Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s. 4-6 s. 10 s. 7 s. 15 s. 8-9 s. 17 REDAKCJA:

ZSE Krzyk W NUMERZE:

Wywiad z Adrianem Rogalą Pierwszoklasiści o nowej szkole ŚDM. Reminiscencje Kącik porad językowych Spotkanie z policjantką Nasza poezja Maria Kaczmarska - redaktor naczelna Justyna Torba - zastępca redaktor naczelnej Joanna Basak Dominika Kułacz Patrycja Leśniak Natalia Miłaszewicz Katarzyna Pietras Natalia Wrześniak Iwona Roguz Dagmara Sypek Opiekunowie: Agnieszka Lorynowicz Beata Szędzioł Nasz adres: krzykekonomik@o2.pl OD REDAKCJI:
"Kiedy liliowe wrzosy zakwitną Już jesień Kiedy wieczorem od mgły błękitno Już jesień..."
ZSE Krzyk

Wakacje zostały już tylko wspomnieniem, do którego wracamy z utęsknieniem. Wspaniałe podró-że, nowe znajomości, odpoczynek przy pięknej po-godzie, wszystko to dobiegło końca. Przed nami ko-lejny rok zmagań z nauką, czas wyzwań oraz spot-kań z przyjaciółmi. Redakcja naszej gazetki również rozpoczęła pracę i mamy już przygotowany pierw-szy numer gazetki szkolnej „KRZYK”. Mamy nadzie-ję, że przypadnie Wam do gustu. Co nowego w szkole po wakacjach? Wnętrze bu-dynku wypiękniało za sprawą odmalowanych kory-tarzy. Do sal lekcyjnych przybyli kolejni nowi uczniowie. Dzienniki papierowe zostały zastąpione elektronicznym. To tylko kilka naszych spostrzeżeń, które z kronikarskiego obowiązku postanowiliśmy odnotować. Przez półtora miesiąca wiele już sie wydarzyło. Pierwszoklasiści integrowali się, uczestnicząc w pro-gramie "Razem", świętowaliśmy Dzień Sybiraka, maturzyści odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę, wy-graliśmy minigrant na promocję naszego patrona bł. ks. Romana Sitki, rozpoczęły się szkolne elimi-nacje do konkursów i projektów, najmłodsi ucznio-wie odbyli spotkania z policjantką. Dużo by można wymieniać... Dyrekcja szkoły i nauczyciele zapewniają nie tylko nauczanie na najwyższym poziomie, ale też dbają o wszechstronny nasz rozwój. I za to należą im się słowa uznania, nie tylko w związku z przypadają-cym w październiku Dniem Edukacji Narodowej. Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli nauczyciela. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

ZSE Krzyk Z Adrianem Rogalą, uczniem klasy IIIb T, ubiegłorocznym laureatem konkursu „Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją przyszłość" rozmawia Maria Kaczmarska

Od jak dawna zajmu-jesz się grafiką? Przygodę z grafiką roz-poocząłem już w trzeciej klasie gimnazjum. Wtedy to po raz pierwszy nary-sowałem na formacie A4 samochody z filmu „Szybcy i wściekli”. Ta seria, a właściwie druga część, zmobilizowała mnie, by zacząć tworzyć coś włas-nego. Rysowaniem wyłą-cznie na kartce nie intere-sowałem się zbyt długo, gdyż po niespełna paru miesiącach obrałem sobie cel stworzenia brył 3D pro-jektowanych na ekranie. Tu pojawiła się chęć two-rzenia grafiki do gier wy-magających naprawdę ogromnej ilości czasu, by choć w małej mierze przy-pominały tę, która była dla mnie wzorem. I znowu tematyka gier wzięła górę. Pierwszym szalonym po-mysłem okazało się stwo-rzenie fragmentu miejsco-wości mającej przypomi-nać mały skrawek miejsca, w którym żyję oraz oczy-wiście dynamicznie umie-szczony samochód w cen-trum. Gry, które dla więk-szości stanowią wyłącznie rozrywkę, dla mnie są źródłem pomysłów i mo-tywacji. Zostałeś laureatem konkursu „Fundusze Europejskie – Zaprojek-tuj swoją przyszłość". Powiedz, skąd wziąłeś pomysł na grę plan-szową i opowiedz kilka słów o niej. Śledząc nowinki w świecie technologii High Tech, zna-lazłem konkurs „Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją przyszłość”. Artykuł, jaki zobaczyłem, wcale nie był pod takim tytułem, bo-wiem brzmiał: „Narysuj komiks, napisz piosenkę albo stwórz grę planszową i wygraj”. Kiedy to ujrza-łem, pomyślałem – czemu nie, tematyka gier, może nie wideo, ale w dalszym ciągu ta sama branża i w dodatku forma prac kon-kursowych dotychczas zu-pełnie niespotykana, lecz idealnie pasująca do moich zainteresowań. Teraz trze-ba było tylko zrobić pracę, stworzyć zasady gry oraz opracować jej mechanizm. Pomysł przyszedł mi od ra-zu, gorzej było tylko zna-leźć chęci, by to zrobić. Początki, jak zawsze, by-wają trudne, lecz nie wol-no się poddawać mówią, i powiem – mają rację. Mu-siałem pamiętać, że oprócz rozrywki, gra ta miała przekazywać cenne infor-macje dotyczące Podkar-pacia i funduszy unijnych, a więc tematu, który cięż-ko jest zobrazować i przed-stawić w formie gry plan-szowej.

ZSE Krzyk

Kiedy stworzyłem pierwszy szkic, choć nie wyglądał zbyt efektownie, od razu stwier-dziłem, a jednak warto było coś zrobić – lepiej wykorzystać czas, którego przecież mamy tak wiele. Głównym źródłem pomy-słów, jeśli chodzi o mnie, są przede wszy-stkim marzenia, chwile odpoczynku, kiedy to można spojrzeć na tak przecież różnie przemieszczające się chmury na niebie, które układają niemalże wszystkie kształty, jakie można tylko spotkać na świecie. To właśnie one pobudzają wyobraźnię i kreują obraz każdego przyszłego projektu. Jak już wspomniałem, gra mówi o najważniejszych inwestycjach, jakich dokonano na teryto-rium Podkarpacia, z małymi odnośnikami do całego naszego kraju. Gra rozpoczyna się w roku 2007, kiedy to zaczął się jeden z programów unijnych, wspomagający gos-podarkę Polski, zaś kończy się w roku 2020, kiedy to ma skończyć się być może ostatnia tak duża pomoc ze środków UE. Celem dla gracza jest jak najszybsze do-tarcie do w pełni zurbanizowanego miasta, symbolizującego przede wszystkim stopień rozwoju Polski, jaki będzie można oglądać dzięki dotacjom UE. Czy wcześniej tworzyłeś gry planszo-we, czy to był Twój debiut? Gra, jaką wysłałem na konkurs, to był mój pierwszy projekt w zakresie tworzenia gier planszowych. Obecnie zaś na swoim koncie mam już dwie gry planszowe. Drugim ty-ułem jest „Hollywood Tonight”, którą stwo-rzyłem w dwóch wersjach językowych: pol-skim i angielskim. Jak długo pracowałeś nad tą grą? Ze względu na to, że było to moje pierwsze tego typu dzieło, stworzenie tej gry zajęło mi dosyć dużo czasu. Praca nad planszą trwała jakieś 6 godzin. Potem wydawało się, że najtrudniejsze mam już za sobą, teraz tylko parę pytań, zasad i gotowe. Otóż nie, a wszystko przez aktywne pola gry ilustrujące poszczególne 15 powiatów województwa podkarpackiego. Do ogólne-go czasu tworzenia musiałem dołożyć ko-lejne 4 godziny wykorzystane na wymyśl-ne historie ilustrujące zarówno początki znanych nam dzisiaj miast, jak i fundusze europejskie, jakie wykorzystano, by te te-reny zmodernizować. Tak więc doliczając jeszcze czas na stworzenie kostki i pionków do gry oraz oczywiście godzinkę na jej przetestowanie, całość była ukończona po jakichś 13 godzinach. Jeśli ma się marze-nie, mimo że dzisiaj jest ono nierealne, trzeba dążyć do jego spełnienia. Jakie korzyści przyniósł Ci udział w konkursie? Udział w każdym konkursie daje mi niez-miernie wiele korzyści. Choć nie zawsze zajmuje się wysokie miejsca, to jednak jest to bardzo opłacalne. Pomijając materialne korzyści, konkursy wywołują trudne do opi-sania uczucie, którego nie sposób zastąpić czymś innym. Są one też pewnego rodzaju próbą, sprawdzianem własnego charakte-ru, mówiąc ekonomiczne, pewnym wskaź-nikiem pokazującym drogę, jaką można, a wręcz powinno się podążać. Odnosisz sukcesy również w innych konkursach, a jak wiadomo przygoto-wania do nich zajmują wiele czasu. Jak Ci się udaje pogodzić naukę z do-datkowymi przedsięwzięciami? Może odpowiedź ta będzie miała lekkie za-barwienie komiczne, jednak pozwolę sobie przytoczyć pewne pojęcie, którym jest sys-tem odpowiedniego zarządzania czasem. Nieraz zdawało mi się, że na wszystko, co sobie zaplanowałem, brakuje mi czasu. Kiedy przestałem zwlekać i odkładać wszy-stko na potem, okazało się, że czasu jest nawet zbyt wiele, mimo iż staram się brać udział w wielu organizowanych wydarze-niach. Rusza kolejna edycja KinoSzkoły

ZSE Krzyk

Ile czasu poświęcasz na naukę? W tym przypadku nie jestem w stanie po-dać określonej wartości, gdyż jest ona zmienna, mocno uzależniona od ilości za-dań, jakie muszę wykonać danego dnia. Czy masz jakieś inne, oprócz grafiki, zainteresowania? Moim największym z zainteresowań jest grafika 3D, której poświęcam najwięcej czasu. Temat ten obejmuje pewnego ro-dzaju drogę: od rysunku, poprzez mode-lowanie, teksturowanie, aż do animacji. Są takie dni, kiedy z rana rysuję, a wieczorem mam już model 3D, a wszystko po to, by stworzyć coś, co nie tylko można dotknąć czy oglądnąć, lecz czym można tworzyć kolejne historie. Dlaczego wybrałeś technikum w ZSE? Nie pamiętam już, czym kierowałem się, gdy wybierałem szkołę, jednak teraz mogę z pewnością stwierdzić, że wybrałem do-brze. Wątpię, że którakolwiek szkoła w Mielcu mogłaby kształcić lepiej i w której panowałaby taka atmosfera jak tu. Z pew-nością mogę powiedzieć, że nie żałuję wy-boru technikum. Czy masz swój ulubiony przedmiot szkolny? Szczerze mówiąc, od zawsze kochałem się w cyferkach. Ciężko jest mi wybrać, na które lekcje chodzę najchętniej, jednak za-ryzykowałbym matematykę. Mimo iż doko-nałem takiego wyboru, każdy przedmiot traktuję jednakowo, każdy ma coś cieka-wego do zaoferowania i każdy też ma swoje ciemniejsze strony. Dziękuję za rozmowę. Nasza szkoła już 6 rok z rzędu bierze udział w Progra-mie Edukacji Medialnej Ki-noSzkoła. Projekt ten ma na celu w przyjemny sposób przekazać informacje z za-kresu języka polskiego, wie-dzy o społeczeństwie i wie-dzy o kulturze, a także wy-chowywać i ukazywać odpo-wiednie wartości. Polega on na uczestnictwie uczniów w prelekcji, po której następuje projekcja filmu nawiązujące-go do tematu wykładu. Taka forma zajęć cieszy się dużym powodzeniem, nie brakuje chętnych do uczest-nictwa w projekcie. W tym roku swoje zainteresowanie wyraziło ponad 260 uczniów, a przewidziane filmy to: listopad – „Amy”, reż. Asif Kapadia styczeń – „W kręgu miłości”, reż. Felix Van Groeningen luty – „Bejbi blues”, reż. Katarzyna Rosłąniec marzec – "Combat Girls. Krew i honor”, reż. David Wnentd kwiecień – „Imigranci”, reż. Jacques Audiard Patrycja Leśniak

ZSE Krzyk

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY Kraków 2016 ŚDM 2016 odbyły się w Polsce w dniach od 26 do 31 lipca. W tym czasie oprócz Krakowa i Brzegów Papież Franciszek odwie-dził także Częstochowę i teren byłego obozu kon-centracyjnego Auschwitz Birkenau. Ja też miałam okazję spę-dzić ten wyjątkowy czas w Krakowie. Przyznam szcze-rze, że niesamowitego du-cha i atmosferę ŚDM dało się poczuć od pierwszych dni, tzw. Dni w Diecezjach! Należę do Diecezji Sando-mierskiej i widziałam, jaka masa młodych, pięknych, radosnych ludzi kroczyła ulicami Sandomierza. Przed oczami miałam bar-wne, kolorowe obrazy, ro-ześmiane i wdzięczne twa-rze… To było niesamowite uczucie zobaczyć Kościół żywy, młody, bez barier kulturowych i językowych! Jakże jesteśmy różni, a jednocześnie coś nas łą-czy, mamy wspólny mia-nownik - wiarę! Zapadło mi w pamięć wiele słów Pa-pieża… Najważniejsze przesłanie do młodych: byśmy nie byli „kanapow-cami”, leniami i wygodni-siami. Musimy mieć odwa-gę marzyć i zmieniać świat, jest wiele do zrobie-nia! Musimy przyzwyczaić się zarówno do złych, jak i dobrych momentów w na-szym życiu. Nie zawsze bę-dzie kolorowo. Musimy się cieszyć życiem i nieść Chrystusa innym, pomimo trudności i cierpień, które nas spotykają. Papież poruszył również kwestię cierpienia. Zadaje-my sobie wiele pytań w momentach próby i trud-ności, na wiele pytań po prostu czasami nie ma od-powiedz. Papież nawoły-wał do odwagi. Pamiętam jego trzy wyznaczniki: „pa-mięć o przeszłości, odwaga w teraźniejszości i nadzieja na przyszłość”. Zostaliśmy również wezwani do świad-czenia uczynków miłosier-dzia każdego dnia. Dzięki temu wspaniałemu czasowi, dotarło do mnie, że jesteśmy nadzieją na dobrą przyszłość! Z Bożą pomocą możemy wszystko, potrzeba odrobiny wiary, chęci, odwagi i serca! Chętnie wracam do papies-kich przemówień i Was też do tego zachęcam! Trzeba z odwagą kroczyć naprzód i nie dawać się trudnoś-ciom. Dzisiejszy świat sta-wia przed nami wyzwania i niebezpieczeństwa i to jest dla nas próbą i poniekąd walką. Z całego serca polecam takie wydarzenia oraz mam nadzieję, ze widzimy się w Panamie w 2019r. Joanna Basak

ZSE Krzyk

3 października uczniowie klas pierw-szych uczestniczyli w spotkaniach na temat „Edukacja prawna nieletnich”. Zajęcia pro-wadziła st. sierż. Magdalena Skulimowska z Zespołu Profilaktyki Społecznej i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Przekazała ona wiele ważnych informacji, które pozwolą uniknąć konfliktu z prawem czy zorientować się, jacy ludzie tak napra-wdę nas otaczają. Pani sierżant przytoczyła wiele przykładów zagrożeń, z jakimi możemy mieć styczność w internecie czy życiu. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a niektóre wręcz wywoływały mały dresz-czyk. Podjęty został temat narkotyków, które dla niektórych osób nie są złe. Niestety ich działanie jest dla nich zbyt kuszące, więc nie potrafią sobie z tym poradzić. Dlatego trzeba pomagać takim uzależnionym oso-bom wyrwać się z nałogu. Pani policjant przywołała kilka sytuacji, gdy młodzież trafiała na komisariat, np. za po-siadanie narkotyków, palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz agresywne za-chowanie. Często wtedy na próbę wysta-wiana jest przyjaźń, bo rzekomi przyjaciele zrzucają na innych całą winę. Zdarzały się przypadki, że podrzucali narkotyki, a nas-tępnie udawali, jakoby widzieli je po raz pierwszy w życiu, aby tylko uniknąć kon-fliktu z prawem. Następnie pani sierżant wytłumaczyła, jak należy zachować się w kontaktach z obcy-mi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo wła-sne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przede wszy-stkim trzeba zachować zimną krew, gdyż panika wcale nie pomoże nam w uratowa-niu siebie bądź kogoś bliskiego. Omówiony został także temat odpowie-dzialności prawnej nieletnich, którzy przejawiają zachowania świadczące o de-moralizacji. To, że jesteśmy jeszcze nie-pełnoletni, wcale nie oznacza, że nasze czyny pozostaną bezkarne. Pani policjant przedstawiła nam procedury postępowania z osobami stosującymi cyberprzemoc i skutki, jakie może nieść za sobą niewłaś-ciwe korzystanie z internetu. W internecie znajduje się bardzo dużo osób chętnych na rozmowę, niestety jest też dużo oszustów, którzy podając się za całkowicie inne, nie-groźne osoby, tak naprawdę grają z nami w grę, w której my mamy na końcu zostać pokrzywdzeni. Są też osoby podające obni-żony wiek, aby tym przekonać do siebie młodszą część użytkowników, z którymi czatują. Niestety pedofilia jest jednym z tych przestępstw, które w internecie może się spokojnie rozprzestrzeniać. W sieci możemy napotkać wiele niebezpie-czeństw, dlatego naprawdę warto o tym rozmawiać! Bardzo drażniącym tematem okazało się także trollowanie, które najczę-ściej stosują nastolatkowie, zwykle reagu-jący wrogo podczas różnych dyskusji na portalach. Troll czuje się bezkarny podczas prowadzenia dyskusji oraz utrudnia innym wypowiedzi na forum. Oczywiście najskute-czniejszą obroną przed trollowaniem jest całkowite zignorowanie wszelkich zacze-pek. Interesujący sposób przeprowadzenia spot-kania przez panią policjant powinien przy-czynić się do wzrostu odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki zajęcia przebiegły w przyjaznej, swobodnej atmo-sferze. Będę to wspominać jako bardzo ważną lekcję życia. Mam nadzieje, że w przyszłości będę miała jeszcze okazję brać udział w takim spotkaniu. Iwona Roguz Pierwsze wrażenia pierwszoklasistów
Pod koniec września członkowie zespołu re-dakcyjnego naszej gazetki przeprowadzili ankietę wśród uczniów klas pierwszych.
ZSE Krzyk

Wzięło w niej udział 26 uczniów: 8 osób z klasy Ia, 8 osób z klasy Ib i 10 osób z klasy Ic. Nasza ankieta miała na celu pokazać, czy młodzież jest zadowolona z wyboru szkoły. Oto wyniki: 1) ZSE to: a) Szkoła, która da mi dobry zawód - 14 osób b) Szkoła, która przygotuje mnie do stu-diów - 4 osoby c) Szkoła, która rozwinie moje zaintereso-wania - 8 osób 2. Czy miałeś trudności z adaptacją w szkole? a) Tak - 8 osób b) Nie - 18 osób 3. Opisz jednym zdaniem naszą szko-łę. Większość osób zgodnie stwierdziła, że nasza szkoła jest przyjazna i przyjemna. Ekonomik jest szkołą, która rozwinie ich umiejętności. 4. Czy jesteś zainteresowany dołącze-niem do redakcji szkolnej gazetki „Krzyk”? a) Tak - 6 osób b) Nie - 20 osób 5. Najbardziej stresująca dla Ciebie lekcja w szkole? a) Gdy mam sprawdzian - 0 osób b) Gdy jestem nieprzygotowana - 10 osób c) Kiedy odpowiadam przy tablicy - 6 osób d) Gdy mam lekcje z przedmiotu, którego nie lubię - 10 osób 6. Wymień trzy przedmioty, które lubisz najbardziej. Okazało się, że nasi pierwszoklasiści są sportowcami. Zdecydowana większość lubi wychowanie fizyczne. Znaczna część osób jest dobra z przedmiotów ścisłych i języ-ków obcych. 7.Uważam, że... a) Wybór szkoły to "strzał w 10" - 12 osób b) To nie jest szkoła dla mnie - 1 osoba c) Jeszcze nie wiem, czy dokonałam / do-konałem słusznego wyboru – 14 osób 8. Lubię swoją szkołę. a) Tak - 20 osób b) Nie - 6 osób Wyniki ankiety pokazują, że uczniowie klas pierwszych są zadowoleni z wyboru szkoły. Ekonomik jest szkołą, która przygotuje ich do dalszej nauki oraz rozwinie ich zaintere-sowania i umiejętności. Natalia Wrześniak Dagmara Sypek Lekcja kształcenia Dzień Edukacji Narodowej. Skąd wzięło się to święto?
Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie wśród młodzieży Dniem Nauczyciela, obchodzimy w rocznicę utworzenia przez Sejm Rozbiorowy i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej.
ZSE Krzyk

ogólnopolicyjnego w plenerze 6 października uczniowie klasy IVa T mieli okazję uczestniczyć w innej for-mie zajęć z kształcenia ogólnopolicyjnego, jaką było wyjście na strzelnicę. Dzięki panu komisarzowi Wiesławowi Klukowi, który jest instruktorem wyszko-lenia strzeleckiego, mo-gliśmy sprawdzić swoją celność w strzelaniu do tarczy z karabinu kbks. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ większość osób nie miała nigdy wcześniej do czynie-nia z bronią. Każdy oddał najpierw 3 strzały kontrol-ne, po czym przeanalizo-wał, co należy poprawić, aby następne były lepsze. Niektórym udało się nawet trafić w 10, więc nie jest z naszą celnością aż tak źle. Wszyscy byli zadowoleni z tych zajęć, niektórzy czują niedosyt i zamierzają wy-brać się jeszcze kiedyś na strzelnicę we własnym za-kresie. Maria Kaczmarska Było to pierwsze w Polsce ministerstwa oświaty publi-cznej. Dzień Nauczyciela wpro-wadziła ustawa z dnia 27 kwietnia 1972r. zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracow-ników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych, dlate-go cieszy się popularnością wśród młodzieży. Nauczyciele często, mimo iż jest to ich święto, pozo-stają w szkołach na dyżu-rach bądź zebraniach Rady Pedagogicznej. Jest to również idealna okazja do podziękowania nauczycielom za trud nauki i wychowania, co trady-cyjnie czynią uczniowie poprzez życzenia i drobne podarunki. W tym dniu wyróżniający się dla oświaty nauczyciele i pracownicy niepedago-giczni nagradzani są przez kuratoria oświaty, władze samorządowe i dyrektorów szkół. Dzień Nauczyciela obcho-dzi większość państw na świecie, m.in.: • Argentyna – 11 września, • Brazylia – 15 paździer-nika, • Chiny – 10 września, • Czechy – 28 marca, • Hiszpania – 27 listopada, • Indie – 5 września • Meksyk – 15 maja, • Rosja – 5 października, • Turcja – 24 listopada, • Ukraina – pierwsza niedziela października. Dominika Kułacz KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

ZSE Krzyk

„Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi” Krew jest lekiem, któ-rego w tym momencie nie da się wyprodukować. Jest tkanką płynną, której w organizmie mamy około 5 litrów. Potrzebujemy jej, by oddychać, bronić się przed infekcjami i dostar-czać substancji odżyw-czych do wszystkich innych komórek. Utrata może do-prowadzić do śmierci, więc często pacjentom potrzeb-ne jest jej przetoczenie. Ale co przetaczać, skoro krwi ciągle brakuje? Nie da się jej zastąpić niczym in-nym. Tutaj zaczyna się rola ludzi zdrowych i chcących pomóc. Potrzeba tylko Twojej świadomej decyzji. Zabieg oddania krwi trwa około 10 minut i nie jest wcale tak bardzo bolesny. Świadomość, że właśnie komuś pomagasz, sprawia, że czujesz tylko radość i dumę. Jednorazowo po-biera się 450 ml krwi, która odnawia się po ok. 2-3 godzinach. Bycie Honorowym Daw-cą Krwi ma same zalety. Po rejestracji w Centrum Krwiodawstwa otrzymujesz kawę, herbatę lub gorącą czekoladę, a po oddaniu krwi aż 9 tabliczek czeko-lad i zwolnienie ze szkoły czy pracy. Oddaną krew można też odliczyć od do-chodu, a raz w roku każ-demu dawcy przysługuje pełna morfologia krwi. NIE BÓJ SIĘ! ODDAJ KOMUŚ CZĄSTKĘ SIEBIE! Dominika Kułacz 8 września na sali gimnastycznej odbył się kiermasz książek. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zaintereso-waniem młodzieży zarówno kupującej, jak i sprzeda-jącej podręczniki. Całość była doskonale przemyślana. Osobami pilnującymi porządku na sali były Dominika Kułacz i Katarzyna Pietras, dziewczyny z redakcji „Krzy-ku”. Nie przepuściły one okazji i przeprowadziły liczne rozmowy z młodzieżą, która wyraziła aprobatę tego ty-pu działań. Miejmy nadzieję, że podobne akcje odbędą się w przyszłości. Justyna Torba

ZSE Krzyk

Kartka z kalendarza 1944 r. Październik 9 czwartek Jana, Sary 9 października 1944r. – rozkaz całkowitego zburzenia Warszawy. 2 października 1944r. podczas podpisywania aktu ka-pitulacji powstańców, Niemcy zobowiązali się oszczę-dzić pozostałe w mieście mienie. Szybko jednak oka-zało się, że Niemcy nie zamierzają dotrzymać podję-tych zobowiązań. 9 października 1944r. w kwaterze polowej Heinricha Himmlera w Prusach Wschodnich odbyła się konfe-rencja, podczas której Himmler nakazał ograbienie miasta ze wszystkich wartościowych rzeczy i znisz-czenie go. Kilka dni później rozpoczął się trwający trzy i pół miesiąca okres planowanego wyburzania miasta. Podczas tej akcji zburzono około 30% przed-wojennej zabudowy lewobrzeżnej Warszawy – bez-cenne zabytki oraz obiekty o dużej wartości kultu-ralnej, sakralnej i gospodarczej. Ogólnie zniszczeniu uległo 84% zabudowy lewobrzeżnej części miasta. W stosunku do całej Warszawy zniszczone zostało 65% miasta. Dominika Kułacz

ZSE Krzyk 11 października kolejny raz zaszczyciła nas swoją obecnością Mobilna Filharmonia z Rzeszowa, która przyjechała do nas ze swoim najnowszym repertuarem. W tej muzycznej podróży po Europie mogliśmy usłyszeć melodie charakterystyczne dla takich krajów, jak: Irlandia, Ukraina, Niemcy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy i Grecja. Ponadto artyści przywieźli instrument z Madery –„brinki-nio”, a kilka osób z naszej szkoły miało okazję spróbo-wać na nim zagrać. Podczas tego wydarzenia uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji na temat różnic muzycznych w poszczególnych krajach. Występ bardzo się wszystkim podobał, o czym świadczyły gromkie brawa. Myślę, że warto było wybrać się na taki koncert. Maria Kaczmarska

Pyszne ciasto czekoladowe idealne na jesienną chandrę Mówmy poprawnie!

ZSE Krzyk

Składniki: - 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady - 200g margaryny - 1 szkl. mąki pszennej - 3/4 szkl. cukru - 4 jajka - 2 łyżki kakao - 1 łyżeczka proszku do pieczenia - 1 łyżeczka cukru wani-liowego Sposób przygotowania: Margarynę rozpuścić w rondelku, czekoladę po-kroić na drobne kawałki. Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę. Ubijać żółtka z cukrem i cukrem waniliowym przez około minutę. Wlać letnią, rozpuszczoną margarynę i wsypać mą-kę, proszek do pieczenia i miksować przez około 4 minuty. Dodać ubitą pia-nę i delikatnie wymie-szać. Następnie wsypać kakao, kawałki czekolady i wymieszać. Ciasto prze-lać do okrągłej formy (średnica 23cm) i piec w temperaturze 180 stopni przez 40-50 minut. Smacznego! Jeśli macie jakieś spra-wdzone przepisy na py-szne ciasta, podzielcie się nimi z innymi łasuchami. Zdjęcia Waszych wypie-ków mile widziane. Przepis i foto Maria Kaczmarska Język polski jest trudnym językiem zwłasz-cza dla obcokrajowców, lecz im pewne błędy wybaczamy. Natomiast my, Polacy, powinniś-my wiedzieć, jak należy mówić i które formy są poprawne. Dlatego przygotowałam dla Was listę najczęściej popełnianych błędów i ich poprawne formy. Mam nadzieję, iż z niej skorzystacie i postaracie się mówić i pisać poprawnie ;) Błędnie Poprawnie 1) tu pisze 1) jest napisane 2) napewno 2) na pewno 3) większa połowa 3) większość W tym przypadku należy pamiętać, iż połowy są zawsze równe. 4) pierszy 4) pierwszy 5) trzcionka 5) czcionka 6) wziąść 6) wziąć 7) orginalny 7) oryginalny 8) włanczam 8) włączam 9) poszłem 9) poszedłem 10) swetr 10) sweter Katarzyna Pietras Henryk Sienkiewicz "Quo vadis"

ZSE Krzyk "Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."

„Quo vadis” jest powieś-cią historyczną autorstwa Henryka Sienkiewicza. Akcja książki rozgrywa się w starożytnym Rzymie i przedstawia prześladowania chrześcijan. Głównymi bo-haterami są Winicjusz i Li-gia, natomiast drugoplano-wymi są Chillon, Petroniusz, Pompea i Neron. Głównym wątkiem książki jest miłość patrycjusza Wini-cjusza do pięknej zakładni-czki Ligii. Powieść pokazu-je, jak uczucie potrafi zmie-nić człowieka. Postacie Ne-rona, Pompei i Chillona były żądne władzy, przepełnione pychą. Powieść ukazuje również życie codzienne tamtych czasów, ludzi za-równo biednych, jak i wpły-wowych i bogatych. Książka bardzo mi się podo-bała, zachwyciła mnie po-stawa chrześcijan. Wśród bohaterów można znaleźć swoje autorytety. Jest god-na przeczytania i zachęciła mnie do poznania innych utworów Henryka Sienkie-wicza. Natalia Miłaszewicz Jane Austin „Duma i uprzedzenie” Jest to prawdopodobnie naj-bardziej popularna powieść tej autorki. Jej pełen ironii i hu-moru styl wypowiedzi wprost zachwyca. Temat? Zamążpój-ście. Mógłby wydawać się ba-nalny, jednak taki nie jest, w końcu podczas tak żmudnego procesu wiele może się wyda-rzyć. Przekonała się o tym bo-haterka książki Elżbieta Bennet i jej wybranek pan Darcy. Pan-na Bennet pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny i ma cztery siostry. Jej rodzice pragną wy-dać swoje córki za mąż, lecz jak wiadomo odpowiednich kandydatów ze świecą szukać. Kiedy do posiadłości obok wprowadza się pan Bingley, Bennetowie postanawiają działać. Swatają jedną ze swo-ich córek, Jane, z sąsiadem, jednak najstarsza, Elżbieta, wciąż pozostaje niezamężna. Gdy Bingley’a odwiedza jego zamożny przyjaciel, pan Darcy, w Bennetów na nowo wstępuje nadzieja. Niestety zostaje ona szybko zgaszona aspołeczną i dumną postawą pana Dar-cy’ego. Elżbieta uprzedzona do mężczyzny nie zdaje sobie sprawy, iż żywi on do niej silne uczucia. Później, gdy pan Dar-cy się jej oświadcza, oburzona i urażony Elżbieta odrzuca jego propozycję. Po wyjeździe męż-czyzny stwierdza, iż również żywi do niego uczucia. Czy Elżbieta zdoła odzyskać Dar-cy’ego? O tym musicie przeko-nać się sami. Miłej lektury. Katarzyna Pietras KĄCIK POETYCKI
Autorką prezentowanych wierszy jesiennych jest Karolina Kania, uczennica klasy Ib T. Zapraszamy do lektury.
ZSE Krzyk

Liście Jak rącze rumaki biegną dni Opadły kartki z kalendarza Są jak przepędzone zimnem ptaki Co roku odlatujące za morza Ptaki zdane na wiatru powiewy Domu swojego szukają w lesie Pośród drzew konarów Przytulenia do sukni z kory Cięte wiatrem jak ostrym biczem Wznoszą się w niebios przestworza. - Jesienne Liście. Jesienny wrzos Kwiatów wianek wrzosowy Jesień niespiesznie zaplata Matowy fiolet maluje W ostatnich lata zapachach Kolor nieba zmienia barwę Miesza szarość z błękitem Słoneczne wita promienie Poranek chłodnym świtem Wieczór otula mgła przeźroczysta Bezczelnie okrywa łąki Kos rześkim gwizdem Subtelnie żegna się z latem. Październik Ej Ty Październiku Czemu chłodem szalejesz? Pierwszym mrozem liście otulasz Zziębnięte policzki wiatrem chłostasz Ciepłe szaliki zaplatasz na szyi Lustra kałuży ścinasz czasem lodem I ciepłe myśli o lecie w mig wybić potrafisz Całą ferie kolorów otulasz czule Pora schłodzone serce otoczyć szczęściem Gronowa kiść Kolorem żółto - zielono - fioletowym I intensywnym słodyczy smakiem Winem w czerwono białej barwie I idealnym dodatkiem do obiadu Ogrodów słonecznym wystrojem Grono ozdoba koszyka owoców Radosnym akcentem na wierzchu Małym eliksirem w smutku radości

ZSE Krzyk Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. Wiktor Hugo

Kowalski zbiera się do wyjś-cia. Przy niszczarce widzi roztrzęsionego szefa z ja-kimś dokumentem w ręce. - Możesz mi pomóc? – pyta szef. - Jak się to uruchamia? Kowalski włącza urządzenie, przykłada dokument i wcis-ka guzik. - Cudownie – oddycha z ulgą szef. - Potrzebne mi są dwie kopie. .......................................... Szkocka drużyna odniosła zwycięstwo. W szatni trener mówi: - Zasłużyliście na coś orzeźwiającego! John, otwórz okno! .......................................... Ciocia pyta się Jasia: - Odprowadzisz mnie na przystanek? - Nie mogę - odpowiada Jaś. Mama powiedziała, że jak wyjdziesz, to poda kolację! Do gospodarstwa w wiosce Zagorije przyjeżdża wizyta-cja. - Hodujecie świnie? – pytają gospodarza. - Tak. - A co jedzą wasze świnie? - Jak to co? Co się da... resztki, nadgnite warzywa, owoce... - Czyli będzie kara. 5000 kun. - Za co? - Reprezentujemy organiza-cję walczącą o prawa zwie-rząt. Po paru dniach znów zaglą-da jakiś obcy. Pyta, czy gos-podarz hoduje świnie i czym je karmi. - No... żona świetnie gotuje, dostają desery, od dzieci czekoladki... Świnie zawsze jedzą pierwsze. A my to, co zostanie. - Wstydziłby się pan! Będzie kara, 10000 kun! - Rety! Dlaczego?! - Reprezentujemy UNICEF. Nie będziemy patrzeć obo-jętnie, jak dzieci głodują, a ludzie marnują jedzenie! W górach, na pięknej hali, artysta maluje jakiś pejzaż. Baca długo obserwuje go i wzdycha: - Jezusicku, ale się człowiek musi namęczyć, kiej aparatu ni ma... .......................................... Majster montujący instalacje elektryczne wyrzucił z robo-ty praktykanta. Ten skarży się: - I za co? Spytałem tylko, czy drewniane słupy rosną z sadzonek czy z nasion... .......................................... Starsza kobieta, która kupiła róże w kwiaciarni, wraca na-stępnego dnia z pretensja-mi: - Ale mnie wczoraj wykiwa-liście! Róże, które tu kupi-łam, zwiędły, nim doszłam do domu! - Niemożliwe! Tu stały pięk-nie cały tydzień. Rolnik zapłacił kary, ale po Po kilku dniach znowu zja-wiła się wizytacja. - My z ministerstwa rolnic-twa. Macie świnie? - Tak. - A czym je karmicie? - Nie karmimy. Co rano da-jemy im po 100 kun i niech same kupią, co chcą. Wybrała Maria Kaczmarska ZAPRASZAMY DO KINA "GALAKTYKA" WOŁYŃ ŻYWIOŁ. DEEPWATER HORIZON BRIDGES JONES 3 PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY

ZSE Krzyk

Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec kino@kultura.mielec.pl Nie siedź w domu. Skuś się na wybrany przez siebie film w kinie SCK "GALAKTYKA" gatunek: wojenny produkcja: Polska reżyseria: Wojciech Smarzowski czas trwania: - od lat: 15 ceny biletów: 15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 08.10.2016 R. gatunek: katastroficzny produkcja: USA reżyseria: Peter Berg czas trwania: 1 godz. 47 min. od lat: 15 wersja językowa: Napisy termin: od 14.10.2016 r. gatunek: komedia romantyczna produkcja: Francja / Irlandia / USA / Wielka Brytania czas trwania: 2 godz. 2 min. od lat: 15 wersja językowa: Napisy termin: od 21.10.2016 r. gatunek: sensacyjny produkcja: Polska reżyseria: Patryk Vega od lat: 15 ceny biletów: 15 zł, 13 zł, Tani poniedziałek 11 zł termin: od 11.11.2016 r.