Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s. 5 s. 11 s. 7 s. 14 s. 10 s. 15 ZESPÓŁ REDAKCYJNY

ZSE Krzyk W NUMERZE

Targi edukacyjne Muzyczne hity na wiosnę Młodzi głosują Nasze pasje Kasia Pietras poleca Uśmiechnij się! Maria Kaczmarska Dominika Kułacz Patrycja Leśniak Katarzyna Pietras Dagmara Sypek Justyna Torba Natalia Wrześniak Opiekunowie: Agnieszka Lorynowicz Beata Szędzioł Nasz adres: krzykekonomik@o2.pl fot. M. Dziedzicki DZIEŃ PATRONA
22 kwietnia, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Pa-trona. Przez poprzednie miesiące przygotowywa-liśmy się do tego dnia, zbierając punkty za różne konkurencje.
ZSE Krzyk

W każdy ostatni wtorek miesiąca było coś innego do wykonania. Przebiera-liśmy się w stroje karnawa-łowe, w stroje w kolorach typowo szkolnych. Z okazji świąt trzeba było zrobić samodzielnie stroik, a po feriach przynieśliśmy foto-grafie związane z aktyw-nym wykorzystaniem wol - nego czasu. Dzień Patrona rozpoczęła msza święta w Bursie. Na-stępnie uczniowie udali się na plac przed szkołą, gdzie odbyła się część oficjalna dotycząca życia i działal-ności bł. ks. Romana Sitki. Akademia została przygo-towana przez uczniów klas I, II i III pod kierownic - twem pani Małgorzaty Lu-bery. Zawierała ona frag-menty prozy, wiersze, a także doskonale pasujące do tematyki utwory muzy-czne. Po zakończeniu akademii nadszedł czas na konku-rencje. W skład jury oce-niającego poszczególne konkurencje wchodzili: pani wicedyrektor Anna Zawrzykraj, pani Małgo-rzata Żmuda, pan Grzegorz Wcisło oraz przewodni-czący szkoły. Pierwszą konkurencją było napisanie wiersza dotyczącego patro-na szkoły lub wykonanie makiety ZSE. Następna z nich nosiła intrygującą

ZSE Krzyk

nazwę: „Twoja postać przypomina znaną postać”. Przedstawiciele klas musieli upo-dobnić się do znanej osoby, np. piosen-karza, aktora, tancerza, celebryty. Każda z klas biorących udział w Dniu Patrona miała wiele pomysłów na przebranie. Mieliśmy okazję zobaczyć członków zespołu „Piersi”, Donatana i Cleo, Magdę Gessler, Shakirę wraz z tancerkami, Ewelinę Lisowską, Wojciecha Cejrowskiego, Marylę Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Arianę Grande, Cleo, Conchitę Wurst, Michaela Jacksona, Cze-sława Niemena, Lady Gagę, kapitana Jack'a Sparrow'a. Dodatkowo klasa Ia T przygotowała skecz, który rozbawił całą publiczność. Jury po podliczeniu punktów za konkuren-cje związane z Dniem Patrona przyznało: 1 miejsce - kl. IIa T 2 miejsce - kl. Ia T 3 miejsce - kl. IIIb T Maria Kaczmarska Poniżej jeden z wierszyków przygotowa-nych na Dzień Patrona przez zwycięską klasę. Ekonomik pomysłem na życie Przy ulicy Warszawskiej 1 dziś zebrała się gromada, Śpiewy, tańce już gotowe, co to będzie za parada? Roman Sitko ich patronem, bursę zbudował tu przed wiekiem, Jego imię wysławiają, dla nich wielkim jest człowiekiem. Codziennie kilkuset uczniów do szkoły tutaj zmierza, Każdy dzielnie na wszystkich lekcjach wiedzę swoją poszerza. Ani na zajęciach, ani na przerwach w grę nie wchodzi monotonia, A między uczniami i nauczycielami panuje idealna harmonia. Tu nauczysz się jak turystów na wycieczce oprowadzić, By z nadmiarem informacji srogo nie przesadzić. Umiejętnie zorganizowana podróż, wędrówka czy wyprawa z humorem poprowadzona będzie bardzo ciekawa. Ekonomiści wśród pieniędzy wciąż chcą się obracać, Oni dobrze już wiedzą jak przedsiębiorstwo wzbogacać. Kadry, płace i podatki trudu im już nie sprawiają, Rodziców przy wypełnianiu PITu trosk pozbawiają. Specjaliści od reklamy każdy przedmiot rozsławią, Zwykłego przechodnia swoim dziełem zaciekawią. Telewizyjny spot lub kampanię reklamową zorganizują albo gadżetami reklamowymi już niedługo Cię obdarują. Błyskawiczną obsługują kasy fiskalnej zajmują się sprzedawcy, Wiedzą jak rozmawiać z nabywcami, bo to klientów znawcy. Mądrość na lekcjach sprzedaży zdobyta ich nie zawodzi, Gdy tony towarów i pieniędzy przez ich ręce przechodzi. Pani dyrektor, choć od niedawna, świetnie szkołą tą kieruje, Dlatego każdego dnia przyjemna atmosfera tu panuje. Nie brakuje chwil fantastycznych, Bo to Zespół Szkół Ekonomicznych! Adrianna Pietryka

ZSE Krzyk JUŻ WIEDZĄ, CO DALEJ!

27 kwietnia w SCK w Miel-cu odbyły się Targi Eduka-cyjne „I co dalej, Gimna-zjalisto?”. Była to już 10. edycja tego wydarzenia. Podczas targów zostały za-prezentowane szkoły po-nadgimnazjalne z Mielca i okolic. Uczniów zapoznano z kierunkami kształcenia oraz zasadami rekrutacji. Na początku odbyła się część oficjalna, w której pani dyrektor Marta Myso-na przywitała gimnazjalis-tów. Następnie głos zabra-li pan starosta, pani wice-starosta, a także pan wice-prezydent Mielca. Po prze-mówieniach pani dr hab. Krystyna Leśniak - Moczuk wygłosiła wykład na temat wyboru dalszej drogi kształcenia. Później ucznio-wie mieli okazję posłuchać koncertu w wykonaniu u-czniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu. Po koncercie uczniów zapro-szono do obejrzenia 90-mi-nutowego filmu o tematyce ekonomicznej. Każdy z przyszłych kandy-datów do szkoły ponad-gimnazjalnej mógł obej-rzeć stoiska, gdzie prezen-towały się szkoły i uzyskać informacje na ich temat. W Domu Kultury tego roku zgromadziło się wielu u-czniów, także tych zainte-resowanych ofertą naszej szkoły. Maria Kaczmarska WAGARY! Warto czy nie warto? KinoSzkoła
24 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu „KinoSzkoła”.
ZSE Krzyk

Wagary to samowolne uchy-lanie się od obowiązku szkolne-go przez ucznia, nieuzasadnio-na (z punktu widzenia władz szkolnych; nieobejmująca np. choroby), jedno- lub wielokrotna, celowa oraz świadoma nieobec-ność ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolno - lekcyjnych. Dzień 21 marca jest międzyna-rodowym dniem sprzeciwu wo-bec edukacji, czyli szkoły, poto-cznie zwanym Dniem Wagaro-wicza (dawniej pierwszy dzień wiosny). Zwykle wypada w weekend, co automatycznie pro-wadzi do przełożenia tego dnia na piątek lub poniedziałek - często te dwa dni wybierane są przez uczniów. Coraz częściej szkoły organizują pierwszy dzień wiosny, proponują różne konku-rsy i zabawy, aby powstrzymać od wagarów. Uważaj! Wagary są karalne! Kara za wagary może sięgać nawet kilku tysięcy złotych! W Toruniu rodzice zostali ukarani za swoje dzieci karą pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych! Kilka argumentów przeciw wagarom! 1. Nieusprawiedliwione godziny. 2. Zaległości w lekcjach. 3. Obciążenie pieniężne opieku-nów prawnych. 4. Konflikty z władzą (straż miej-ska, policja). 5. Obniżone zachowanie. Przed seansem wysłucha-liśmy krótkiej prelekcji dr. Marcina Skorka, dotyczącej trudnego tematu dojrze-wania i dorosłości. Otóż nie każdy wie, co wiąże się z dorosłością. Niektórzy dostrzegają tylko jej pozy-tywne aspekty, a przecież dorosłość to nie tylko moż-liwość legalnego spożywa-nia alkoholu, czy niezależ-ności, ale także podejmo-wanie trudnych decyzji i wielka odpowiedzialność. Pan Marcin uświadomił nam, że tak naprawdę nie jesteśmy gotowi na tę do-rosłość, że aby bez konse-kwencji korzystać z przywi-lejów, musimy przede wszystkim dojrzeć. Po wykładzie pan Marcin zaprosił nas do obejrzenia polskiego filmu w reżyserii Anny Kazejak pt. „Obiet-nica”. Film opowiadał o tym, co się dzieje, gdy niedojrzali ludzie korzys-tają z przywilejów dorosłego życia. Główna bohaterka jest zaginioną nastolatką, która wkracza w dorosłe życie. Dziewczyna, pozostawiona sama sobie, odnosi wraże-nie, że matka jej nie ko-cha. Jak może się wyda-wać, jedyna osoba, której na niej zależy, to jej sym-patia. Chłopak jest w sta-nie zrobić wszystko, żeby zatrzymać ja przy sobie, co prowadzi do tragedii. Film trzyma w napięciu, gdyż do samego końca nie jest jasne, o czym rozmawia para. W naszych głowach tworzyły się różne scena-riusze, ale zakończenie bardzo nas zaskoczyło. Patrycja Leśniak MŁODZI ZAGŁOSOWALI
Uczniowie naszej szkoły 30 kwietnia uczestniczyli w akcji „Młodzi głosują - wybory prezydenckie 2015”. Akcja ta organizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i trwa już 20 lat. Jak dotąd, uczestniczyło w niej ponad 2,6 miliona uczniów.
ZSE Krzyk

„Młodzi głosują” jest efek-tywnym sposobem na edu-kację obywatelską i zwięk-szanie udziału młodych Po-laków w życiu publicznym. Dodatkowo, uczniowie, organizując w swoich śro-dowiskach działania pro-frekwencyjne, przyczyniają się do większej aktywności obywatelskiej Polaków. Wybory w Polsce w 2015 r. wyłonią osobę, która obej-mie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję. Wybory prezydenckie od-bywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu (głównie z powo-du śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kaden-cja prezydenta zakończy się szybciej. Ta sama oso-ba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne pra-wo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wybor-czych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierają-cych ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełno-letni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 r. mogą głosować również w drugiej turze). Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. W głosowaniu wzięło udział 231 uczniów naszej szkoły. Oddano 223 ważne głosy. Najwięcej głosów otrzymali: Andrzej Duda - 68 Paweł Kukiz - 52 Bronisław Komorowski - 31 Janusz Korwin - Mikke - 31 Maria Kaczmarska

ZSE Krzyk

KARTKA Z KALENDARZA 1791r. MAJ 3 Wtorek Marii, Marioli Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm, została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu Rzeczypospolitej Obojga Narodów opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Przyjęcie Konstytucji 3 Maja sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. Dominika Kułacz Symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż Młodych i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - ocalenia narodu rzymskiego) – podarowane zostały młodym przez św. Jana Pawła II i od ponad 30 lat wędrują po całym świecie, do państw, które organizują ŚDM. Modlą się przy nich tysiące ludzi, nie tylko młodych. W Polsce goszczą już ponad rok i do tej pory odwiedziły większość diecezji.
ŚDM w Krakowie coraz bliżej!
ZSE Krzyk

Od 19 kwietnia Diecezja Sandomierska przeżywała peregrynację tych symboli. Po uroczystym powitaniu na Świętym Krzyżu Krzyż i Ikona wędrują od dekanatu do de-kanatu, odwiedzając parafie, szpitale, do-my opieki, a nawet więzienia. Wraz z młodymi ludźmi z Ruchu Światło Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Mło-dzieży tworzę Sekcję Muzyczną, by przez śpiew jeszcze bardziej uświetnić to wyda-rzenie i przygotować się do ŚDM, które już za 14 miesięcy w Krakowie. 2 maja w San-domierzu uroczyście pożegnaliśmy symbole w naszej diecezji i oddaliśmy je młodym z Diecezji Zamojskiej. Dzień ten łączy się z Dniem Otwartej Furty, kiedy to klerycy otwierają wszystkie (!) bramy i drzwi san-domierskiego Seminarium i zapraszają do siebie. W Diecezji Rzeszowskiej peregry-nacja odbędzie się od 1 do 11 czerwca 2015 r. Diecezja Tarnowska symbole przyjmowała będzie od 1 do 14 maja 2016 r. Warto już dziś zaplanować swoją obec-ność na tym wydarzeniu! Dominika Kułacz Koniecznie obejrzyj i przeczytaj!
poleca Kasia Pietras
ZSE Krzyk

10 kwietnia z okazji rocznicy zbrodni ka-tyńskiej kilka klas z naszej szkoły, w tym klasa IIa T, udało się do kina na film „Ka-tyń”. Kilkoro moich przyjaciół już widziało ten film i wszyscy wyrazili o nim dobre opi-nie, dlatego byłam bardzo zaciekawiona. Gdy już dotarliśmy do kina, zajęliśmy miejsca na balkonie. Niestety, nie było nam dane obej-rzeć filmu „Katyń” z powodu pewnych pro-blemów związanych z dźwiękiem. Gdy już myśleliśmy, iż spełnią się nasze najgorsze obawy (powrót do szkoły na lekcje), pani dy-rektor SCK przeprosiła nas i zaproponowała inny film – „Ida”. Wszystkim spadł kamień z serca i ochoczo się zgodziliśmy na takie roz-wiązanie. Ja i moje koleżanki byłyśmy bardzo zaciekawione tym filmem, ponieważ słysza-łyśmy, jak wielką popularnością cieszy się poza granicami naszego kraju. Film opowiada o młodej sierocie, Annie, wychowywanej w klasztorze, która na kilka dni przed złożeniem ślubów ma odwiedzić swoją ciotkę, „Krwawą” Wandę. Ciotka wy-jaśnia dziewczynie, że jest ona z pochodze-nia Żydówką i ma na imię Ida. Z początku niechętnie do siebie nastawione, kobiety po-stanawiają wyruszyć razem w podróż, aby dowiedzieć się prawdy o losach ich rodziny. Według mnie, film był raczej fajny, choć pe-wnie – jak większość tych, którzy go oglą-dali – nie zrozumiałam zakończenia, które było dosyć dziwne. „Ida” dostała Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, więc w sumie warto go zobaczyć. Jak co numer, dzielę się z Wami kolejnymi propo-zycjami książkowymi. Tym razem będzie to książka włoskiego pisarza Fran-cisca Mocci „Trzy metry nad niebem”. Jest to książka bardzo popularna wśród młodzie-ży, a jej ekranizacja pod-biła serca nawet tych, któ-rzy nie są skorzy do czyta-nia. Opowiada o losach dwojga diametralnie róż-niących się od siebie osób. Gdy Babi i Stefano „Step” spotykają się, wszystko się zmienia. Zakochani razem rozwiązują swoje problemy i sprzeciwiają się społecz-nym konwenansom. Gdy już myślimy, że wszystko jest w jak najlepszym po-rządku, okazuje się, że najlepszy przyjaciel Stepa ulega wypadkowi i ginie. Wtedy to relacje dwojga ulegają zmianie. Mimo że nie lubię książek z niesz-częśliwym zakończeniem, bo jestem raczej optymi-stką, to ta książka wyjąt-kowo zdobyła miejsce w moim sercu. Polecam ser-decznie wszystkim Czytel-nikom. TOP LISTA Wiosenna aktywność
PIOSENEK
ZSE Krzyk

W związku z nadejściem wiosny po-stanowiliśmy sprawdzić, jakie piosenki chodzą Wam po głowach. Oto, co od Was usłyszeliśmy: 1. Ariana Grande - Love Me Harder 2. Kaen - Zbyt wiele 3. Wiz Khalifa - See You Again 4. Sam Smith - Stay with me 5. Mateusz Mijał - Za późno 6. Kayne West - Stronger 7. Vaux - Are You With Me 8. Ellie Goulding - Love Me Like You Do 9. Jason Derulo - Wiggle 10. Taylor Swift - Style 11. The Wanted - Show Me Love 12. After Party - Bujaj się 13. Miley Cyrus - Party 14. Imagine Dragons - Demons 15. Pink - Try Zebrała Kasia Pietras Wiosna w pełni, dni co-raz dłuższe, robi się coraz cieplej. W związku z tak korzystnymi warunkami atmosferycznymi proponu-ję zacząć wychodzić z do-mu, cieszyć się słońcem. Wiosna to doskonały okres na aktywność fizyczną, więc porzuć swój mocno używany przez zimę kom-puter. Ubierz rolki, wsiądź na rower, zacznij biegać, idź na siłownię. Według mnie, najlepiej robić to w towarzystwie, bo przy oka-zji możecie obgadać różne sprawy w czasie przerw między swoimi zajęciami. Poza tym zawsze łatwiej robić wszystko razem niż samemu, a jeśli nie do końca Wam wyjdzie to ćwi-czenie, to przynajmniej mi-ło spędzicie razem czas i się pośmiejecie. Nasza szkoła również inte-resuje się tym tematem. W tamtym roku pani Anna Wałek - Sitko z uczniami klasy Ia T (z grupą nazwa-ną „Zdrowożercy”) wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej zdrowy tryb życia. Tak więc bierz sprawy w swoje ręce i ruszaj na zewnątrz! Kasia Pietras

ZSE Krzyk The Boss Rozdział I: Urodziny mistrza fragment 3.

28 grudnia Robert obchodził swoje szesnaste urodziny. Rodzice, nauczyciele i koledzy już dawno puścili w niepamięć incydent z pobiciem. Impreza odbywała się w jego domu. Były to wyjątkowe urodziny. Do pokoju mieli dostęp tylko koledzy. Robert miał bardzo dużo szczęścia, że Dominic szybko wyzdrowiał i zdołał przyjść na jego urodziny. Wszyscy zaproszeni dobrze się bawili. Grali w popularną grę „Pytanie czy wyzwanie?”, w trakcie której Robert dowiedział się, jak było z tym pocałunkiem Dominica. Chłopcy z kolei zrozumieli, że mają do czynienia z Robertem – wynalazcą. Jednak wszystko, co dobre, szybko się kończy. Impreza trwała do drugiej w nocy i tak naprawdę pozostała tajemnicą. Kilkanaście dni później David skończył plan budowy ka-syna w Los Blancos. Wieść o przedsięwzięciu całkiem ory-ginalnego salonu gier rozniosła się bardzo szybko po całym mieście. Przechodziła z ust do ust. Na każdym kroku, gdzie by nie stanął, rozmawiano na temat tej budowy. Robert dobrze wiedział, że z tego będą same kłopoty i nawet cza-sami żałował, że odkrył Blaka. Budową zaczęli interesować się gangsterzy, grupy przestępcze i mafie. Wszyscy chcieli nadzorować i kontrolować kasyno dla zarobienia mega du-żej forsy. Wkrótce koparki i inne maszyny budowlane po-szły w ruch. Jak zakładano wcześniej, budowa ma iść ekspresowo, dlatego pracowano dnie i noce, a pracownicy zmieniali się z pewną regularnością. Koparki kopały w wy-znaczonym miejscu, następnie betoniarki wylały zaprawę prosto w wykopane rowy na fundamenty. Pewnego dnia o budowie kasyna dowiedziała się mafij-na rodzina Mangano. Na jej czele stał niejaki pan Paul. Paul pochodzi z Sycylii, jednak miał korzenie amerykańskie. Miał lat zaledwie czterdzieści, jednak wyglądał dosyć staro. Czarne włosy, gdzieniegdzie siwe. Nie był groźny, lecz znał się na broni palnej i interesach. Brakowało mu kasy, dlate-go postanowił przejąć kasyno. Wieczorem przyjechał na plac budowy w towarzystwie kilku typów ze spluwami. Hałas maszyn budowlanych zakłócał ciszę. - Kto tu jest szefem? – zapytali. Jeden z pracowników wskazał palcem, a oni bez podzię-kowania podeszli do Davida Mancini. Nikt nie wie, o czym rozmawiali, bo praca i huk tłumiły wszelkie odgłosy. Po kilkunastu minutach jeden z ludzi Paula wyciągnął broń zza długiego płaszcza i wymierzył w Davida. Dla niepoznaki szybko odeszli. Na szczęście jeden z robotników zauważył PISAĆ KAŻDY MOŻE...

ZSE Krzyk

leżącego szefa, który mo-cno krwawił. Zadzwonił po karetkę. Pogotowie zabrało poszkodowanego i szybko na sygnale odjechało. Le-karze nie dawali mu szansy na przeżycie. Rana była zbyt głęboka, jednak pod-jęli się operacji. Po paru godzinach męczącej walki lekarze stwierdzili, że cud uratował go przed śmier-cią. Teraz musi ładnych kilka tygodni przeleżeć w łóżku, by w pełni wyzdro-wieć. Zaledwie centymetr dzielił jego serce od nabo-ju. Tymczasem mafia Man-gano zagroziła, że jak ktoś z rodziny Mancini zbliży się na plac budowy kasyna, to całą rodzinę zabiją. Paul w bardzo prosty sposób prze-jął budowę. Rodzina Ro-berta była bezradna. San-dra, Kate, Marcus i Endy bali się Paula, jedynie Ro-bert w myślach postanowił sobie, że się zemści. Marcin Padykuła Natura W zieleni pośród drzew I puchatej mgły Natura skryła tajemnic szyk. Patrząc w przód Depcząc po włochatym mchu Czujesz dziwny smak swoistości. Twój cel: Znaleźć klucz do wrót Który wprowadzi w niespodzianek tor. Szum drzew Ptaków śpiew Przenoszą cię w niebiański busz. Wsłuchaj się w dźwięk natury Zamknij oczy Odetchnij i idź dalej. Mrok Ciemność Światła brak Nocny dzień zaczyna się Kiedy jutrzenka trwa. Nie widać nic prócz oczu sów Wokół noc… Kapela mrocznych gwiazd. W kiściach traw Mały gmach Uderza mocno w ucha krawędź. Czy coś dzieje się? Może jasność z mrokiem Spory ma. Wercia Zrób to sam! TO LUBIĘ
NASZE PASJE
ZSE Krzyk

Składniki: 400g marchewki 8 jajek 200g cukru 200g zmielonych orzechów laskowych 200g zmielonych migdałów 60g skrobi ziemniaczanej 1 cytryna 1 łyżeczka cynamonu szczypta soli Sposób przygotowania: Marchewki umyć, obrać i zetrzeć na tarce o drob-nych oczkach. Cytrynę u-myć i zetrzeć skórkę na tarce o drobnych oczkach, a sok wycisnąć. W mise-czce wymieszać orzechy z migdałami, skrobią ziem-niaczaną i cynamonem. Oddzielić żółtka od białek. Żółtka i cukier utrzeć na jasną, puszystą masę. Do-dać startą marchewkę. Ko-lejno dodawać orzechy i migdały, a następnie skór-kę i sok z cytryny. Białka ubić na sztywno ze szczyp-tą soli. Wmieszać delikat-nie do utartej masy. Ciasto przełożyć do tortownicy (średnica ok. 26 cm) i wy-równać. Piec w nagrza-nym piekarniku ok. 1 godz. i 10 min. w temperaturze 175°C. Pozostawić w for-mie do ostygnięcia. Dominika Kułacz Chciałem podzielić się z Wami moją pasją. Uwielbiam rysować. Od dzieciństwa lubiłem to robić. Pamiętam jesz-cze kolorowanki z dzie-cięcych lat. Przeważnie rysowałem coś dla sie-bie, nieraz z nudów, dla zabicia czasu. Niestety, wiele moich rysunków z czasów szkoły podsta-wowej gdzieś się zapo-działo albo zostały spa-lone. Zawsze lubiłem pla-stykę. Jak tylko trzeba było coś narysować, od razu pojawiał się uś-miech na twarzy. Nies-tety, przez dłuższy o-kres nic nie rysowałem. Dopiero od niedawna powróciłem do tego. Rysuję, co popadnie, co do głowy przyjdzie: zwierzęta, potwory, zombi, postacie z kres-kówek czy też postacie z gier komputerowych. Ostatnio rysowałem pa-trona naszej szkoły. Rysuję także dla znajo-mych. Kilka koleżanek z tej szkoły, oczywiście nie będę podawał naz-wisk, dostało ode mnie rysunki. Jeśli i Ty chcesz ode mnie rysunek, nie ma sprawy. Jeśli nie wi-działeś moich „dzieł”, to zapraszam do moje-go profilu na faceboo-ku. Marcin Padykuła klasa Ia T UŚMIECHNIJ SIĘ!

Zdyszany jegomość wbiega na peron i pyta innego: - Jaki to był pociąg? - Żółty. - Ale dokąd? - Do połowy. Rozmawiają dwaj policjanci: - Co robisz w wolnym czasie? - Uprawiam jogę. - Co ty powiesz? A na ilu he-ktarach? Przychodzi kobieta do apteki: - Macie jakiś naprawdę skute-czny środek na odchudzanie? - Tak. Plastry. - A gdzie się je przykleja? - Na usta. Leci wrona przez las i się drze: Krrraaaaaaaaaa! Krrraaaaaaaaaa! Krrraaaaaaaaaa! Nagle – trrach! Wpada na drzewo, osuwa się, po czym wstaje i mówi: Kooo, kooo, kooo?… Ćwiiir, ćwiiir, ćwiiir?… - kurde, jak to było?!

Mężczyzna pyta Boga: - Dlaczego stworzyłeś ko-bietę tak piękną? Na to Bóg: - Abyś ją kochał. Mężczyzna pyta znowu: - Ale dlaczego stworzyłeś ją taką głupią? Bóg odpowiada: - Aby ona kochała ciebie. ....................................... Spotykają się dwa króliki: - Wiesz , zostałem zapro-szony na wesele. Na to drugi: - Jako gość, czy jako pasz-tet? Hrabia wprowadził się nie-dawno do nowego zamku. Dzieci z pobliskiego podwórka pytają się: - Czy w zamku jest jakieś straszydło? - Nie, jestem jeszcze ka-walerem. ...................................... Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę: - Baco, którędy do Zakopa-nego? - A za ile? - Jak to, baco, za ile. Za Bóg zapłać... - A, to niech was Bóg prowadzi... Idą blondynka i brunetka. Brunetka w pewnym mo-mencie sięga do torebki, wyciąga cukierki i pyta blondynki: - Chcesz krówkę? - Nie, dziękuję, jestem we-getarianką - odpowiada blondynka. ...................................... Jak się nazywa Ola na mo-torze? Motorola. wybrała Patrycja Leśniak ZAPRASZAMY DO KINA "GALAKTYKA" AVENGERS: Czas Ultrona APARTAMENT MAD MAX PARTY GIRL

ZSE Krzyk

Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec kino@kultura.mielec.pl Nie siedź w domu. Skuś się na wybrany przez siebie film w kinie SCK "GALAKTYKA" gatunek: akcja / scifi produkcja: USA czas trwania: 2 godz. 20 min. ceny biletów: 3D:19 zł, 17 zł, Tani poniedz. 13 zł; 2D:15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 08.05 gatunek: dokumentalny produkcja: Polska reżyseria: Maciej Czajkowski ceny biletów: 10 zł termin: od 15.05 gatunek: sensacyjny / science fiction czas trwania: 1 godz. 50 min. ceny biletów: 3D:19 zł, 17 zł, Tani poniedz. 13 zł; 2D:15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 22.05 gatunek: dramat produkcja: Francja czas trwania: 1 godz. 36 min. od lat: 15 ceny biletów: DKF - normalne 8 zł, członkowie DKF 6 zł termin: od 31.05