Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s. 3 s. 8 s. 4-5 s. 10-13 s. 6-7 s. 14 REDAKCJA:

ZSE Krzyk W NUMERZE:

Wkrótce wielki jubileusz Jak nam poszły egzaminy zawodowe? Międzyszkolny Przegląd Umiejętności Językowych Działo się! Czyli jak obcho-dziliśmy Święto Patrona Wywiad z panem Grzegorzem Bajdą Drużyna naszych ekonomi-stów pierwsza w Polsce Maria Kaczmarska - redaktor naczelna Justyna Torba - zastępca redaktor naczelnej Joanna Basak Alicja Kozioł Dominika Kułacz Patrycja Leśniak Natalia Miłaszewicz Katarzyna Pietras Adrianna Pietryka Dagmara Sypek Natalia Wrześniak Opiekunowie: Agnieszka Lorynowicz Beata Szędzioł Nasz adres: krzykekonomik@o2.pl OD REDAKCJI:
Pewnie nie wszyscy wiecie, że w przy-szłym roku szkolnym przypada bardzo wa-żne wydarzenie dla całej naszej społe-czności - 80-lecie istnienia szkoły. Z tej okazji warto przypomnieć kilka faktów.
ZSE Krzyk

Zespół Szkół Ekonomicznych istnieje od 1937 roku. Od tego czasu bardzo wiele się wydarzyło, aby szkoła uzyska-ła obecny charakter. Rozbudowano budynek, wielokrotnie zmieniano kierunki kształcenia, ale zachowała się tradycja. Od niemal 80 lat misją szkoły jest kształtowanie osobowo-ści, zachowań i postaw młodych ludzi w oparciu o system powszechnie akceptowanych wartości i ideałów. Szkoła kształci w zawodach: technik ekonomista, tech-nik ekonomista z edukacją prawną, technik obsługi turysty-cznej, technik organizacji reklamy i sprzedawca oraz orga-nizuje praktyki zawodowe odpowiednio dobrane do każde-go profilu kształcenia. Młodzież odbywa je w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach pro-dukcyjnych, jednostkach handlowych i obsługi turystycz-nej. Jako jedyna w powiecie mieleckim w 2010r. wprowa-dziła kształcenie ogólnopolicyjne pod patronatem Powiato-wej Komendy Policji w Mielcu. O wysokiej pozycji naszej szkoły świadczą wyniki ogól-nopolskiego rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury i egzaminów zawodowych zapewniły jej tytuły: „Złota Szkoła 2012”, „Srebrna Szkoła 2013”, „Brązowa Szkoła 2014”, „Srebrna Szkoła 2015” i „Srebrna Szkoła 2016”. Młodzież osiąga bardzo dobre wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich (dawny Turniej WiUHM), Konkursie Matematycznym „Euklides”, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsię-biorczości, Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej, Konkursie z Zakresu Rachunkowości, Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Podatkach, Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, konkursach organizowanych przez IPN w Rzeszowie. W 2006r. zainicjowała Targi Edukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych pod hasłem „I co dalej, Gimnazjalis-to?”. Jak widać, będziemy mieć co świętować za rok. Międzyszkolny Przegląd Umiejętności Językowych
8 kwietnia w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Przegląd Umiejętności Językowych „WOT i MY”.
ZSE Krzyk ZSE Krzyk

Była to impreza językowa, której głównym aspektem było pokazanie, że dobrze jest umieć język rosyjski. W całym Mielcu tylko w trzech szko - łach można się uczyć tego jakże pięk-nego języka naszych wschodnich są-siadów. Zespół Szkół Ekonomicznych był gospodarzem tej zacnej imprezy, na którą przybyła młodzież z dwóch za-przyjaźnionych szkół: I LO i III LO wraz z opiekunami. Uczniowie każdej placówki mieli okazję zaprezentować swoje zdolnoś-ci językowe. To było ciekawe doświa-dczenie posłuchać, jak inni uczniowie mówią w obcym języku. Uroczystość została urozmaicona licznymi występami muzycznymi. Mieliśmy możliwość wspólnego zaś-piewania światowej klasy hitów, np. „Belye Rozy” czy „Kalinka”. Dzięki prezentacjom mogliśmy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o Moskwie, Sankt Petersburgu i kolei transsyberyjskiej. Była to ważna lekcja historii. Najbardziej zapadł mi w pamięć występ Marysi Kaczmarskiej z IIIa, która zaprezentowała fragment wiersza Puszkina pt. ,,Kapitańska córka”. Na zakończenie imprezy dwie uczennice rozdawały przybyłym goś-ciom skromny poczęstunek. Zważając na gromkie brawa i bi-sy, można śmiało stwierdzić, iż wys-tęp był udany. Zapewne w następ-nych latach odbędą się podobne pro-jekty. Alicja Kozioł Rozmowowę przeprowadziły Adrianna Pietryka, Justyna Torba i Alicja Kozioł Co pan sądzi o umieszczaniu informacji dotyczących swojego życia prywatnego na portalach społecznościowych? Nie mam nic przeciwko temu, ale ważne jest, by takie informacje były umieszczane z rozsądkiem.
Wywiad z panem nadkomisarzem Grzegorzem Bajdą, nauczycielem kształcenia ogólnopolicyjnego w naszej szkole
ZSE Krzyk

Wiele osób niepełnoletnich zamieszcza na swoich profilach zdjęcia z imprez, na któ-rych – przykładowo – jeden z uczestników usnął nietrzeźwy, a wokół niego widoczne są butelki po alkoholu. Są osoby, które w swoich profilach jawnie przyznają się do łamania prawa, na przykład do przekra-czania prędkości, prowadząc samochód, czy do palenia marihuany. Informujemy na portalach, że ze znajomymi czy rodziną planujemy wycieczkę, np. „Jutro wieczorem jedziemy z całą rodziną w góry”. Na pierw-szy rzut oka wszystko jest w porządku. Tak do końca nie jest, bo w połączeniu z łat-wym do znalezienia w sieci adresem zamie-szkania jest to informacja dla złodzieja, kiedy może okraść wasz dom. Powyższe przykłady budzą we mnie niepokój i takie zachowania uważam za lekkomyślne i nie-rozsądne. Jakie największe zagrożenia czyhają na młodych ludzi w internecie i jak im zapobiegać? Powinniście pamiętać, że w dzisiejszych czasach z serwisów społecznościowych ko-rzysta niemal każdy internauta. Portale te

ZSE Krzyk

przyciągają wielu ludzi, większość z nich jest nieświadoma potrzeby ochrony internetowej i to jest pole do popisu dla cyberprzestępców, którzy czekają, by jak najszybciej wzbo-gacić się ich kosztem. W sieci poruszają się oszuści, któ-rych celem jest kradzież danych dostępowych do konta na portalu społecznościowym lub zainfekowanie komputera trojanem. Może to prowadzić do utraty twoich danych lub pieniędzy, nie wspominając o narażaniu także osób z kręgu znajomych. Musisz zrozumieć, że gdy padniesz ofiarą tego przestępstwa, narażasz nie tylko siebie, ale także innych ludzi, głównie przyjaciół z portali społecznościowych. Jeżeli chcesz być bezpieczny w sieci, powinieneś nie tylko prze-strzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, ale także uświadamiać swoich przyjaciół! Czy lubi pan swoją pracę? Bardzo lubię – zarówno w policji, jak i jako nauczyciel. Czy trudno jest połączyć życie zawodowe z prywat-nym? Na chwilę obecną nie mam z tym problemu. Jakie wydarzenie uważa pan za swój największy sukces, a jakie za porażkę? Jestem optymistycznie nastawiony do życia i swoich obo-wiązków, więc nie mogę odnaleźć wydarzenia, które byłoby moją porażką. Widzę same sukcesy, np. rozpoczęcie pracy nauczyciela w ZSE im ks. Sitki w Mielcu. Jakie są wady i zalety wykonywania zawodu poli-cjanta? Wada – bardzo dużo stresu, zaleta – spotykanie ludzi i pomaganie im. Czy był pan w sytuacji, w której musiał pan użyć broni? Nie i mam nadzieję, że nie będę używał.

ZSE Krzyk

JEST SIĘ CZYM CHWALIĆ! Nie od dziś wiadomo, że nasze technikum gwarantuje nie tylko dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych, ale i świetnie przygotowuje do egzaminów w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy. Nauczyciele, oprócz przekazywania nam wiedzy na lekcjach, organizują zajęcia dodatkowe, które – nie ma co ukrywać – są bardzo pomocne. Wystarczy poświęcić trochę czasu, a efekt murowany. Potwierdzeniem tego są bardzo dobre wyniki tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Swój udział w przygotowaniu nas do egzaminów mają też instytucje, w których odbywamy praktyki zawodowe. Jak tam oceniani sa nasi uczniowie? O tym w

ZSE Krzyk

krótkiej rozmowie opowiedziała nam pracownica Urzędu Skarbowego w Mielcu. Czy uważa pani, że organizowanie praktyk w takich placówkach jak Urząd Skarbowy jest pożyteczne dla uczniów? Oczywiście, że tak. Praktykanci mogą zobaczyć, ja-kiego rodzaju dokumentacja występuje w US i wstępnie zapoznać się z procedurami poszczegól-nych komórek organizacyjnych. Czy to, że odbyliśmy praktykę w Urzędzie Skarbowym, ułatwi nam w późniejszym okre-sie dostanie się na staż w tej placówce? Sądzę, iż osoby rozpatrujące wnioski na pewno w pewien sposób będą brały pod uwagę tę kwestię, więc prawdopodobnie będą mieli pierwszeństwo ci, którzy jako uczniowie zdobyli już doświadczenie. Czy podczas pracy w US zaobserwowała pani chęć współpracy praktykantów z pracowni-kami, czy może podchodzili oni lekceważąco do powierzonych im obowiązków? Osobiście jestem mile zaskoczona współpracą z praktykantami. Są oni zainteresowani i zaangażo-wani w wypełnianie obowiązków powierzanych im w Urzędzie Skarbowym. Czy myśli pani, że w ciągu tych dwóch tygodni byliśmy w stanie w pełni zapoznać się z pracą Urzędu Skarbowego? Dwa tygodnie to bardzo mało czasu na zapoznanie się z naszą pracą, niemniej jednak w sposób powie-rzchowny poznaliście działy US, jego obowiązki i zasady współpracy. Dziękujemy. Rozmawiały Katarzyna Pietras i Joanna Basak Tak obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły
19 kwietnia przypadła 9. rocznica nadania naszej szkole imienia błogosławionego księdza Romana Sitki. Program tegorocznych obchodów był nie-co odmienny od tych z lat ubiegłych.
ZSE Krzyk

Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy szkoły ponad-gimnazjalne powiatu mie-leckiego, a główne uroczy-stości odbyły się w stro-nach rodzinnych patrona – Kamionce. Poniżej prezentujemy ko-lejne punkty tegorocznych obchodów. 1.Rajd Rowerowy „Śla-dami bł. ks. Romana Sitki” pod patronatem Starosty Powiatu Mie-leckiego pana Zbignie-wa Tymuły. Uczniowie z okolicznych szkół licznie zebrali się o godzinie 8.45 przed ZSE, skąd po krótkiej odprawie wyruszyli w drogę. Nad bezpiecznym przejazdem po terenie miasta czuwała grupa policjantów. Długość trasy wynosiła ok. 62km, więc był to sprawdzian wytrzymałości i hartu du-cha dla licznie zgroma-dzonych osób. Pierwszy długo oczekiwany przysta-nek był po 22km przy zbiorniku przeciwpożaro-wym, gdzie zostaliśmy przywitani gorącymi kieł-baskami. Dostaliśmy rów-nież upominki od pracow-ników nadleśnictwa. Po chwili wytchnienia ruszyli-śmy dalej, ku pięknemu leśnemu ołtarzowi. Właśnie w tym ustronnym miejscu znajdował się dawniej dom

ZSE Krzyk

rodzinny księdza Sitki. Od-była się tam msza święta, którą urozmaiciły śpiewy naszych szkolnych koleża-nek. Po zakończeniu mszy udaliśmy się w drogę do Blizny, gdzie mieliśmy mo-żliwość zwiedzenia Parku Historycznego oraz zrege-nerowania sił i posilenia się wyjątkowo pysznym bigosem. Po tych wszyst-kich atrakcjach, umęczeni, jednak szczęśliwi, udaliśmy się w drogę powrotną do Mielca. Trzeba przyznać, iż całość rajdu była doskonale przy-gotowana, co umożliwiło sprawne osiągnięcie celu podróży. 2. Uroczysta akademia ku czci patrona przygo-towana przez młodzież naszej szkoły pod kierun-kiem pani Bożeny Switek 3. Spotkanie z przewo-dnikiem górskim panią Iwoną Nakoneczną - Świątek 4. Koncert „Mobilnej Filharmonii” z Rzeszo-wa „Mobilną Filharmonię” goś-ciliśmy w naszej szkole po raz drugi. Jej członkowie grający na flecie poprze - cznym, skrzypcach, wiolo-nczeli i keyboardzie przed-stawili m.in. utwory Vival-diego, Mozarta i Beethove-na. Przy okazji dowiedzie - liśmy się kilku ciekawostek z życia kompozytorów i kilkoro z naszych kolegów miało szansę zagrać „Pa-nie Janie” na plastikowych rurkach. Był to wyjątkowy dzień, pozwalający zintegrować uczniów różnych szkół, jak również upamiętnić pa-trona naszej szkoły Roma-na Sitkę. Justyna Torba Patrycja Leśniak

ZSE Krzyk ZSE Krzyk FOTORELACJA Z OBCHODÓW DNIA PATRONA Pierwszy posiłek regeneracyjny uczestni-ków rajdu rowerowego - pyszne kiełbaski. Wszyscy zajadali ze smakiem, bo smako-wały jak nigdy! Nad tym, by nikomu nie zabrakło ;) czuwali pani Lidia Sasor i pan Bogusław Król Msza święta polowa w Kamionce - w tym miejscu stał dom rodzinny ks. Sitki. Teraz znajduje się tam piękna drewniana kaplica – pomnik wdzięczności, wzniesiona i ufun-dowana przez Nadleśnictwo Tuszyma. Leśny szlak prowadzący do kaplicy nazwa-no "Aleją bł. ks. Romana Sitki" A ci, którzy zostali w Mielcu... wysłuchali montażu słowno - muzycznego poświęconego osobie bł. ks. Romana Sitki, w wykonaniu uczennic klas: IIa, IIb i IIIa (Magdalena Juwa z klasy Ia recytowała swój wiersz o patronie "Pasterz wiary") oraz dowiedzieli się, jak zostać przewodnikiem górskim. Mogli pooglądać przepiękne zdjęcia z wypraw naszego gościa, m.in. szczyt Elbrus w górach Kaukazu o wysokości 5642m n.p.m. na pograniczu Rosji i Gruzji, a także przymierzyć buty trekkingowe czy wspinaczkowe :)

Z dumą pragniemy zakomunikować, że niebywałym sukcesem zakoń-czył się start naszych uczniów w I Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich. Jest on kontynuacją Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich.
Mamy kolejny wielki sukces!
ZSE Krzyk

Do etapu finałowego, przeprowadzonego w dniach 14-15 kwietnia w Bielsku - Białej, przeszło aż troje reprezentantów naszego technikum: Aneta Szeliga z klasy IIIa, Konrad Borczyk z klasy IIb i Marek Szostek z klasy IVb. Uzyskane w finale wyniki za-pewniły naszej drużynie pierwsze miej-sce w Polsce (warto dodać, że w olim-piadzie startowało 39 szkół). Świetnie wypadli też nasi przedstawiciele w klasyfikacji indywidualnej. Marek zajął trze-cie miejsce, a Konrad miejsce czwarte i obaj tym samym otrzymali tytuł laureata olimpiady. Aneta przywiozła dyplom fina-listy. Zakwalifikowanie się do finału zwalnia z części pisemnej egzaminu potwierdzające-go kwalifikacje w zawodzie. Nie pierwszy to raz nasi uczniowie święcą triumfy na tym znaczącym konkursie. Co roku plasują się w gronie laureatów i fina-listów. Na zdjęciu Marek Szostek - zdobywca trze-ciego miejsca na podium FILM KinoSzkoła KSIĄŻKA

ZSE Krzyk Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska

„Marsjanin” reż. Ridley Scott Mark Watney, uczestnik marsjańskiej ekspedycji, w wyniku straszliwej burzy piaskowej zostaje sam na Marsie. Pozostali członkowie załogi sądzą, iż Mark nie żyje. Nikt nie zorganizuje wyprawy ra-tunkowej. Mark musi wziąć sprawy w swoje ręce, w końcu na szali leży jego życie. Z niewiel-kimi zapasami pożywie-nia i tlenu podejmuje he-roiczną walkę o prze-trwanie. Dla ambitnych polecam również książkę, na podstawie której zre-alizowano ekranizację. Już od 5 lat nasza szko-ła bierze udział w projek-cie KinoSzkoła. Cieszy się on dużą popularnością, gdyż co roku uczestniczą w nim uczniowie kilku klas. Projekt polega na tym, że dla uczestników orga-nizowane są spotkania w kinie „Galaktyka”. Na nich najpierw jest krótkie wprowadzenie do tema-tu, zaproszeni goście poruszają problemy spo-łeczne, a przy okazji w ciekawy sposób przeka-zują wiedzę nie tylko szkolną. Po takim wstę-pie odbywa się projekcja filmu związanego z tema-tem spotkania. Ostatnie spotkanie doty-czyło naszego stosunku do własnego ciała. Prze-dstawione zostały spo-soby postrzegania ciała i ideały piękna w różnych „Miłość w czasach zagłady” Hanni Munzer Jest to wzruszająca opo-wieść o Felicity, która po-szukując w Rzymie swo-jej matki, natyka się na szokującą historię swojej rodziny. Elizabeth, pra-gnąc ochronić swoją cór-kę i resztę rodziny, pos-tanawia związać się z obersturmbaannführerem SS. Kobieta nie wie, iż wplątała się w prawdziwe piekło, a konsekwencje tej decyzji będą się za nią ciągnęły przez całe życie. Katarzyna Pietras epokach od antyku do współczesności. Wbrew pozorom, wykład był bardzo ciekawy. Po nim obejrzeliśmy film Małgo-rzaty Szumowskiej „Body/Ciało”. Film był trudny i mniej opowiada-jący o ciele, a bardziej o duchowych odczuciach bohaterów. Patrycja LeśniakDrodzy Gimnazjaliści! Zapraszamy do naszej szkoły na Dzień Otwarty "Majówka w Ekonomiku", który odbędzie się 10 maja o godzinie 14:00 w budynku szkoły, przy ul. Warszwskiej nr 1. Czeka na Was moc atrakcji: pokazy naukowe, otwarte lekcje w klasopraco-wniach zawodowych, spotkniania z uczniami oraz konkursy z nagrodami. Serdecznie zapraszamy!