w klubach, barach itd. Mamy wtedy okazję wybawić się do białego rana. Jeśli jednak są osoby, które chcą dobrze wyko-rzystać wakacje i trochę zarobić, jest wiele najróżniejszych ofert prac dorywczych. Dzięki temu można odkładać pieniądze na ważniejsze cele i nie nudzić się przy tym. Jak widać, jest mnóstwo różnych sposobów spędzania wolnego czasu. Można przy okazji poznać nowych ludzi, zdobyć nowe - byle dobre - doświadczenia. To są nasze wakacje i tylko od nas zależy, czy to lato będzie udane. Anna Lewandowska Wakacje to takie coś...
Przedszkolaki odpowiadają na pytanie, co to są wakacje?...
Wątki Dziewiątki

JUSTYNKA 6 LAT: Wakacje to czas, że mo-gą wszyscy spędzać czas. Ja lubię wakacje dlatego, że mogę jechać nad morze, w góry, za  granicę. Jestem w Pra- tenczynach, to  wcho- dzę na pomost i karmię kaczki, a jak jestem nad morzem, to jemy lody, opalamy sie i jemy zimną lemoniadę z lodem”. WIKTOR 6 LAT : „Ja lubię w wakacje jeździć do Łeby, tam bawimy się w piasku i biegamy po plaży i pływamy w  morzu. Lubię wakacje, bo to jest dużo wolnego czasu i możemy iść na plażę”. DAWID 6 LAT : „To taki czas, kiedy wyjeżdża się wraz z rodziną w różne miejsca, odpoczywamy wtedy od przedszkola. Pływamy nad morzem, a ci, co chcą się wpinać, mogą jechać w góry. A na plaży budujemy zamki z piasku, a wieczorami śpimy”. AGATA 6 LAT: „Wakacje to takie coś, że zamiast pracować i być w Polsce na wolne i wtedy możemy jechać na Barbarkę albo na plac zabaw. Wyjeżdżamy też nad morze i w góry, robimy z tatą babki z piasków. Pluskam się z mamą i tatą w morzu, a wieczorem robimy sobie ognisko. Lubię wakacje, bo mam czas dla wszystkich i mama, i tata mogą się ze mną bawić”. Zebrała: Karolina Darocha Przystanek Woodstock

Wątki Dziewiątki

Przystanek Wood-stock to ogromny letni festiwal muzy-czny organizowany na  przełomie lipca i sierpnia w Polsce, w Kostrzynie nad Odrą. Organizatorem festi-walu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-cy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszy-stkim wolontariu-szom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finało-we działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. Na każdym Przy-stanku Woodstock występuje kilkadzie-siąt zespołów z Pol-ski i świata. Grają oni na dużej i małej scenie (zwanej fol-kową). Od 15 lat Fundacja organizuje przesłuchanie chęt-nych zespołów, które chcą zapre-zentować się przed ogromną publiczno-ścią. W związku z tym każda kapela (zarówno ta  znana, jak i debiutująca), może wysłać swoją płytę do Fabryki Zespołów (od roku 2009 zajmującej się rekrutacją zespo-łów na Przystanek Woodstock). Przystanek Woodstock - cd.

Wątki Dziewiątki

Bardzo ważnym ele-mentem Przystanku Woodstock jest Aka-demia Sztuk Prze-pięknych. Tam właśnie spotykają się autorytety, dziennikarze, ludzie telewizji i wielkiego świata, i rozmawiają z woodstockowiczami. O czym? O wie-rze, prawdzie, ma-rzeniach, przygo-dach i arcycieka-wych drobnostkach. Każdy rok, każde kolejne spotkanie to coraz większa publiczność i zain-teresowanie. Nasze namioty ASP są w stanie pomieścić kilka tysięcy ludzi i nie zdarza się, żeby były puste. Co roku na Przy-stanku Woodstock spotyka się ponad 700 tysiecy osób! Na Woodstocku wy-stępowali m.in.:  Gentleman & The Evolution, Hello-ween czy The Pro-digy oraz najwięk-sze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 2, 3, 4 sierpnia 2012 roku w Kostrzynie nad Odbrą, a wystąpią m.in.: Damian Marley, Asian Dub Foundation i wielu innych. www.wosp.org.pl/woodstock Ewelina Mikołajczyk Hip Hop Kemp – festiwal z atmosferą!

Wątki Dziewiątki

Hip Hop Kemp – jak sama nazwa wska-zuje – koncentruje się głównie na mu-zyce hiphopowej. Festiwal odbywa się od 2002 roku w czeskim Hradec Králové w sierpniu. Od pierwszej edycji oprócz koncertów odbywają się także pokazy oraz szkółki breakdance, graffiti i beatboxu. Festiwal cieszy się niezmiernie wielką popularnością wśród polskich fanów. Od 2004 roku organizowana jest jego kompleksowa promocja w polskich mediach, za którą odpowiada Agencja Joytown. Z roku na rok do Hradec przyjeżdża coraz więcej fanów czar-nych brzmień z Pol-ski (także wielką flotą tzw. Kempobu-sów m.in. w Toru-niu), czyniąc Hip Hop Kemp najpopu-larniejszym zagra-nicznym eventem muzycznym wśród Polaków. Na festiwalu występują najwię-ksze gwiazdy hip-hop’u, więc każdy fan tej muzyki po-winien czeski festi-wal zapisać na swojej wakacyjnej mapie. Zapraszamy na ofi-cjalną stronę festi-walu www.hiphopkemp.pl Ewelina Mikołajczyk Najstarsze wydarzenie muzyki hip hop w Polsce

Wątki Dziewiątki

Mazury Hip Hop Festii-wal to najstarsze wyda-rzenie muzyki hiphop w Polsce. Widowisko to na stałe wpisało się w największe imprezy muzyczne w naszym kraju. Giżycko jest miej-scem wyjątkowym na  mapie Polski, to właśnie tutaj od 9 lat króluje muzyka i kultura hiphop. Na początku sierpnia w Giżycku na Mazurach trudno jest nie zauwa-żyć osób, które przyjeż-dżają na koncerty swo-ich ulubionych wykona-wców. Wokół Mazury HipHop Festiwalu powstaje niepowtarzal-na atmosfera oraz natu-ralna potrzeba bycia na  nim co roku. Pierwsza edycja festiwa-lu miała miejsce w Gi-życku w 2002 roku. Wy-darzenie odbyło się w  starej pruskiej Twierdzy Boyen. Podczas jedno-dniowej imprezy na scenie wystąpiło wie-lu znakomitych wykonawców. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz więk-szym powodzeniem wśród fanów, zdobywa uznanie i szacunek śro-dowiska artystów hip-hop’owych oraz zbiera niezmiennie najwyższe oceny w mediach. Co  roku na wszystkich fa-nów oprócz koncertów, czekają również różnorodne warsztaty muzyki hiphop oraz bitwy freestyle i beatbox. Gospodarzem muzycz-nego wydarzenia jest członek Szybkiego Szmalu – Proceente. www.mazuryhiphopfestiwal.pl Ewelina Mikołajczyk bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Wątki Dziewiątki

Coke Live Music Festival W tym roku festiwal ten odbędzie się 11 i 12 sierpnia na lotnisku, a dokła-dnie na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Co roku festiwal gro-madzi wielką ilość uczestników, którzy bawią się w świet-nej atmosferze. W tej chwili wiadomo, że zagrają gwiazdy takie jak: The Killers, Placebo, The Roots i Snoop Dogg. Jeśli jesteście zain-teresowani, śledźcie stronę Coke Live : http://www.livefestival.pl Impact Fest 2012 Osoby zaintereso-wane tym festiwa-lem mogą zobaczyć m.in. takie gwiazdy, jak: Red Hot Chili Peppers, Power of Trinity oraz I Blame Coco. Impreza odbędzie się 27 lipca na warszawskim lotnisku Bemowo. Dokładnie info na http://www.impactfest.pl bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb Czy byliście tam? Czy będzie warto? Czy marzenia się spełnią? 3xTAK!
Sunrise Festival Wielbicieli muzyki house i trance za-praszamy w tym roku do Kołobrzes-kiego amfiteatru. Od 20 do 29 lipca czeka Was zabawa z artystami takimi, jak: David Guetta, Armin Van Buuren, Sophie ElisBextor czy 4 Strings.
Wątki Dziewiątki

Jednak to tylko kilka z wielu zaproszo-nych gwiazd świa-towej muzyki house i trance. Więcej in-formacji na stronie: http://www.sunrisefestival.pl bbbbbbbbbbbbbbbb WAKACJE W TORUNIU A jeżeli masz zamiar spędzać lato w To-runiu, śledź na bie-żąco stronę http://www.kulturalnelato.pl. Znajdziesz tam wydarzenia, które będą miały miejsce w naszym mieście od czerwca do końca sierpnia. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. :) Polscy siatkarze w finale Ligi Światowej! Ewelina Mikołajczyk
Co piłkarzom się nie udało, siatkarze nadrobili i to z na-wiązką! Polscy siatkarze poko-nali w ostatnim meczu fazy grupowej Brazylię 3:1 i awansowali do fi-nałowego turnieju Ligi Światowej, rozgrywa-nego w bułgarskiej Sofii. Cieszymy się z awansu siatkarzy oraz wyśmie-nitej gry całego zespołu,
Wątki Dziewiątki

ale i z tego, że po 10  latach udało nam się wygrać z Mistrzami Świata i Mistrzami Olimpijskimi i to trzykrotnie! Nasi siatkarze przegrali tylko dwa mecze w całej fazie grupowej z Finlandią i Brazylią – oba spotka-nia 2:3. W pozostałych – nie dali szans rywalom. Warto przypomnieć, że w tym roku, ze względu na Igrzyska Olimpijskie Liga Światowa zmieniła swoją formułę. Faza grupowa rozgrywana jest w formie „mini tur-niejów”. Polska znala-zła się w grupie z wyżej wymienioną Brazylią i Finlandią oraz z  Kanadą, która debiutu-je w rozgrywkach Ligi Światowej. Najpierw nasi siatkarze rozegrali turniej w kanadyjskim Toronto, skąd przylecieli do  Polski, grając w ka-towickim Spodku, póź-niej do brazylijskiego Sao Paulo i na sam ko-niec wrócili do Europy, kończąc fazę grupową w fińskim Tampere, gdzie zapewnili sobieawans do  Final Six. Polscy siatkarze zrobili ogromny krok w przód, aby zrealizować cel postawiony przed sezonem. Cel, o którym otwarcie mówił ich trener – Andrea Anasta-si, czyli powtórzenie wyniku sprzed roku i zdobycie medalu w LŚ. Jest to bardzo realne, patrząc na grę naszego zespołu. Jednak pamiętajmy, że najważ-niejszą imprezą tego roku są Igrzyska Olimpijskie, którym wszystko jest podporządkowane, a Liga Świa-towa ma być dobrym turniejem do sprawdzenia sił najlepszych drużyn świata przed tą imprezą. Niewątpliwie wygrane z Brazylią dają nam przewagę psychologiczną, bo sportowo jesteśmy już od dawna w czołówce.

Wątki DziewiątkiWątki Dziewiątki

Gavin Schmitt: Kocham polskich kibiców
Podstawowy atakujący reprezentacji Kanady w siatkówce opowiada nam o występie swojej drużyny z Lidze Światowej, o tym, co sądzi o lidze koreańskiej i rosyjskiej oraz dlaczego kocha polskich kibiców.
Wątki Dziewiątki

Ewelina Mikołajczyk: W Toronto wygraliście z Finlandią i Brazylią, udało Wam się urwać seta Polakom, turniej w Katowicach nie był dla Was aż tak udany, ale jak oceniasz Waszą grę w Lidze Światowej? Gavin Schmitt: Naszym największym problemem z pewnością jest brak doś-wiadczenia w graniu takich imprez, co  jest bez wątpienia korzyścią dla Pola-ków czy Brazylijczyków. Dodatkowo, w tym roku została zmieniona formuła rozgrywek ze względu na Igrzyska. Obawiam się, że długie podróże rów-nież nie będą naszą mocną stroną. Z Toronto musieliśmy lecieć do Polski, z Polski będziemy musieli lecieć do  Brazylii, a z Brazylii do Finlandii. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdybyśmy najpierw grali u nas, a później lecieli do Europy. EM.: Czym różni się liga azjatycka od europejskiej? GS.: Zdecydowanie tym, że wyjeż-dżając do Korei byłem przygotowany na to, że będę musiał zdobywać po  30-40 pkt w meczu. Wiem, że dzien-nikarze emocjonują się tym, że zdo-byłem 58 pkt w jednym meczu, jednak w lidze koreańskiej to nie problem. Liga jest krótsza, ale zawodnicy

Wątki Dziewiątki

są bardzo eksploato-wani. Tam atakujący jest po to, żeby zdo-bywać jak najwięcej punktów i wygrywać mecze. Na drugim pla-nie jest reszta zespołu. Słyszałem, że Zbigniew Bartman dostał poważ-ną propozycję od Kore-ańczyków. Myślę, że je-żeli już wybierze tę ligę, przywiezie ze sobą mnóstwo nowych doświadczeń, ale czy sportowo się rozwinie, tego nie wiem… W Europie jest zdecy-dowanie inny poziom gry i tu nie ma nawet co porównywać. Na razie Koreańczykom daleko do tego pozio-mu, ale nie jest to łatwa liga, jak niektórym mo-głoby się wydawać. Ja miło wspominam tę przygodę. EM.: Podpisałeś kontrakt z Iskrą Odincowo. Czego spodziewasz się po lidze rosyjskiej? GS.: Z pewnością tego, że nie będę musiał zdo-bywać już po 58 pkt (śmiech) Atak będzie rozkładał się na wszy-stkich zawodników. Jestem gotowy na  walkę o najwyższe cele, dlatego postanowiłem przejść do jednej z naj-lepszych lig na świecie. Kiedyś chciałbym wy-stąpić w Polsce i poczuć tę atmosferę, która jest wspaniała nie tylko na  meczach reprezentacji, ale i na meczach ligo-wych. Wiele słyszałem o polskiej lidze m.in. od Adama Kamińskiego, który był zachwycony tym, co dzieje się w  Polsce. Niestety, na  razie w klubach, którymi byłbym ewentualnie zainteresowany, wszystkie miejsca na pozycji atakującego są świetnie obsadzone. EM.: Jeżeli jesteśmy przy polskich kibicach… Jak oceniasz klimat, który panuje w katowickim Spodku? GS.: Kocham polskich kibiców, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wystąpić w którymś z polskich klubów. Jestem zauroczony tym, co dzieje się w Katowicach. Czujemy się gwiazdami, kimś ważnym dla tych ludzi, którzy przychodzą na halę. To niesamowite, jak polscy kibice są oddani swoim siatkarzom. Zazdroszczę im kibiców, a także mam nadzieję, że kiedyś będziemy osiągać takie wyniki sportowe jak Polacy. Ewelina Mikołajczyk Specjalna TOP 20 - czyli jakie rytmy obowiązkowo na Wakacje
W tym numerze mamy dla Was listę utworów ,które obowiązkowo muszą pojawić się na Waszych "domówkach".
Wątki Dziewiątki

1. Carly Jepsen - Call me maybe 2. Jennifer Lopez - Dance again 3. Remady -Single ladies 4. Oceana - Endless summer 5. DJ Antoine - Ma Cherie 6. Gustavo Lima - Balada 7. Skrillex ft. Sirah – Kyoto 8. Neon Hitch – Get over you 9. Jamal - One Two 10. Dj Fresh – Louder 11. Rihanna - We found love 12. Jessie J – Domino 13. Wiz Khalifa - Black & yellow 14. Snoop Dogg - Young wild 15. Mac Miller - Donald Trump 16. Katy Perry – Part of me 17. X5 – In Da House 18. Lady Gaga – Marry Tonight 19. 2NE1 – Scream 20. Big Bang – Fantastic baby

Wątki Dziewiątki

KONKURS Ogłaszamy konkurs na wspomnienia wakacyjne. Najciekawsze prace opublikujemy na łamach naszego pisemka, a zwycięzców nagrodzimy. Prace (mogą być też ze zdjęciami lub same zdjęcia z krótkim opisem) proszę przesyłać na adres naszej redakcji: watki.dziewiatki@wp.pl